This page is not available in English.  Go to English front page.

Veg og vegtrafikk

Et godt utbygd og vedlikeholdt vegnett er en viktig forutsetning for verdiskaping og bosetting.

Staten har ansvaret for å planlegge, bygge og drifte riksvegnettet, og fastsette nødvendig regelverk. Utbygging, drift og vedlikehold av vegnettet er i hovedsak rettet mot biltrafikk og kollektivtrafikk, men også utbygging og tilrettelegging for gang- og sykkel er viktig.

  • Statens vegvesen er departementets fagetat, og også fagetat for fylkeskommunen i fylkesvegsaker.
  • Finansiering av riksvegnettet er i utgangspunktet et statlig ansvar. Bompenger har blitt et supplement til ordinære bevilgninger. Alle bompengeprosjekter må basere seg på lokalt initiativ og lokalpolitisk tilslutning.
  • Vegloven - en ”infrastruktur-lov” som regulerer utbygging, drift og vedlikehold av offentlig og private veger.
  • Vegtrafikkloven - omfatter blant annet regler for trafikant og kjøretøy. I tillegg inneholder den regler om håndhevelse og sanksjoner for brudd på regelverket.
Veg og vegtrafikk

Sist publisert om temaet

Investing in transport for the future

“Increased investments in roads and railways; a reduction in the maintenance-lag for the first time in decades; and major investment in coastal administration. The Høyre-Fr.P (Conservative-/ Progress Party) government’s fiscal budget proposals include NOK 54.6bn to transport. This is 14.1% higher than the budget proposed for 2014 by the previous government. But equally important, the sector is now being reorganised to make it more efficient,” says transport minister Ketil Solvik-Olsen about the fiscal budget for 2015.

Possibilities and consequences of using Hydrogen as a fuel in the transport sector of Norway - Summary in English

An Expert Group appointed by the Ministry of Transport and Communications March 2003, has conducted a study on the possibilities and consequences of using Hydrogen as a fuel in the transport sector of Norway. The report provides advice and recommendations on how to approach the field of hydrogen in order to make the transport sector more sustainable.

Road Safety in Norway Strategy 2002-2011

More documents about this subject

Contact information

Public Roads Section

Telephone: + 47 22 24 81 97

Ministry of Transport and Communications

Contact information

Public Roads Section

Telephone: + 47 22 24 81 97