This page is not available in English.  Go to English front page.

Svar til Stortinget

Gjennom spørsmål til medlemmer av regjeringen har stortingsrepresentantene en mulighet til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål.

Det er vanligvis spørretime hver onsdag. Den første timen er en muntlig spørretime, også kalt spontanspørretimen, hvor representantene kan stille spørsmål som ikke er meldt på forhånd. Deretter følger den ordinære spørretimen hvor medlemmer av regjeringen svarer på spørsmål som representantene har levert inn skriftlig. Stortingsrepresentantene kan også sende skriftlige spørsmål til regjeringen, der den respektive statsråd må svare innen seks virkedager. Les mer hos Stortinget.

Eldre brev og spørsmål finnes hos Stortinget:
Spørretimespørsmål | Interpellasjoner | Skriftlige spørsmål og svar

Skriftlige spørsmål og svar

Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 20.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hva vil statsråden gjøre for å sikre kompetanse og rydde bort usikkerhet rundt Flekkefjord sykehus sin fremtid?

(20.11.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 18.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hva mener statsråden om at flere av de regionale helseforetakene forskyver på egne tidsfrister for svar til tilbydere om hvem som har fått anbud på rehabilitering eller rusbehandling, og samtidig er de samme foretakene strenge på tidsfrister for de som skal gi tilbud på anbud om de skal få være med i anbudet?

(18.11.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 18.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Viser til tidligere spørsmål om legespesialitet i mottaksmedisin. Det er kommet sterke reaksjoner på svaret fra helseministeren, der han feilaktig viser til at 85 % av de som legges inn akutt har indremedisinske diagnoser. Han svarer ikke på hvorfor Norge velger ikke å følge internasjonale trender. Andelen akuttpasienter utgjør en stor del av sykehusaktiviteten og rask avklaring er avgjørende for utfallet. Hvorfor velger helseministeren å stole mer på direktoratet enn våre fremste fagmiljø som jobber i akuttmottakene?

(18.11.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 14.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Det er vedtatt ambisiøse planer for økt bruk av omsorgsteknologi i helsetjenestene. Lindås kommune er en av 34 pilotkommuner, men kun frem til 31.07.2015. De har gode resultater, men det er stort behov for mer utprøving. Det er bl.a. etterlyst standardisering på nasjonalt nivå for at alle kommuner skal kunne tilby gode tilbud fra 2020. Hvordan vil helseministeren sikre kontinuitet og at erfaringene fra forsøkskommunene blir samordnet nasjonalt samtidig som Fylkesmennene nå har fått ansvar for å tildele nye midler?

(14.11.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 13.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hva vil statsråden foreta seg for å forhindre at Rjukan sykehus blir stengt før jul, og mener statsråden dette er en akseptabel måte av STHF å gå frem på?

(13.11.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 13.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

I ei ny undersøking kjem det fram at fire av ti som tar abort , brukar prevensjon. Langtidsverkande prevensjonsmetodar ( LARC) er sikrare, men dyrare i bruk enn vanlege p-piller fordi ein unngår brukarfeil. Vil statsråden vurdere ei økonomisk ordning som subsidierer langtidsverkande prevensjonsmidlar slik at desse ikkje blir særleg dyrare i bruk enn "vanlege" p-piller, og kva vil ei slik ordning koste årleg dersom ein innfører dette for unge vaksne i aldersgruppa 20-24 år?

(13.11.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 13.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ifølge Kommunal Rapport 30/10-14 holder Husbanken tilbake hele tilskuddet til utbygging av heldøgns- omsorgsplasser dersom kommunene ikke tar i bruk alle plassene som er omsøkt. Time kommune mener de taper 20 millioner på ledige plasser. Ifølge Husbanken er det en forutsetning for utbetaling av tilskudd at alle plassene blir tatt i bruk innen seks måneder. Er dagens ordninger fleksible nok, hvor mange søker utsettelse og hvilken informasjon får kommunene om ordninger og risiko ved søknad om tilskudd?

(13.11.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 13.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hva vil statsråden gjøre for å følge opp det som står i regjeringserklæringen om at Solberg-regjeringen vil etablere en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet og hindre nedbygging av dette feltet i spesialisthelsetjenesten?

(13.11.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Audun Otterstad (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 13.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hva vil helseministeren gjøre for å opprettholde og videreutvikle et desentralisert treningstilbud for alvorlig ryggmargsskadde pasienter?

(13.11.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 13.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hvordan stiller helseministeren seg til at kvinner som søker abort kan få over 50 mil i reisevei for å møte i nærmeste abortnemnd?

(13.11.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 13.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Mener statsråden at mestring av sykdom er viktig for egen helse, og hva vil statsråden gjøre for å få treningsbassenget ved Radiumhospitalet i drift igjen?

(13.11.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren. Besvart: 13.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Forbruket av kjøtt i Norge har økt betydelig de siste årene. Tall fra Helsedirektoratet viser at det totale kjøttforbruket i landet var dobbelt så høyt i 2010 som i 1970. Dagligvarehandelen har i flere år gjennomført massive kampanjer med lave priser på kjøtt som har bidratt til å øke forbruket ytterligere. Både Helsedirektoratet og FNs klimapanel anbefaler redusert kjøttforbruk som virkemiddel mot livsstilssykdommer og utslipp av klimagasser. Hva vil statsråden gjøre for å redusere kjøttforbruket i Norge?

(13.11.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 07.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hvor mange senger har vært i bruk ved Palliativ sengeenhet Nordbyhagen, og hvor mange har vært i bruk ved palliativ avdeling Ski sykehus de siste månedene, og hva er årsakene til at behovet for palliative tjenester i Ahus sitt dekningsområde er lavere enn normalt, siden palliativ avdeling ved Ski sykehus med sine 8 sengeplasser ikke var i bruk i helgen og ellers bare benyttes delvis?

(07.11.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 07.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hvordan kan statsråden sikre at Statens autorisasjonskontor behandler enkeltsaker rettferdig og etter like kriterier, slik at ikke sykepleierstudenter med identisk utdanning og praksis opplever ulike svar og ulike godkjenninger?

(07.11.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 06.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Med bakgrunn i den pågående fusjonsprosessen mellom Stiftelsene Amathea og SUSS-telefonen, kan statsråden bekrefte at Helsedirektoratet støtter denne fusjonen og dermed også støtter videre drift av SUSS-telefonen (Senter for ungdomshelse, samliv og seksualitet)?

(06.11.2014 00:00)

EN_GB Flere saker
Ministry of Health and Care Services