Arbeidsmarkedspolitikk

En aktiv arbeidsmarkedspolitikk skal stimulere til god tilgang på arbeidskraft, motvirke avgang fra arbeidslivet til varige trygdeytelser og redusere og forebygge arbeidsledighet.

Arbeidsdeltakelse er viktig med tanke på inntektssikring, utjevning av levekår og for å opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet.

 

 

 

Pressemeldinger, taler og artikler  |  Publikasjoner  |  Lover og regler

Arbeidsmiljø og sikkerhetFoto: AD

Ansvarsområder i arbeidsmarkedspolitikken

Det er i samfunnets interesse at flest mulig kan komme i jobb og forsørge seg ved hjelp av egen inntekt. Arbeidsmarkedspolitikken skal bidra til å vurdere behov og fremskaffe aktuelle tjenester og nødvendige tiltak som kan hjelpe arbeidssøkere inn i jobb.

Foto: Colourbox

Virkemidler i arbeidsmarkedspolitikken

Arbeids- og velferdsetaten har en rekke tjenester som er tilgjenglig for alle arbeidssøkere og arbeidsgivere, bl.a. oversikter over ledige jobber og arbeidssøkere. Arbeids- og velferdsetaten bistår i formidling av tilgjenglig arbeidskraft til ledige jobber. De som er i fare for å bli langtidsledige eller som har særskilte behov er aktuelle for arbeidsrettede tiltak.

Foto: iStockphoto

Institusjoner og organisering

Arbeids- og sosialdepartementet har det overordnede ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken. Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) står for gjennomføring av arbeidsmarkedspolitikken. Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er ansvarlige for oppgaver knyttet til deltakelsen i arbeidslivet blant innvandrere.

Kontaktinformasjon

Arbeidsmarkedsavdelingen

Telefon: 22 24 47 03
Faks: 22 24 95 49

Adresse:

Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
 
Besøksadresse
Møllergata 37

Arbeids- og sosialdepartementet

Kontaktinformasjon

Arbeidsmarkedsavdelingen

Telefon: 22 24 47 03
Faks: 22 24 95 49

Adresse:

Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
 
Besøksadresse
Møllergata 37