Lover og regler

 

Lover og forskrifter knyttet til inkluderende arbeidsliv.

 

Arbeidsmiljøloven

Arbeids- og sosialdepartementet

Loven i fulltekst


Arbeidsmiljøloven - aml.

Arbeids- og sosialdepartementet

Lovens formål er blant annet å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Den skal også sikre trygge ansettelsesforhold og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Loven i fulltekst


Folketrygdloven

Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Folketrygden skal bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkeltes livsløp og mellom grupper av personer. Folketrygden skal bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg selv best mulig til daglig.

Loven i fulltekst


Arbeids- og sosialdepartementet