Adopsjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har et overordnet ansvar for adopsjonsfeltet, derunder forvaltningsansvaret for adopsjonsloven. Departementet utarbeider forskrifter og rundskriv til adopsjonsloven.

Adopsjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har et overordnet ansvar for adopsjonsfeltet, derunder forvaltningsansvaret for adopsjonsloven. Departementet utarbeider forskrifter og rundskriv til adopsjonsloven.

Regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) behandler søknader om adopsjon. Informasjon om adopsjon er også å finne på Bufetats nettsider.

Regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) behandler søknader om adopsjon. Dette gjelder søknader om adopsjon av barn her i landet (innenlandsadopsjon) og søknader om forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra utlandet (utenlandsadopsjon).

Kommunen utreder søker og gir til råding i forbindelse med søknader. Tre adopsjonsorganisasjoner har i dag tillatelse til å formidle barn fra utlandet med sikte på adopsjon.

  • Adopsjonsforum
  • Verdens barn
  • InorAdopt.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er klageinstans. Direktoratet er også sentralmyndighet etter Haagkonvensjonen om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner.

Til Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementets forside

Tilknyttet lov/forskrift