This page is not available in English.  Go to English front page.

Barneombudet

Lov om barneombud ble vedtatt i 1981, og verdens første barneombud ble utnevnt samme år. Barneombudet har til oppgave å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og skal følge med i utviklingen av barns oppvekstkår. Ombudet kan virke av eget tiltak eller etter henvendelse fra andre.

I 1998 ble barneombudsloven endret slik at Barneombudet også pålegges å følge med på om norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge har påtatt seg ved å ratifisere FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Barneombudets organisasjon og saksbehandling er nærmere regulert i Barneombudets instruks av 11. september 1981.

Ytterligere informasjon finnes på hjemmesiden til Barneombudet.

Contact information

Barneombudet

Telephone: 22 99 39 50
Fax: 22 99 39 70

The webpage of Barneombudet

Address

Hammersborg torg 1
PB. 8889 Youngstorget
0028 Oslo

Last updated: 02.05.2008

Contact information

Barneombudet

Telephone: 22 99 39 50
Fax: 22 99 39 70

The webpage of Barneombudet

Address

Hammersborg torg 1
PB. 8889 Youngstorget
0028 Oslo