St.meld. nr. 39 (2001-2002)

Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge

9.4.6 Forskning og informasjon om barn og unges psykiske helse

Mer kunnskap om barn og unges psykiske helse er en av oppgavene som er prioritert i «Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006». Gjennom Opptrappingsplanen er det vedtatt å øke tilskuddet til forskningsformål med 40 millioner kroner i perioden. Midlene skal også føre til økt forskning om barn og unges psykiske helse.

Helsedepartementet bevilger midler til Norges forskningsråd til forskning om psykisk helse. Det er utarbeidet ny programplan for mental helse for perioden 2001-2005. Et av delmålene i programmet er å styrke forskningen om barn og unge.

Forskning om psykisk helse er også en av oppgavene for regionsentrene i barne- og ungdomspsykiatri. Det er opprettet 4 regionsentre for de fem helseregionene. Regionsentrenes overordnede målsetting er å bedre kvaliteten på psykisk helsearbeid for barn og unge. Virksomheten er konsentrert om undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid med forankring i klinisk virksomhet ved institusjoner i regionen.

Som et ledd i Opptrappingsplanen satses det også på økt informasjon og kommunikasjon om psykisk helse. Satsingen er rettet inn mot tre hovedgrupper, hvorav barn og unge og deres nettverk er en av dem. Det tidligere Sosial- og helsedepartementet har i samarbeid med brukerorganisasjonene på feltet utarbeidet en overordnet informasjonsstrategi «Noe å snakke om ...?». Et mål med strategien er å gi befolkningen bedre kunnskap om psykisk helse og psykisk lidelser og med det skape større forståelse for psykisk helse og psykisk syke.

I forlengelse av den overordnede informasjonssatsingen ble det i 2001 utarbeidet en delstrategi for barn og unge og psykisk helse. En rekke ulike tiltak og prosjekter, rettet mot elever i ungdoms- og videregående skoler, foreldre og lærere, er igangsatt. Formålet er å forebygge psykiske plager og problem blant unge. Tiltakene skal evalueres i 2002 og resultatene vil være styrende for det videre informasjonsarbeidet.