This page is not available in English.  Go to English front page.

Reindrift

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men både i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning, - økonomisk, sysselsettingsmessig og kulturelt. Reindriften har alltid vært oppfattet og akseptert som en helt spesiell samisk næring. Reindriften er derfor en viktig del av det materielle grunnlag for samisk kultur.

På bakgrunn av nasjonale forpliktelser, etter Grunnloven og folkerettens regler om urbefolkninger og minoriteter, sees reindriftspolitikken i en generell same- og samfunnspolitisk sammenheng. Reindriftspolitikken er derfor bygd på to selvstendige grunnlag; en næringspolitisk produksjonsverdi og en samepolitisk kulturverdi.

Mer om temaet:
Proposisjoner og Meldinger til Stortinget | Lover | Forskrifter | RundskrivNOU-er | Rapporter, veiledninger og brosjyrer |

 

Hovedavtale for reindriften

Inngått mellom Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund 26. februar 1993.

Fastsetting av økologisk bærekraftig reintall

I den nye reindriftsloven som trådte i kraft 1. juli 2007, ble det lagt opp til en ny prosess for ressursforvaltning og fastsetting av reintall. Reinbeitedistriktene skal gjennom utarbeidelsen av bruksregler med reintall sørge for en økologisk bærekraftig ressurstilpasning.

Norsk-svensk reinbeitekonvensjon

Jordbruks- og sameminister Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har undertegnet den nye norsk-svenske reinbeitekonvensjonen i Stockholm. Konvensjonen inneholder bestemmelser om hvordan reinbeiting over riksgrensa skal foregå.

Kgl. res endring av lov om reinbeiting Norge og Sverige

Saksjon av Lagtingets vedtak til lov om endringer i lov 9. juni 1972 nr. 31 om reinbeiting i henhold til konvensjon av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite, og delegasjon av myndighet til å fastsette forskrifter i henhold til lov 9. juni 1972 nr. 31 om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige.


Contact information

Ministry of Agriculture and Food

Telephone: +47 22 24 90 90
Fax: +47 22 24 95 55

Address

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
N-0030 Oslo, Norway

Reindrift

Contact information

Ministry of Agriculture and Food

Telephone: +47 22 24 90 90
Fax: +47 22 24 95 55

Address

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
N-0030 Oslo, Norway