Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.

Arbeidsmiljøloven gjelder alle arbeidstakere, unntatt sjøfart og fiske som er regulert i egne forskrifter.

Loven inneholder bestemmelser om hvilke plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har når det gjelder å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Det settes opp krav til virksomhetene at de skal ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg, og at en del virksomheter der det er nødvendig skal ha bedriftshelsetjeneste.

Les hele arbeidsmiljøloven på Lovdata

 

Pressemeldinger, taler og artikler  |  Publikasjoner  |  Lover og regler

Arbeidsmiljølovens innhold

Loven har egne kapitler om arbeidstid, om hvor mye og når barn og unge kan arbeide, og om permisjon i forbindelse med blant annet fødsel/barn, sykdom og utdanning.Det følger av arbeidsmiljøloven at diskriminering i arbeidslivet er forbudt.

Arbeidsmiljølovens historie

Den første arbeidervernlovgivningen er fra slutten av 1800-tallet. Denne lovgivningen tok i første rekke sikte på å forebygge ulykker og helsefare i fabrikker og annen industri. Gjeldende arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar 2006.

Varsling

Arbeidstakers rett til å varsle er lovfestet i arbeidsmiljøloven. Loven skal også sikre varslere mot gjengjeldelser og pålegger arbeidsgivere å legge forholdene til rette for varsling i virksomheten.

Foto: Colourbox

Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven kapittel 10 inneholder regler for hvordan arbeidstiden kan organiseres. Arbeidstakere som har en ledende eller særlig uavhengig stilling er unntatt fra de fleste bestemmelsene.

Foto: Colourbox

Tvisteløsningsnemnd

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan bringe visse tvister etter arbeidsmiljøloven for en tvisteløsningsnemnd for avgjørelse, jf. arbeidsmiljøloven § 17-2.

Kontaktinformasjon

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen

Telefon: 22 24 69 01/03
Faks: 22 24 95 76

Adresse:

Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
 
Besøksadresse
Akersgata 64

Arbeids- og sosialdepartementet

Kontaktinformasjon

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen

Telefon: 22 24 69 01/03
Faks: 22 24 95 76

Adresse:

Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
 
Besøksadresse
Akersgata 64