Integrering og mangfold

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i landets fellesskap.

Målet for integreringspolitikken er like muligheter, rettigheter og plikter for innvandrere og barna deres til å delta og bidra i arbeids- og samfunnsliv.
 

Bosetting av flyktninger

Nyankomne flyktninger skal bosettes i en kommune som gir dem mulighet til å bli godt integrert. Integreringspolitikk handler om å sørge for at den enkelte har arbeid og kan delta i samfunnslivet.

Integreringspolitikk

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sektoransvaret for integreringspolitikken for nyankomne innvandrere. Dette innebærer blant annet forvaltning av introduksjonsloven og statsborgerloven, ansvar for bosetting av flyktninger og tilbudet om tolking i offentlig sektor.

Innvandrerorganisasjoner

Deltakelse i det sivile samfunn er en forutsetning for at demokratiet skal fungere. Frivillige organisasjoner har en viktig rolle i å skape et inkluderende samfunn for alle. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gir tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet på lokalt og nasjonalt nivå.

Norskopplæring og introduksjonsprogram

For at nyankomne innvandrere skal bli godt integrert, er det viktig at de kan skaffe seg arbeid og utdanning og delta i samfunnet for øvrig. Nyankomne flyktninger har rett og plikt til å delta i et heltids introduksjonsprogram som varer i inntil to år.

Områdesatsing

I noen områder med store og sammensatte levekårsutfordringer går stat og kommune sammen om en ekstra innsats. Groruddalen og Søndre Nordstrand i Oslo, Saupstad i Trondheim og Årstad i Bergen er de områdene der staten og kommunene har slik felles innsats.

Statsborgerskap

Statsborgerloven og statsborgerforskriften inneholder regler om hvordan personer blir norske statsborgere og hvordan det norske statsborgerskapet kan gå tapt. Statsborgerskapet kan ses på som en formalisering av samfunnskontrakten som finnes mellom stat og borger.

Kontaktinformasjon

Integreringsavdelingen

Telefon: 22 24 71 28

Adresse:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Akersgata 59

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Til Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementets forside

www.tvangsekteskap.no

Kontaktinformasjon

Integreringsavdelingen

Telefon: 22 24 71 28

Adresse:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Akersgata 59

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo