Lokalisering av nye kampfly - videre prosess

Oppdatert 21.10.2011

Regjeringen tar sikte på en samlet behandling av lokalisering, ambisjonsnivå, endelig antall fly og finansiering for de nye kampflyene i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren som planlegges fremlagt i 2012. Siden høsten 2009 har Forsvarsdepartementet arbeidet med å utrede lokalisering av Forsvarets nye kampfly. Det er i denne sammenheng utarbeidet en rapport i form av en konseptuell løsning som oppsummerer utredningsarbeidet knyttet til valg av lokaliseringsløsning for Forsvarets nye kampfly.

Rapporten sammenfatter to års utredningsarbeid og er ment å utgjøre en viktig del av beslutningsgrunnlaget for regjeringens anbefaling knyttet til lokalisering av nye kampfly. Den vil, sammen med fremskaffelsesløsning for nye kampfly og forsvarssjefens fagmilitære råd, utgjøre de mest sentrale innspill til regjeringens og Stortingets arbeid med ny langtidsplan for forsvarssektoren.

Rapporten er også lagt ut på høring i den hensikt å innhente berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoners syn i saken. Rapporten, samt høringsdokumenter finner du på denne linken:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing-av-rapport--lokaliseringsalternat.html?id=664799

Sist oppdatert: 22.05.2012