Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitiske mål

Norge er, sammen med store deler av verden forøvrig, nå for alvor kommet inn i en epoke som kan karakteriseres som den globale tidsalder. Geografiske grenser gir i mindre grad beskyttelse mot et bredt spekter av sikkerhetsutfordringer. Vi må derfor ivareta vår sikkerhet i en tid preget av usikkerhet, ustabilitet og uforutsigbarhet. Overfor mer globale sikkerhetsutfordringer er det viktig at Norge sammen med allierte og partnere bidrar til å forebygge og begrense kriser, væpnede konflikter og krig. De overordnede mål for norsk sikkerhetspolitikk for perioden 2006-2008 er:

 • å forebygge krig og fremveksten av ulike trusler mot norsk og kollektiv sikkerhet
 • å bidra til fred, stabilitet og videre utvikling av den internasjonale rettsorden
 • å ivareta norsk suverenitet, norske rettigheter og interesser og beskytte norsk handlefrihet overfor politisk, militært og annet press
 • sammen med våre allierte å forsvare Norge og NATO mot anslag og angrep
 • å sikre samfunnet mot anslag og angrep fra statlige og ikke-statlige aktører

Forsvarspolitiske mål

Forsvarets bidrag til å oppnå de overordnede sikkerhetspolitiske målene vil være avhengig av Forsvarets evne til å ivareta de forsvarspolitiske målene. Forsvaret må være i stand til å:

 • alene og sammen med allierte sikre norsk suverenitet, norske rettigheter og interesser, samt bevare norsk handlefrihet mot militært og annet press
 • sammen med allierte, gjennom deltakelse i flernasjonale fredsoperasjoner og internasjonalt forsvarsamarbeid bidra til fred, stabilitet, håndhevelse av internasjonal rett og respekt for menneskerettighetene, samt forebygge bruk av makt fra stater og ikke-statlige aktører mot Norge og NATO
 • sammen med allierte bidra til kollektivt forsvar av Norge og andre allierte i forhold til våre allianseforpliktelser, og til å møte ulike typer anslag og angrep med tvangsmakt for å sikre norsk og kollektiv sikkerhet
 • bidra til å ivareta norsk samfunnssikkerhet, redde liv og begrense konsekvenser av ulykker, katastrofer, anslag og angrep fra statlige og ikke-statlige aktører

Forsvarets oppgaver

Forsvaret skal gjennom sine oppgaver bidra til å oppfylle Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske mål. Forsvarets oppgaver er delt inn i nasjonale oppgaver, oppgaver som løses i samarbeid med allierte og eventuelt andre, og andre oppgaver.

Nasjonale oppgaver

 • å sikre et nasjonalt beslutningsgrunnlag gjennom tidsmessig overvåkning og etterretning
 • å håndheve norsk suverenitet
 • å ivareta norsk myndighetsutøvelse på avgrensede områder
 • å forebygge og håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser i Norge og norske områder

Oppgaver som løses i samarbeid med allierte og eventuelt andre

 • å bidra til kollektivt forsvar av Norge og øvrige deler av NATO mot trusler, anslag og angrep
 • å bidra til flernasjonal krisehåndtering, herunder flernasjonale fredsoperasjoner

Andre oppgaver

 • å bidra med militær støtte til diplomati og til å forhindre spredning av masseødeleggelsesvåpen
 • å bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver
Sist oppdatert: 07.09.2009