NOU 2003: 2

Skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet

1 Innledning

1.1 Utvalgets mandat

Ved kongelig resolusjon av 30. august 2001 oppnevnte regjeringen et utvalg (Arbeidslivslovutvalget) for å utrede endringer i arbeidsmiljøloven med mer.

I tråd med mandatet skal utvalget foreslå en ny arbeidslivslov som

 1. best mulig ivaretar både virksomhetenes, arbeidstakernes og samfunnets behov

 2. bidrar til et inkluderende arbeidsliv

 3. gir et godt og forutsigbart regelverk ved omstillinger

 4. moderniserer/forenkler lovgivningen for arbeidslivet

Fristen for overlevering av utvalgets innstilling er 1. desember 2003.

Arbeidslivslovutvalget fikk i desember 2001 et revidert mandat, der det bl.a. ble presisert at:

”utvalget skal gjennomgå og vurdere arbeidsmiljølovens regelverk på ikke-diskrimineringsområdet og fremme forslag om en regulering som kan bidra til å nå målet om et arbeidsliv for alle.”

Arbeids- og administrasjonsdepartementet gav ved brev av 2. september 2002 utvalget i oppdrag å legge fram en delinnstilling, med følgende presisering:

"Rådsdirektiv 2000/78/EF om gjennomføring av prinsippet om likebehandling i arbeidslivet (i det følgende kalt direktivet om ikke-diskriminering i arbeidslivet) inngår i EUs ikke-diskrimineringspakke. Implementering av EUs ikke-diskrimineringspakke inngår som et viktig element i arbeidet med å verne utsatte gruppers rettstilling, som står sentralt i Regjeringens politikk.

Målsettingen er at Norge skal ha et vern på dette området som minst er på høyde med EU og innen de frister som EU har satt. Vi legger opp til at direktivet om ikke-diskriminering i arbeidslivet skal implementeres i norsk rett innen 2. desember 2003, som er implementeringsfristen for direktivet.

På bakgrunn av at direktivet om ikke-diskriminering i arbeidslivet inngår i mandatet til Arbeidslivslovutvalget, vil jeg be om at Arbeidslivslovutvalget legger fram en delinnstilling med forslag til gjennomføring av direktivet innen 17. desember 2002.”

1.2 Utvalgets sammensetning

Lovutvalget har følgende sammensetning:

 • Advokat Ingeborg Moen Borgerud, leder

 • Elisabeth Lea Strøm, Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Siri Røine, Kommunenes Sentralforbund

 • Trine Lise Sundnes, Landsorganisasjonen i Norge

 • Inger Elisabeth Meyer, Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Finn Berge Haaland, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Nina Sverdrup Svendsen, Akademikerne

 • Odd Bøhagen, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Synnøve Nymo, Finansdepartementet

 • Kirsti Bastholm, Nærings- og handelsdepartementet

 • Gundla Kvam, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Olaug K. Bakke, Sosialdepartementet

 • Jan Henrik Nygård, H. Nygård A/S

 • Jan Morten Andreassen, Oppland Sentralsykehus

 • Ivar Leveraas, Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Jon Olav Bjergene, Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Sekretariatet er lagt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Sekretærer for utvalget har vært Mona Næss, (sekretariatsleder) fram til 1. oktober 2002, Cecilie Haugen Horn, (sekretariatsleder) fra. 1. oktober 2002, Torkel Sandegren, Rune Ytre Arna og Hanne M. Meldal.

1.3 Utvalgets arbeid

Utvalget har gjennomført fire møter, inklusiv et høringsmøte med interesseorganisasjonene i sitt arbeid med delinnstillingen.

Utvalget har hatt i oppdrag å vurdere og foreslå de endringer i lovgivningen som er nødvendige for å gjennomføre Rådsdirektiv 2000/78/EF om innføring av en generell ramme for likebehandling i arbeidslivet (heretter omtalt som rammedirektivet mot diskriminering eller bare som rammedirektivet). Spesielt gjelder dette spørsmålet om innføring av forbud mot diskriminering på grunn av alder, som ikke tidligere har vært utredet i norsk rett. Arbeidet med delinnstillingen har vært preget av den meget korte tidsfristen som er satt for oppdraget. Utvalget har av den grunn ikke hatt mulighet til å utrede spørsmål/problemstillinger som ikke inngår i EU-direktivet.

Utvalget gjennomførte i november 2002 et kombinert møte- og studiebesøk i Brussel. For å utrede nærmere hva som ligger i det rettslige vernet mot diskriminering i arbeidslivet i EU, samt å innhente synspunkter og erfaringer fra arbeidet med medlemstatenes gjennomføring av rammedirektivet, hadde utvalget blant annet møter med flere representanter fra EU-kommisjonen.

Utvalget har også innhentet synspunkter fra ulike organisasjoner som arbeider med diskrimineringsspørsmål i Norge, både når det gjelder den diskriminering de faktisk opplever og hvordan rammedirektivet mot diskriminering bør gjennomføres i norsk rett. Utvalget gjennomførte 25. november 2002 et høringsmøte med de landsdekkende organisasjonene på ikke-diskrimineringsfeltet. I møtet ble det holdt innlegg fra Hans Ytterberg (Ombud for diskriminering pga. seksuell legning, Sverige), Astrid Nøkleby Heiberg (Statens seniorråd), Åsmund Lunde (Senter for seniorpolitikk), Ronald Craig (Institutt for menneskerettigheter, UiO), Tine Eidsvåg (UiB), Arnt Holte (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon), Likestillingsombud Kristin Mile, Frank Grimstad (Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon) og Kim Friele (Statsstipendiat).

1.4 Forholdet til andre lovutvalg

Lovutvalget for lov mot etnisk diskriminering – Holgersen-utvalget – la fram sin innstilling 14. juni 2002. 1 Utvalget foreslår en særskilt lov mot etnisk diskriminering som skal gjelde generelt i samfunnet, dvs. både i arbeidslivet og på andre samfunnsområder.

Regjeringen nedsatte 29. november 2002 et utvalg som skal utrede spørsmålet om en styrking av det rettslige vernet mot diskriminering av funksjonshemmede. Utvalget er en del av oppfølgingen av Manneråk-utvalgets innstilling 2 og skal være ferdig med sitt arbeid innen 31. desember 2004.

Arbeidslivslovutvalget anbefaler sterkt at de aktuelle utvalgsarbeider og lovforslag ses i sammenheng, og at det således vurderes en helhetlig regulering av diskrimineringsvernet i Norge, se nærmere omtale i kapittel 4.3.

1

NOU 2002: 12 Rettslig vern mot etnisk diskriminering

2

NOU 2001: 22 Fra bruker til borger - En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer