Ot.prp. nr. 7 (1996-97)

Om lov om endringer i alkoholloven

10.3 Begrunnelsesplikt

Det tidligere unntak fra begrunnelsesplikt for bl a kommunestyrevedtak i forvaltningsloven § 26 ble opphevet ved vedtakelsen av den nye kommuneloven.

Departementet redegjorde i høringsnotatet for kommunestyrets plikt til å begrunne vedtak i bevillingssaker. Det ble ikke foreslått endringer i dette.

Noen av høringsinstansene fremhever viktigheten av begrunnelsesplikt, og enkelte mener dette bør presiseres i alkoholloven. Norsk Bryggeri- og Mineralvannindustris Foreningog Norsk Hotell- og Restaurantforbund peker på at mange får sine søknader avslått under henvisning til «alkoholpolitiske hensyn».

Sosial- og helsedepartementet vil bemerke at det har vært noe uklart om det ved opphevelsen av forvaltningsloven § 26 ble innført en begrunnelsesplikt også for vedtak etter akoholloven. Dette fordi det på bakgrunn av uttalelser fra kommunelovutvalget i Ot prp nr 42 (1991-92) Om lov om kommuner og fylkeskommuner side 213, kan hevdes at opphevelsen av § 26 kun var en nødvendig følge av innføringen av alminnelig klageadgang etter forvaltningsloven § 28 for vedtak truffet av kommunestyre og formannskap - uten at det forøvrig var meningen å foreta endringer i de klageordninger som allerede i kraft av særlovgivningen eksisterte. På side 305 i nevnte proposisjon heter det imidlertid at

«dette innebærer at forvaltningslovens alminnelige regler om grunngiingsplikt skal gjelde for alle kommunale/fylkeskommunale organer, når de treffer enkeltvedtak - jf lovens §§ 3, 24 og 25.»

Sosial- og helsedepartementet legger til grunn at forvaltningsloven § 24 om begrunnelsesplikt også omfatter vedtak etter alkoholloven.

Begrunnelse er særlig viktig i forbindelse med saker som kan påklages, men også i forbindelse med en eventuell domstolsprøving. Det tvinger til ryddigere saksbehandling, og kan hindre kritikk av de avgjørelser som tas når det fremgår at vedtaket er bygget på saklig grunnlag.

Det kan imidlertid under enhver omstendighet ikke stilles store krav til begrunnelsen for vedtak etter alkoholloven. Kommunestyrene fatter ofte en hel rekke enkeltvedtak som alle er begrunnet i alkoholpolitiske retningslinjer, og det må i disse tilfellene i alminnelighet være tilstrekkelig å vise til de aktuelle retningslinjene og «alkoholpolitiske hensyn». Graden og arten av vedtak som fattes har i mange tilfeller likhetstrekk med vedtakelsen av forskrifter, som det ikke er begrunnelsesplikt for.

Departementet anser det ikke nødvendig å innta bestemmelser om begrunnelsesplikt i alkoholloven så lenge dette følger av forvaltningslovens regler.