This page is not available in English.  Go to English front page.

Miljøvennlig transport

Transportsektoren har store klimagassutslipp, bidrar til regional og lokal luftforurensning og støy. Sektoren påvirker dessuten naturmangfoldet, særlig ved at leveområder for planter og dyr splittes opp.

  • Støy og lokal luftforurensning bidrar til helseproblemer, spesielt i byområdene.
  • Trafikk beslaglegger dessuten store arealer, og gir framkommelighetsproblemer for kollektivtransport, syklende og gående i rushtiden.
  • For å møte miljøutfordringer er det viktig med en kostnadseffektiv og samordnet virkemiddelbruk.
Miljøvennlig transport

Lokal luftkvalitet

Vegtrafikk er en av de dominerende kildene til lokal luftforurensing, og står for 19 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Sektoren har derfor et stort ansvar for å bidra til at kravene i forurensningsforskriften overholdes.

Nullutslippsteknologi og alternative drivstoff

For å fremme bruk av alternative drivstoff og mer miljøvennlig teknologi bidrar staten med tilskudd til forskning- og utvikling, og gjennom etablering av gode rammevilkår.

Transnova

Transnova administrerer Samferdselsdepartementets tilskudd til prosjekter som bidrar til raskere implementering av mer miljøvennlig transportteknologi og transportpraksis. Transnovas hovedmål er å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge. Transnova skal også støtte, og selv bidra til, informasjon og økte kunnskaper om klimavennlige transportløsninger.

Vegtrafikkstøy

Vegtrafikkstøy er den største støykilden utendørs, og årsak til nesten 80 prosent av den totale støyplagen hos befolkningen.


Sist publisert om temaet

Possibilities and consequences of using Hydrogen as a fuel in the transport sector of Norway - Summary in English

An Expert Group appointed by the Ministry of Transport and Communications March 2003, has conducted a study on the possibilities and consequences of using Hydrogen as a fuel in the transport sector of Norway. The report provides advice and recommendations on how to approach the field of hydrogen in order to make the transport sector more sustainable.

More documents about this subject

Contact information

Environmental Affairs Section

Telephone: + 47 22 24 81 11

Ministry of Transport and Communications
Tiltakskatalog.noSnarveg til Transnovas hjemmesiderSnarveg til Klimaløftet

Contact information

Environmental Affairs Section

Telephone: + 47 22 24 81 11