Sosial dumping

Regler om helse, miljø og sikkerhet gjelder for alle som jobber i Norge. Viktige bestemmelser med betydning for arbeidsforholdet gjelder også for utenlandske arbeidstakere gjennom arbeidsmiljølovens regler om utsendte arbeidstakere. Tariffnemnda har fastsatt forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler som gir utenlandske arbeidstakere innenfor forskriftenes virkeområde krav på lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskriftene.

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet er viktige aktører i kampen mot sosial dumping. I tillegg til å føre tilsyn med at HMS-kravene etterleves, skal etatene føre tilsyn med at vilkårene for arbeidstillatelse etter utlendingsloven følges og at arbeidstakerne får lønn og andre vilkår etter allmenngjøringsforskrifter.

 

Pressemeldinger, taler og artikler  |  Publikasjoner  |  Lover og regler

Handlingsplan 2 mot sosial dumping

Handlingsplan 3 for et anstendig og seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping

Handlingsplan 3 mot sosial dumping ble presentert av regjeringen Stoltenberg II i revidert nasjonalbudsjett for 2013.

Overgangsordninger for arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa

Overgangsordninger for arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa

I forbindelse med utvidelsen av EØS-området i 2004, innførte Norge overgangsordninger for arbeidstakere fra åtte av de ti nye medlemslandene. Overgangsordningene medfører at det vil være krav om oppholdstillatelse for arbeidstakere fra Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn. Kravet gjelder ikke for arbeidstakere fra Kypros og Malta.

Arbeidsinnvandring til Norden 2004-2006

Arbeidsinnvandring til Norden 2004-2006

På oppdrag fra Nordisk Ministerråd har forskere ved Fafo, i samarbeid med en kontaktgruppe med deltakere fra de relevante departementer i de nordiske landene, har undersøkt hvilken effekt utvidelsen av EØS-området med ti nye medlemsland 1. mai 2004 har hatt på det nordiske arbeidsmarkedet.

Kontaktinformasjon

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen

Telefon: 22 24 69 01/03
Faks: 22 24 95 76

Adresse:

Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
 
Besøksadresse
Akersgata 64

Arbeids- og sosialdepartementet

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen

Telefon: 22 24 69 01/03
Faks: 22 24 95 76

Adresse:

Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
 
Besøksadresse
Akersgata 64