Forbrukerpolitikk

Forbrukerne har krav på god informasjon om varene og tjenestene de kjøper, og god informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har. Det skal finnes gode ordninger for konfliktløsning mellom kjøpere og selgere. Lover og regler skal ta hensyn til forbrukerinteressene på en god og balansert måte.

Nyheter   |  Taler  |   Publikasjoner | Lover og regler |   Høringer

Etikk, miljø og bærekraftig forbruk

Begrepet bærekraftig forbruk omfatter hensyn til både natur, klima, ressursgrunnlag, helse og etikk. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider for økt bevissthet om miljømessige og sosiale konsekvenser ved forbruksvalg, og at norske forbrukere skal få muligheten til å ta reelle etiske og miljømessige hensyn i sin hverdag.

Forbrukerinformasjon

Informasjon er et av de mest sentrale virkemidler i forbrukerpolitikken. Forbrukerne skal ha god og tilstrekkelig informasjon om varer og tjenester som tilbys i markedet, og kunnskap om sine rettigheter som forbruker. Informasjon fremmer forbrukermakt og gjør det mulig for forbrukerne å ta opplyste valg.

Forbrukerrettigheter og tvisteløsning

Trygge, velinformerte og aktive forbrukere er viktig både for at markedet skal fungere godt, og for å sikre den økonomiske utviklingen. Regjeringen jobber også for at forbrukerne skal ha tilgang til en enkel, rask og rimelig løsning ved forbrukertvister.

Gjeldsordning

Gjeldsordningsloven gir privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi. En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden i en begrenset periode, som hovedregel fem år, mot å få slettet restgjelden. Ordningen omfatter alle typer gjeld, også til det offentlige, og kan som hovedregel bare oppnås en gang i livet.

Markedsføring

Markedsføringsloven setter rammer for næringsdrivendes markedsføring overfor forbrukere og andre næringsdrivende. Formålet med loven er å hindre urimelige tiltak i markedsføring.

Telefonsalg

Nærmere 2,1 millioner nordmenn har reservert seg mot telefonsalg i Brønnøysundregistrene og nesten like mange har reservert seg mot henvendelser fra frivillige organisasjoner. Alle kan reservere seg mot telefonsalg fra næringsdrivende og frivillige organisasjoner.


Til Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementets forside