NOU 1995: 15

Et apparat for likestilling

4.3 Oppsummering

Utvalget har pekt på en rekke utfordringer som etter dets mening vil være sentrale i likestillingsarbeidet i tiden fremover. Fremstillingen viser at likestilling spenner over et bredt felt. Noen av de oppgavene utvalget har pekt på, som det å sikre kvinner rettigheter i arbeidslivet og å legge forholdene til rette for at det lokale likestillingsarbeidet blir styrket, er oppgaver som faller inn under det offentliges ansvar. Andre oppgaver er i sterkere grad knyttet til den private sfære, som for eksempel fordelingen av arbeid og omsorgsoppgaver innenfor husholdet. Selv om vi ikke kan planlegge oss til likestilling på familieplanet, kan offentlige tiltak bidra til å bedre betingelsene for en jevnere arbeidsdeling, for eksempel ved tidskonto-ordning og fødselspermisjonsregler.

En av de største utfordringene likestillingsarbeidet står overfor ved midten av 1990-årene er knyttet til en økende polarisering mellom kvinner. Kvinnene utgjør ikke en enhetlig gruppe. Store kvinnegrupper, som enslige mødre, mistepensjonister og arbeidstakere i kvinnedominerte lavtlønnsyrker, har få ressurser og dårlige levekår. Samtidig får kvinner med høy utdanning ikke ledende stillinger på lik linje med menn. Også her ser vi en polarisering. Siden kvinners livssituasjon er blitt mer sammensatt, er kravene til en differensiert likestillingspolitikk derfor større. Dette betyr ikke at vi ikke skal ha en offentlig likestillingspolitikk, men betyr at vi må regne med å leve med spenninger som både går mellom kvinner og mellom kvinner og menn.

En annen stor utfordring er knyttet til ungdom og likestilling. For unge jenter og gutter ser verden annerledes ut enn den gjorde for deres mødre på 1960- og 1970-tallet. Mange gir uttrykk for at vi nå har likestilling og at det er andre tema som miljøproblemer og fattigdom som er viktigere. Derfor vil holdnigspåvirkende arbeid fortsatt være en viktig del av det offentlige likestillingsarbeidet slik at likestilling blir en realitet og nye likestillingsspørsmål kan bli satt på dagsorden.