Arbeidsmiljø og sikkerhet

Arbeidsmiljø og sikkerhetDet er virksomhetene selv som er ansvarlig for å forebygge ulykker og helseskade som følge av arbeid. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidsmiljøet og sikkerheten er forsvarlig og tilfredsstillende. Myndighetene skal bidra til dette ved å påvirke at virksomhetene driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsarbeidet er organisert under Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet. Det operative tilsynsansvaret ligger hos Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

 

Pressemeldinger, taler og artikler  |  Publikasjoner  |  Lover og regler

EUs vikarbyrådirektiv – gjennomføring i norsk rett fra 1.1.2013

Nye regler som gjennomfører vikarbyrådirektivet ved årsskiftet.

Vikarbyrådirektivet

Vikarbyrådirektivet

Formålet med direktivet er både beskyttelse av vikaransatte og anerkjennelse av vikarbyrå som arbeidsgivere. Hovedinnholdet er likebehandlingsprinsippet.

Arbeidsmiljø og sikkerhetFoto: Kenneth Hætta

Ansvarsområder og virkemidler på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet

Arbeidsmiljø- og sikkerhetspolitikk omfatter arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv, på land og på norsk kontinentalsokkel. Dette innebærer bl.a. ansvaret for arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, enkeltbestemmelser i petroleumsloven med tilhørende HMS-forskriftsverk og arbeidstvistlovgivingen.

Foto: Arbeidstilsynet

Tilsyn på arbeidsmiljø- og sikkerhetsområdet

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljø- og sikkerhetslovgivningens krav. Arbeidstilsynet fører tilsyn med arbeidslivet på land mens Petroleumstilsynet fører tilsyn med petroleumsvirksomheten på sokkelen og enkelte petroleumsanlegg på land.

Nordsjødykkerne

Nordsjødykkerne

Tidligere pionerdykkere har gjennom flere runder gått til sak mot staten og krevet erstatning for skader som følge av dykking i Nordsjøen. Her følger en oppsummering.

Arbeidsmiljø og sikkerhetFoto: Colourbox

Kvikksølv i tannhelsetjenesten

Mulige helseskader etter kvikksølveksponering i tannhelsetjenesten har vært et sentralt tema på dagsorden de siste årene.

Arbeidsmiljø og sikkerhetFoto: Kenneth Hætta

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsforskning

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsområdet er svært kunnskapsintensivt og faglig sammensatt. Det spenner fra teknologisk, medisinsk, kjemisk, biologisk- til juridisk, organisatorisk og samfunnsvitenskaplig forskning.

Barentssamarbeid

Barentssamarbeid

Det er nå åpnet for petroleumsvirksomhet i deler av Barentshavet som er et miljøsårbart område. Regelverket for Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i petroleumsvirksomheten er utformet slik at det kreves iverksatt sikkerhets- og beredskapstiltak som står i forhold til risikoen knyttet til virksomheten. I miljøsårbare områder stilles det derfor krav om strengere tiltak for å drive forsvarlig.

ILO – International Labour Organization

ILO er FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet. FN-sambandet har et eget informasjonskontor om ILO. Her finner du informasjon om organisasjonens virksomhet og om internasjonale arbeidslivsspørsmål.

Kontaktinformasjon

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen

Telefon: 22 24 69 01/03
Faks: 22 24 95 76

Adresse:

Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
 
Besøksadresse
Akersgata 64

Arbeids- og sosialdepartementet

Kontaktinformasjon

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen

Telefon: 22 24 69 01/03
Faks: 22 24 95 76

Adresse:

Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
 
Besøksadresse
Akersgata 64