This page is not available in English.  Go to English front page.

Rett til videregående opplæring for ungdom

(16-24 år)

All ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 3-1. Retten gjelder uansett hvilke kunnskaper eller ferdigheter søkeren har tilegnet seg i grunnskolen.  

Hele retten må normalt tas ut i løpet av en sammenhengende periode på fem år, eller seks når opplæringen blir gitt i bedrift, og innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år. Det betyr at når en elev har startet videregående opplæring, gjelder rettighetene i fem (eventuelt seks år), men innen utgangen av fylte 24 år. Retten til videregående opplæring blir etter søknad om omvalg utvidet med ett opplæringsår.  

Normalordningen er tre års videregående opplæring, enten som tre år i skole eller to år i skole kombinert med ett års opplæring i bedrift. Læretiden i bedrift er som oftest to år, med halvparten som opplæringstid og halvparten som verdiskapingstid. Opplæringsloven § 3-3.  

Søkeren har rett til inntak til ett av tre alternative utdanningsprogram på videregående trinn 1 som de har søkt på, og til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet.  Elever med rett til spesialundervisning, og som på grunnlag av sakkyndig vurdering har særlig behov for et spesielt utdanningsprogram på videregående trinn 1, har rett til inntak på dette utdanningsprogrammet. 

Elever med rett til spesialundervisning har også rett til videregående opplæring i inntil to år ekstra når eleven på grunnlag av sakkyndig vurdering trenger det i forhold til opplæringsmålene for den enkelte, det vil si totalt inntil 5 år.  Retten til utvidet opplæringstid gjelder også for elever som har rett til opplæring i og på tegnspråk, rett til opplæring i punktskrift eller rett til særskilt språkopplæring. 

Fylkeskommunen har også plikt til å tilby ”anna opplæring” dersom en elev har særlige vansker med å følge det utdanningsprogrammet som er valgt. Det kan f eks være kombinasjon av opplæring og arbeid. 

Unge med rett til videregående opplæring etter ungdomsretten i opplæringsloven § 3-1, kan etter søknad i stedet få videregående opplæring etter voksenretten i § 4A-3. Det er en betingelse at det foreligger særskilte grunner. Eksempel på særlige grunner kan være alderen til den det gjelder eller at vedkommende er i arbeid og derfor har problemer med å gjennomføre opplæringen etter § 3-1. Et sentralt moment i vurderingen av om det foreligger særlige grunner, er om søkeren har behov for et mer tilpasset undervisningsopplegg enn det som følger av ungdomsretten. For ungdom som er utenfor arbeidsmarkedet og mangler avsluttende kompetansegivende opplæring på videregående nivå, vil for eksempel opplæring etter voksenretten i § 4A-3 kunne være lettere å kombinere med arbeidspraksis, tett oppfølging og andre tjenester gjennom NAV, enn etter ungdomsretten i § 3-1. 

Oppfølgingstjenesten

Fylkeskommunen skal ha en oppfølgingstjeneste for ungdom som har rett til opplæring etter § 3-1, og som ikke er i opplæring eller arbeid. Opplæringsloven § 3-6. Tjenesten gjelder til og med det året de fyller 21 år. Formålet med oppfølgingstjenesten er å sørge for at all ungdom under målgruppa får tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. 

Fylkeskommunens plikt til å gi tilbud til søkere uten rett til videregående opplæring

Etter opplæringsloven § 13-3 annet ledd skal fylkeskommunen gi tilbud til søkere uten rett til videregående opplæring etter § 3-1 (ungdomsretten) og § 4A-3 (voksenretten). Bestemmelsen pålegger fylkeskommunene en generell plikt til å gi tilbud også til de som ikke har rett til videregående opplæring, men uten at det gir en tilsvarende individuell rett til et slikt tilbud. Bestemmelsen er relevant for de som har fullført videregående opplæring etter ungdomsretten, men som av ulike grunner ønsker å ta videregående opplæring på nytt, og de som slutter så sent i tredje året av ungdomsretten at de må sies å ha fullført. Disse har ikke rett til videregående opplæring for voksne etter opplæringsloven § 4A-3, da voksenretten kun omfatter de som tidligere ikke har fullført videregående. Det er derfor fullt mulig å søke om videregående opplæring selv om de formelle vilkårene ikke er oppfylt, men det er da opp til fylkeskommunen å avgjøre søknaden.

 

Last updated: 16.04.2010
Ministry of Education and Research