Departementene

Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

BLD har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie- og samliv, forbrukerinteresser, kjønnslikestilling, antidiskriminering og integrering av innvandrere.

Finansdepartementet

Finansdepartementet har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring, domstoler og lovarbeid.

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens miljøpolitikk. For å nå målet om en bærekraftig utvikling må miljøhensyn integreres i alle deler av samfunnet. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak gjennom egne virkemidler, er KLD en pådriver og koordinator ovenfor andre sektormyndigheter og skal sørge for resultatoppfølging av miljøpolitikken i alle deler av samfunnet. Miljøforvaltningen har også ansvaret for å sikre at det internasjonale miljøsamarbeidet bygges ut og styrkes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for spørsmål som gjelder bolig‑ og bygningspolitikk, kommuneøkonomi, samordning av fornyingsarbeidet i offentlig sektor, IKT-politikk, regional‑ og distriktspolitikk, forvaltningspolitikk, lokalforvaltning, gjennomføring av valg, statlig arbeidsgiverpolitikk, samer og nasjonale minoriteter, forvaltningsoppgaver etter plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging og konsekvens­utredninger, samt den nasjonale kart- og geodatapolitikken.

Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har ansvar for kultur, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, høyere utdanning og forskning.

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har hovedansvar for mat- og landbrukspolitikken.

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementets ansvarsområder er transport av personer og gods, telekommunikasjon og posttjenester.

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.