This page is not available in English.  Go to English front page.

Landbrukets miljø- og arealpolitikk

Landbruket forvalter produserer verdier som er knyttet til kulturlandskap og miljø, og er grunnlag for tilhørighet, historie, estetikk og kompetanse. Miljø- og arealressurser er basis for næringsutvikling og bosetting.

Mer om temaet:
Proposisjoner og Meldinger til Stortinget | ForskrifterLovRundskriv | Rapporter og planer 

Jordvern

Det er et mål å ta var på god matjord, men det må balansere mot storsamfunnets behov. Regjeringen ønsker å arbeide for en høyest mulig selvforsyning av mat ut fra beredskapshensyn.

Landbrukets kulturlandskap

Kulturlandskapet er et resultat av landbruksdrift med beiting, dyrking og hogst. Kulturlandskapet endrer seg over tid. Gjengroing av kulturlandskapet fører til tap av både naturtyper og arter. Naturbeiteområder, urterike slåtteenger, kystlyngheier og andre kulturpåvirkede naturtyper er som følge av endringer i landbruksdriften, i ferd med å bli stadig sjeldnere.


Landbrukets miljø- og arealprogram