Prop. 130 L (2010 – 2011)

Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

7.8.2 Gjeldende rett

Uførepensjonister som forsørger barn under 18 år, kan i dag ha krav på barnetillegg se folketrygdloven § 3-25. Barnetillegget er behovsprøvd mot inntekt og utgjør inntil 0,4 G pr. barn pr. år. Nivået på fullt barnetillegg reduseres forholdsmessig når grunnpensjonen er satt ned som følge av at trygdetiden er mindre enn 40 år. Det ytes ikke barnetillegg hvis barnet har inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn grunnbeløpet.

Uføregraden har ikke direkte betydning for nivået på barnetillegget, men vil indirekte kunne påvirke barnetillegget fordi det behovsprøves blant annet mot den arbeidsinntekten uførepensjonisten har. Behovsprøvingen skjer ved at tillegget (eller summen av tilleggene når man har rett til mer enn ett tillegg) reduseres med 50 prosent av inntekt over et fribeløp, se folketrygdloven § 3-26. Fribeløpet varierer med antallet forsørgede barn og avhenger av om barnet/barna bor sammen med én av eller begge foreldrene. Det tas hensyn til pensjons- og arbeidsinntekter, og dessuten en rekke folketrygdytelser. På samme måte som selve barnetillegget, reduseres fribeløpene forholdsmessig når grunnpensjonen er satt ned som følge av kort trygdetid.

Mottakere av arbeidsavklaringspenger får et standardisert (det vil si ikke behovsprøvd) barnetillegg på 27 kroner pr. barn pr. dag, se folketrygdloven § 11-16 med tilhørende forskrifter. Dette utgjør 7020 kroner pr. år eller i underkant av 0,1 G. Mottakere av dagpenger får et standardisert tillegg på 17 kroner pr. barn pr. dag, se folketrygdloven § 4-12 med tilhørende forskrifter. Det gis ikke barnetillegg til mottakere av sykepenger og alderspensjon.

Uførepensjonister som forsørger ektefelle kan ha krav på behovsprøvd ektefelletillegg, se folketrygdloven § 3-24. Ektefelletillegget utgjør 50 prosent av grunnpensjonen uten reduksjon for uføregrad, det vil i praksis si 0,5 G. I tilfeller der grunnpensjonen er redusert på grunn av manglende trygdetid, vil ektefelletillegget bli redusert tilsvarende. Ektefelletillegget er, liksom barnetillegget, behovsprøvd mot inntekt. Det ytes ikke ektefelletillegg når ektefellen har inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn grunnbeløpet.

Uførepensjonister som har ektefelle som er under 60 år, kan bare få ektefelletillegg når det ikke kan forventes at ektefellen kan skaffe seg inntekt på grunn av omsorgsoppgaver eller av andre særlige grunner, for eksempel manglende arbeidsmuligheter på hjemstedet.

Det er ingen begrensinger på antall barn en kan få barnetillegg for, eller på hvor stor andel summen av forsørgingstillegg og uførepensjonen for øvrig kan utgjøre av tidligere inntekt. I folketrygdloven § 12-12 er det en bestemmelse om at uførepensjon og pensjonsgivende inntekt til sammen ikke kan overstige inntekten før uførhet. De behovsprøvde forsørgingstilleggene inngår imidlertid ikke i denne begrensningen.