NOU 1994: 3

Ungdom, lønn og arbeidsledighet

4.2.5 Om særskilte avtalebestemmelser for unge

Tariffavtalene inneholder enkelte spesielle lønns­bestemmelser som gjelder arbeidstakere under 18 år og arbeidstakere i en opplæringssituasjon (lærlinger mv). For arbeidstakere over 18 år gjelder således de alminnelige lønns- og arbeidsbestemmelser for øvrig i avtalene uavhengig av alder.

Ett unntak fra dette er i varehandel hvor avtalen foruten en særlig avlønningsbestemmelse ved fyllte 18 år, har en egen avlønning ved fyllte 25 år. Denne bestemmelsen innebærer en lønnsgaranti knyttet til alder. Bestemmelsen gjelder ikke skoleelever og studenter som utfører kortvarige jobber.

Avtalene inneholder imidlertid visse bestemmelser som indirekte kan ha sammenheng med alder, nemlig ansiennitetsbestemmelser. Disse reglene varierer fra avtale til avtale, men er som regel knyttet til varigheten av tjenesten i bedriften eller tilsvarende arbeid. Alder og ansiennitet vil gjennomgående være nært knyttet til hverandre. Tariffavtalene innebærer også stort sett at det gis spesielle lønnstillegg etter kompetanse, noe som også har en viss sammenheng med alder. Ulik ansiennitet og kompetanse, og ikke tariffbestemte alderstillegg, vil således være den viktigste årsaken til at det kan observeres lønnsforskjeller etter alder.

4.2.5.1 Lønn for arbeidstakere under 18 år

Som nevnt har tariffavtalene egne lønnsbestemmelser for unge arbeidstakere under 18 år.

Disse bestemmelsene varierer fra område til område, og Boks 4.1 gir enkelte eksempler i LO/NHO-området. Som det framgår er det ikke uvanlig at lønna for unge under 18 år angis som en prosentandel av lønna til en bestemt gruppe i bedriften, og således vil være knyttet til lønnsnivået i den enkelte bedrift.

I staten og kommunene følger lønna for arbeidstakere mellom 16-18 år en stigende skala med endringer hvert halvår.

I staten var arbeidere under 18 år plassert inn i lønnsregulativet med opprykk hvert halvår fram til lønnsoppgjøret i 1991. Ved dette oppgjøret ble disse arbeidstakerne plassert inn i en egen lønnsplan . I staten gjelder i inneværende avtale følgende skala:

inntil 16,5 år

87 pst av lønn i ltr 2

mellom 16,5 og 17 år

90 pst av lønn i ltr 2

mellom 17 og 17,5 år

94 pst av lønn i ltr 2

mellom 17,5 og 18 år

98 pst av lønn i ltr 2

(ltr 2 pr 1.5.93: kr 122 011)

I kommunene har unge arbeidstakere under 18 år før oppgjøret i 1992 vært plassert inn i lønnsregulativet med opprykk hvert halve år. Ved oppgjøret i 1992 ble imidlertid disse arbeidstakere gitt en egen lønnsramme. I gjeldende avtale gjelder følgende skala og lønn

kr 98 472

Mellom 16 og 16,5 år

kr 100 789

Mellom 16,5 og 17 år

kr 105 058

Mellom 17 og 17,5 år

kr 107 107

Mellom 17,5 og 18 år

Boks 4.1 Lønnsbestemmelser for unge arbeidstakere under 18 år. Enkelte eksempler fra inneværende avtaleperiode.

Boks 4.1 Verkstedsoverkomsten:

Boks 4.1 3.3.2 Unge arbeidstakere:

Unge arbeidstakeres fortjeneste skal utgjøre en prosentandel av begynnerlønn eksklusiv alle tillegg for bedriftens hjelpearbeidere.

Tabell -1 
1515 1/21616 1/21717 1/2år
535661708090prosent

Boks 4.1 Kjemisk teknisk industri:

Boks 4.1 3.2 Unge arbeidere

Unge arbeideres lønn skal vurderes stedlig. Den skal dog være minst:

16 år –

60 pst av begynnerlønn for voksne arbeidere

17 år –

70 pst av begynnerlønn for voksne arbeidere

Boks 4.1 Kjøttindustrien:

Ungdom under 17 år:

65 pst av minstelønn svenn.

Ungdom mellom 17-18 år:

70 pst av minstelønn svenn

Arbeidstakere på ungdomssatser med mer enn 1 års øvelse gis et tillegg på kr 15,00 til satsene.

De som lønnes etter ungdomssatsene kan bare utføre enklere og lettere hjelpearbeid.

Boks 4.1 Fellesoverenskomsten for byggfag:

Boks 4.1 2.5 Unge arbeidstakere – normallønnssats

For unge arbeidstakere (arbeidstakere under 18 år) som ikke omfattes av

Lov om fagopplæring i arbeidslivet
gjelder følgende normallønnssatser: kr 46,00 pr time.

Boks 4.1 Varehandel:

Minstelønnssatser for butikk-, kontor-, lageransatt for 1. april 1993.

Ved fylte 16 år

kr 6 918

Ved fylte 17 år

kr 7 056

Boks 4.1 Hotell- og restaurantarbeid I:

Arbeidstakere under 18 år – De første 6 mnd i bransjen

Tabell -2 
  pr mndpå 35,5 tpå 37,5t
  krkrkr
0-3 mnd praksis i bransjen6 016,6239,0737,13
3-6 mnd praksis i bransjen6 843,6044,4442,24

4.2.5.2 Lærlinger

Lærlinger får også sin lønn fastsatt gjennom tariffavtaler. Bestemmelsene varierer betydelig fra sektor til sektor.

Avlønningen for lærlingene i LO/NHO-området fastsettes gjennom de enkelte tariffavtalene, og varierer fra bransje til bransje. Det er i boks 4.2 gitt eksempler på lønnsbestemmelsene i enkelte overenskomstområder i LO/NHO-området. Boksen gjengir bare hovedbestemmelsene. De enkelte eksemplene har i varierende grad ytterligere utfyllende bestemmelser av forskjellig art. Enkelte grupper innen et overenskomstområde kan også ha avvikende bestemmelser.

Et hovedtrekk ved disse bestemmelser er at lønn følger en skala hvor den reguleres for hvert halvår av læretiden. Siktemålet med dette er å ivareta den produktivitetsutviklingen lærlingen har.

Utformingen av skalaen varierer. Som eksemplene i boks 4.2 viser, er det dels prosentskalaer og dels andre typer skalaer. Utformingen av skalaen innebærer at lønna for lærlingene nærmer seg lønna for voksne arbeidere i løpet av læretida.

Selve beregningsgrunnlaget varierer også fra overenskomst til overenskomst, slik eksemplene i boks 4.2 viser. Et vanlig grunnlag for beregning av lønn synes imidlertid å være timefortjenesten for

nyutdannet fagarbeider i bedriften
. Dette innebærer at også for lærlingene vil lønna være avhengig av lønnsnivået i den bedriften lærlingen er tilsatt.

Boks 4.2 Lønnsbestemmelser for lærlinger i LO/NHO-området

Boks 4.2 Verkstedsoverenskomsten:

Boks 4.2 § 3.3.1 Lærlinger

Lærlingenes fortjeneste skal utgjøre en prosentandel av timefortjenesten eksklusive alle tillegg for nyutdannede fagarbeidere i bedriften

For 3 års læretid gjelder følgende skala:

Tabell -3 
1.2.3.4.5.6.halvår
535661708090prosent

For 4 års fag gjelder følgende skala:

Tabell -4 
1.2.3.4.5.6.7.8.halvår
5356617080909192prosent

Boks 4.2 Fellesoverenskomsten for Byggfag:

Boks 4.2 2.4.1 For lærlinger gjeldere følgende normallønnssatser og prosentskala for akkordarbeid:

Tabell -5 
    NormallønnAkkord
    kr/time%
1. halvår0-925 timerkr 34,200%
2. halvår925-1850 timerkr 34,200%
3. halvår1851-2775 timerkr 41,8055%
4. halvår2776-3700 timerkr 45,6060%
5. halvår3701-4625 timerkr 49,4070%
6. halvår4626-5600 timerkr 56,0080%
7. halvår5601-6475 timerkr 56,0080%
8. halvår6476-7000 timerkr 56,0080%

Ved akkordarbeid skal lærlingen ha andel i akkorden etter skalaen overfor og dette belastes akkorden på vanlig måte.

Boks 4.2 Den elektrokjemiske industri:

Boks 4.2 III Lærlingesatser

Med mindre annet er stedlig avtalt, skal lærlingenes lønn siste halvår av læretiden være 75% av gjennomsnittet av den aktuelle lønnen for fagarbeidere innen vedkommende fagområde. Lønnen reduseres pr halvår med henholdsvis kr 1,50 – 1,50 – 1,00 – 1,00 -1,00 pr time.

Lærlinger med 3 års læretid:

Tabell -6 
1.2.3.4.5.6. halvår
(75%-6,00)(75%-5,00)(75%-4,00)(75%-3,00)(75%-1,50)75%

Lærlinger med 4 års læretid:

Tabell -7 
1.2.3.4.5.6.7.8. halvår
(75%-6,00)(75%-5,00)(75%-4,00)(75%-3,00)(75%-1,50)75%75%85%

Satsene reguleres ved tariffrevisjoner og stedlige høstvurderinger.

Boks 4.2 Kjemisk teknisk industri:

Boks 4.2 3.3 Lærlinger

Lærlingers lønn fastsettes ved den enkelte bedrift således

 • 1. halvår 25% av gj.snittlønn for fagarb. ved bedriften

 • 2. halvår 35% av gj.snittlønn for fagarb. ved bedriften

 • 3. halvår 45% av gj.snittlønn for fagarb. ved bedriften

 • 4. halvår 55% av gj.snittlønn for fagarb. ved bedriften

 • 5. halvår 65% av gj.snittlønn for fagarb. ved bedriften

 • 6. halvår 75% av gj.snittlønn for fagarb. ved bedriften

 • 7. halvår 85% av gj.snittlønn for fagarb. ved bedriften

 • 8. halvår 90% av gj.snittlønn for fagarb. ved bedriften

Boks 4.2 For lærlinger som inngår lærlingekontrakt etter 1.7.1992 fastsettes lønnen slik ved den enkelte bedrift:

 • 1. år 20% av gj.snittlønn for fagarb. ved bedriften

 • 2. år 40% av gj.snittlønn for fagarb. ved bedriften

 • 3. år 60% av gj.snittlønn for fagarb. ved bedriften

 • 4. år 75% av gj.snittlønn for fagarb. ved bedriften

Boks 4.2 Kjøttindustrien:

Boks 4.2 Normallønnssatser for lærlinger i kjøttfagene

Tabell -8 
Lærlingesats 1. halvår65% av minstelønn svenn
Lærlingesats 2. halvår70% av minstelønn svenn
Lærlingesats 3. halvår75% av minstelønn svenn
Lærlingesats 4. halvår80% av minstelønn svenn
Lærlingesats 5. halvår85% av minstelønn svenn
Lærlingesats 6. halvår90% av minstelønn svenn

Lærlinger med kontrakt i to av kjøttfagene (5 års læretid) skal i 4. og 5. læreår ha henholdsvis kr 3,00 og kr 4,00 av lærlingesatsene i 6. læreår.

Boks 4.2 Hermitikkindustrien:

Boks 4.2 Lærlinger:

For 3 års læretid gjelder følgende:

Lærlingenes lønn utgjør en prosentandel av begynnerlønn (ekskl tillegg) for nyutdannede fagarbeidere i bedriften.

For 3 års læretid gjelder følgende skala:

Tabell -9 
1.2.3.4.5.6.halvår
556063707580prosent

Offentlig sektor

I Stat og kommune er lærlingene plassert inn i lønnsregulativet.

I staten lønnes lærlinger etter lønnsrammer i regulativet, som for lærlinger i det laveste lønnsalternativet går fra ltr 2 til ltr 7 etter 4 år. Etter gjeldende lønnsregulativ gir det en årslønn på kr 122 011 i ltr 2 og kr 144 514 i ltr 7.

I kommunene lønnes lærlinger etter en egen lønnsramme, som for tiden går fra kr 105 058 pr år i første læreår til kr 112 164 pr år i 4. læreår.