NOU 2002: 12

Rettslig vern mot etnisk diskriminering

4.7.3 Høyreekstreme grupper

Erfaring viser at høyreekstreme grupper og miljøer gjennom sine aktiviteter fremmer fiendtlige holdninger mot etniske minoriteter og står bak en stor andel av de rasistiske ytringene som anmeldes til politiet. Det finnes også eksempler på at slike grupperinger har vært involvert i tilfeller av rasistisk vold.

Det er gjennomført en rekke forskningsprosjekter og undersøkelser om høyreekstreme grupperinger i Norge. 1

De siste tretti årene har Norge hatt en rekke foreninger, organisasjoner, politiske partier og grupperinger som kan betegnes som høyreekstreme. 2 Det er vanskelig å anslå størrelsen på miljøet i Norge, blant annet fordi ikke alle som deltar i aktiviteter i regi av gruppene registreres som medlemmer. 3 De siste utviklingstrekk viser ingen tegn på vekst i det norske høyreekstreme miljøet. 4 Aktiviteten blant norske nazister synes å ha vært noe lavere i 2001 enn de to forutgående årene. 5

Det er et mangfoldig landskap på den ytterste høyre fløy, som kan deles inn i to hovedkategorier: Politiske partier/grupperinger og de mer militante grupperingene. 6 Av de mest fremtredende politiske partier på høyre fløy kan nevnes Hvit Valgallianse, Fedrelandspartiet, og Norsk Folkeparti. De to sistnevnte stilte til stortingsvalg i 2001 og fikk 1 promille hver av stemmene. I tillegg til partiene er det en rekke politiske organisasjoner på ytterste høyre fløy. Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI) og Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse er blant de med lengst fartstid på feltet.

Den såkalte militante delen av det høyreekstreme miljøet betegnes her som nazister. Overvåkingspolitiet har per 2001 registrert 150 personer som kategoriseres som aktive nazister i Norge. Antirasistisk Senter har utgitt en rapport om Høyreekstremisme i Norge – 2001, som blant annet gir en oversikt over hvilke nazistiske grupper som var aktive i Norge pr. desember 2001. Dette er Bootboys, Club 22, Gleipne, Norsk Hedensk Front, Vigrid, Norges Nasjonalistiske Bevegelse (tidligere SORN 88), VARG (Vern av rikets grenser), Odins Folk (Norsk Germansk Aksjonsfront) og Gammelnazistene. Rapporten konkluderer med at norske nazister er få og dårlig organiserte.

I Politidirektoratets håndbok Politiets og påtalemyndighetens bekjempelse av straffbar høyreekstrem og rasistisk virksomhet er fakta knyttet til høyreekstreme grupperinger i Norge beskrevet. Håndboka gir også veiledning om de strafferettslige bestemmelsene, straffeprosessuelle spørsmål, politiets forvaltningsrettslige metoder med henblikk på arrangementer og demonstrasjoner, politiets organisering og arbeidsmetoder.

Boks 4.19

Boks 4.19 Vigrid-dommen

I dom av 22. april 2002 av Asker og Bærum ting­rett ble en 59-åring dømt til 75 dagers fengsel for overtredelse av strl. § 135 a første ledd første punktum og flere andre straffebestemmelser. Ved vurderingen av om strl. § 135 a var overtrådt ble det lagt til grunn at utsagn fremsatt på Internett, samt i månedsbladet Vigrid, i særlig grad hadde forhånet og utsatt jøder og mørkhudede i Norge for ringeakt, og til dels hat og forfølgelse.

Utsagnene på internettsiden omtalte blant annet, med referanse til Talmud, at jødene mener ikke-jødiske kvinner er dyr, at dette forklarer hvorfor jødene driver hvit slavehandel og selger kvinner til horehus. Videre ble det referert til at ikke-jødiske kvinner er niddah (skitt) fra fødselen av, og at en jøde kan gifte seg med en tre år gammel jente. Det ble også referert til at en kvinne som hadde hatt samleie med et dyr er kvalifisert til å gifte seg med en prest. Til sist var det kommentert at jødene må sette likvakt ved sine døde kvinner for å unngå at andre jøder skulle komme og hygge seg litt med likene. Retten fant uttalelsene grove i den forstand at de fremsetter utilbørlige påstander om at det er akseptert og alminnelig blant jøder å bedrive pedofili, nekrofili, sodomi og hvit slavehandel med ikke-jødiske kvinner.

En annen uttalelse var knyttet til et oppslag i Vigrid om fengsel for sex med geit, stilt sammen med et bilde (av en mørkhudet mann bak en geit). Kommentaren var at mannen på bildet ikke er dømt for noe som helst, og at dette måtte tyde på at det er helt dagligdags med (seksuell) omgang med dyr i de strøk av verden. «Egentlig var det vel geiten som skulle straffes for å ha nedverdiget seg til å ha sex med en nigger?» Retten la vekt på at utsagnene var grove og innebar en ren rasehets. Selv om Vigrid anførte å ha en politisk/ideologisk forankring, kunne dette i seg selv ikke frita for straff.

1

Henrik Lunde, Aller Ytterst – De rasistiske grupperinger i dagens Norge, Oslo 1993. Antirasistisk Senter, diverse årsrapporter. Tore Bjørgo, Racist and right-wing violence in Scandinavia – patterns, perpetrators and responses, Leiden 1997. Tore Bjørgo, Yngve Carlsson og Thomas Haaland, Generalisert hat - polariserte fellesskap: om konflikter mellom ungdomsmiljøer i en norsk by, NIBR nr. 4, 2001. Katrine Fangen, En bok om nynazister, Oslo 2001.

2

Antirasistisk Senter, Høyreekstremisme i Norge 2001, s. 6.

3

Antirasistisk Senter, Rikets tilstand 1999 s. 76.

4

Antirasistisk Senter, op.cit. s. 85.

5

Antirasistisk Senter, Høyreekstremisme i Norge 2001, s. 3.

6

Antirasistisk Senter, Rikets tilstand 1999 s. 76.