Inkluderende arbeidsliv

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.

Avtalen skal bidra til å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Gjennom avtalen er det satt fokus på å redusere sykefraværet, hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne, og å forlenge yrkesaktiviteten til personer over 50 år.

Samarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv har fungert gjennom tre påfølgende avtaler i perioden 2001-2013. Dagens avtale er inngått for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018.

 

Pressemeldinger, taler og artikler  |  Publikasjoner  |  Lover og regler

Inkluderende arbeidsliv, logo

Status for IA-arbeidet 2014

I rapporten "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk" omtales utviklingen i IA-avtalens mål. Denne rapporten er faggruppens sjette rapport, og er utarbeidet på grunnlag av materiale som var tilgjengelig ved utgangen av mai 2014.

Nye regler for oppfølging av sykmeldte fra 1. juli

1. juli trer endringer i reglene om sykefraværsarbeid i kraft. Endringene innebærer forenklinger i sykefraværsarbeidet, ved å fjerne krav om rapportering og overflødige dialogmøter.

Ny og forenklet IA-avtale for oppfølging av sykmeldte

–Vi endrer fokus fra skjemaer og stivbeinte regler og over på enkeltmennesker, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson om den nye IA-avtalen.

IA_logo

IA-avtalen 2014-2018

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars en ny Intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). IA-avtalen inngås for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018.

Avtaleperioden 2010-2013

Relevante IA-dokumenter for avtaleperioden 2010-2013.


Idébanken – inkluderende arbeidsliv – inspirasjonskilde og verktøykasse for et mer inkluderende arbeidsliv

Idébanken.org er en infotjeneste om inkluderende arbeidsliv fra NAV og partene i arbeidslivet. I anledning ny IA-avtale har Idébanken lansert nye nettsider og nye produkter.


Arbeids- og sosialdepartementet
Inkluderende.no - verktøykasse for inkluderende arbeidsliv

Send oss innspill


Vi ønsker tips og råd for å skape et inkluderende arbeidsliv. Har du en god idé eller positive erfaringer vi kan ha nytte av? Send dem til oss!