Funksjonsnedsettelser

Personer med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse på linje med andre samfunnsborgere. Alle skal ha like rettigheter og så langt som mulig kunne bestemme over sitt eget liv.

Funksjonsnedsettelser

Personer som lever med funksjonsnedsettelser må sikres levekår og livskvalitet på linje med den øvrige befolkningen.

 

BLD koordinerer politikken

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for nasjonal diskrimineringslovgivning, som blant annet forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. I tillegg koordinerer departementet regjeringens politikk for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Et viktig instrument er Statssekretærutvalget for den samlede politikken for personer med nedsatt funksjonsevne (SSU). SSU ledes av en statssekretær i BLD. Statssekretæren leder også kontaktutvalget mellom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og regjeringen.

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektorat er fagdirektorat

Bufdir er fagdirektorat også for politikken for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bufdirs oppgaver omfatter:

  • Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. I 2013 er tilskuddet på 172 millioner kroner, som går til drift, likemannsarbeid og ferie- og velferdstilbud. Over 120 organisasjoner får tilskudd. Bufdir forvalter tilskuddordningen. 
  • Informasjon og forskning og utvikling (FOU). Bufdir forvalter 12 millioner kroner til målrettede informasjons- og FOU-formål.  
  • Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet.
  • Dokumentasjon om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL)

Loven forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven har også krav om universell utforming og individuell tilrettelegging. Likestillings- og diskrimineringsombudet skal sikre at loven blir fulgt. DTL er et virkemiddel for å oppnå likestilling og deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Loven forbyr diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne på alle områder, og innfører blant annet plikt til universell utforming av virksomheter rettet mot allmennheten, for eksempel publikumsbygninger og tilhørende uteområder. Loven håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Viktige redskaper for gjennomføring av loven er bl.a.:

  • Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 2013.
  • ”Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres!” - informasjons- og utviklingsprogram 2010 - 2013 for likestilling og ikke-diskriminering av mennesker med utviklingshemming.
  • Stortinget har behandlet prp. 88L Ny diskrimineringslovgivning, som innebærer endringer og harmonisering av diskrimineringslovgivningen. Endringene trer i kraft 1.1.2014.

 

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.

Gjelder medvirkning i kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. BLD har ansvaret for loven.

FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

”FNs generalforsamling vedtok FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne den 13. desember 2006.  Konvensjonen trådte i kraft 3. mai 2008 da 20 stater hadde ratifisert. Norge undertegnet konvensjonen 30. mars 2007, og ratifiserte konvensjonen den 3. juni 2013. 

Konvensjonens hovedformål er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter, samt å bygge ned hindre som vanskeliggjør dette. Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.Konvensjonen skal sikre respekt for de gjeldende sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

BLD er nasjonalt kontaktpunkt for konvensjonen og har overordnet ansvar for nasjonal gjennomføring av konvensjonens bestemmelser. BLD skal sende inn en rapport til FN om nasjonal gjennomføring av konvensjonens bestemmelser to år etter ratifisering. LDO har fått i oppgave å overvåke nasjonale gjennomføring av konvensjonen”

Link til norsk oversettelse av konvensjonen:

http://www.regjeringen.no/upload/BLD/sla/Funk/WEB_konvensjon.pdf

OG oversettelse til tegnspråk:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/likestilling-og-diskriminering/funksjonsnedsettelser/funksjonsnedsettelser/fn-konvensjonen-om-rettighetene-til-menn.html?id=682581

Internasjonalt samarbeid.

BLD deltar i arbeidet i FN, EU, Europarådet og Nordisk ministerråd om utvikling av politikken for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

Ny utgave av  Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres
Dette er 2. utgave av informasjons- og utviklingsprogrammet. Omtalen av tiltak er oppdatert.

 

    

Til Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementets forside