Høringer

  

Hva er en høring?
Å ha en sak ute på høring vil si at departementet ønsker å "høre" hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre departement) har å si til et forslag som man arbeider med. Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak.

Høringsfristen er normalt tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Høringer kan resultere i rundskriv, forskrift, lov eller stortingsmelding.

Bruk menyen til venstre for å velge underkategori.

Saker på høring

Høring - forslag til revidert lov om anke til Trygderetten

Høringsfrist: 10. juli 2014

Saker under behandling

Høring - OECD-rapport om Seniorpolitikk i Norge

Høringsfrist: 15. september 2013

Ferdigbehandlede saker

Høring: Forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger § 2 - om maksimal stønadsperiode

Resultat: Forskrift om endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Høringsfrist: 6. februar 2014

Høring - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge - kortvarig akutthjelp

Resultat: Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr 1251 om rett til sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge

Høringsfrist: 22. oktober 2013

Høring - internasjonal luftfart - oppholdstillatelse

Høringsfrist: 7. desember 2012

Høring - Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter

Resultat: Saken er oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) som rette vedkommende for videre behandling.

Høringsfrist: 15. september 2012

Høring – Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

Resultat: FOR 2012-12-03 nr 1121 Forskrift om endring i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune

Høringsfrist: 15. september 2012

Høring – utkast til forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner

Resultat: Forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner (FOR-2012-10-31-1016)

Høringsfrist: 10. juli 2012

Høring - endringer i folketrygdens bestemmelser om regulering av grunnbeløpet og pensjoner

Resultat: Prop. 72 L (2011-2012) og Endringslov 11. mai 2012 nr. 24 til folketrygdloven.

Høringsfrist: 8. februar 2012

Høring – endringer i samordningsloven i forbindelse med innføring av skjermingstillegg i uføres alderspensjon

Resultat: Prop. 48 L (2011-2012) og Endringslov 20 april 2012 nr. 16 til lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser

Høringsfrist: 4. november 2011

Høring - om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger

Resultat: Forskrift med virkning fra 1. januar 2013

Høringsfrist: 18. november 2011

Arbeids- og sosialdepartementet