Pensjoner

Pensjoner skal sikre inntekt i alderdommen, ved uførhet og ved tap av forsørger. Pensjonssystemet i Norge har tre hoveddeler.

Pensjoner

Den viktigste delen er folketrygdens pensjoner, som er det allmenne offentlige pensjonssystemet. Folketrygden  skal gi et rimelig inntektsnivå i forhold til tidligere inntekt og tilvendt levestandard. Samtidig skal personer som har hatt liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet få en god grunnsikring.

Del to er pensjoner i tilknytning til arbeidsforhold, det vil si tjenestepensjon og avtalefestet pensjon. Fra 2006 skal i prinsippet alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor, være omfattet av en tjenestepensjonsordning (obligatorisk tjenestepensjon).

Den tredje delen i det norske pensjonssystemet er egen sparing, herunder skattefavoriserte individuelle pensjonsordninger.

For informasjon om pensjonsreformen, se www.pensjonsreform.no.

 

Pressemeldinger, taler og artikler  |  Publikasjoner  |  Lover og regler 

PensjonerFoto: Kenneth Hætta

Alderspensjon fra folketrygden

Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider rett til alderspensjon fra folketrygden. Formålet med alderspensjon er å sikre at den enkelte har en inntekt i alderdommen.

Foto: Colourbox

Regulering av grunnbeløpet i folketrygden

Etter gjeldende retningslinjer fra Stortinget skal det hvert år gjennomføres drøftinger med pensjonistenes organisasjoner før forslag til regulering av Grunnbeløpet i folketrygden (G) legges fram for Stortinget.

Fakta om AFP

Avtalefestet pensjon - AFP

Fra 1. januar 2011 kan alderspensjonen fra folketrygden tas ut fleksibelt fra 62 år. AFP-ordningen i privat sektor er også lagt om fra samme tidspunkt, og er utformet som et påslag til folketrygdens alderspensjon. I offentlig sektor er AFP-ordningen beholdt som en tidligpensjonsordning for aldersgruppen 62 – 66 år.

Foto: Colourbox

Bedre sikkerhetsnett for enslige videreføres i ny folketrygd

Dagens ulike minstesikring i folketrygden for enslige og gifte/samboere videreføres i den nye folketrygden, som fases inn fra 1954-årgangen. At enslige får noe høyere minstesikring skyldes at det er dyrere å bo alene enn sammen.

Foto: Colourbox

Særskilte pensjoner

Informasjon om barnepensjon, Pensjonstrygden for sjømenn, Pensjonsordningen for fiskere, Pensjonsordningen for sykepleiere, Krigspensjon, Pensjonsfond for skogsarbeiderne og ytelse til gjenlevende ektefelle.

ArbeidsmarkedspolitikkFoto: Kenneth Hætta

Individuell pensjonsordning

Som oppfølging av pensjonsforliket i Stortinget våren 2007 ble ny skattefavorisert individuell pensjonsordning innført i 2008.


Nettside om pensjonsreformen

Kontaktinformasjon

Pensjonsavdelingen

Telefon: 22 24 86 01
Faks: 22 24 95 49

Adresse:

Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
 
Besøksadresse
Møllergata 37

Presse- og kommunikasjonsseksjonen

Telefon: 916 73 519

Adresse:

Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse
Akersgata 64

Arbeids- og sosialdepartementet

A til Å om pensjon

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

Kontaktinformasjon

Pensjonsavdelingen

Telefon: 22 24 86 01
Faks: 22 24 95 49

Adresse:

Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
 
Besøksadresse
Møllergata 37

Presse- og kommunikasjonsseksjonen

Telefon: 916 73 519

Adresse:

Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse
Akersgata 64