Langtidsplanlegging i forsvarssektoren

Langtidsplan for Forsvaret 2012-2016 (Prop. 73 S (2011–2012)) ble lagt fram 23.03.12. Et enstemmig storting la ved behandlingen av proposisjonen til grunn at Forsvarets grunnleggende oppgave er å forsvare Norge og norske interesser og verdier mot eksterne trusler og angrep. Det å opprettholde et militært forsvar er et avgjørende element i det grunnleggende og tidløse ansvaret det er å sikre borgernes, samfunnets og statens frihet og sikkerhet.

Om kontinuerlig planlegging.

Sist oppdatert 15. oktober 2013.

Nyeste artikler om Langtidsplanlegging i forsvarssektoren


Regjeringa investerer i Forsvaret

Regjeringa la i dag fram ein proposisjon til Stortinget med forslag til omfattande investeringar i Forsvaret.

Nytt skvadronsbygg på Ørland

Regjeringa føreslår å byggje nytt skvadronsbygg for F-35 på Ørland innanfor ei kostnadsramme på 619 millionar kroner.

Oppgradering av luftvernsystem til Fridtjof Nansen-klassen fregattar

Regjeringa føreslår å oppgradere luftvernsystemet på Fridtjof Nansen-klasse fregattane, slik at det vert betre i stand til å nedkjempe kjende og framtidige truslar. Den tilrådde kostnadsramma er 1 849 millionar kroner.

Nye stasjonar til Grensevakta i Sør-Varanger

Regjeringa føreslår å endre omfang og kostnadsramme for tidlegare godkjent prosjekt for nye stasjonar til Grensevakta i Sør-Varanger. Kostnadsramma for prosjektet er foreslått auka til 351 millionar kroner.

Utsetter flytting av Generalinspektøren for Luftforsvaret og viderefører Bodø som operasjonsbase for F-16 QRA

Regjeringen har gjennomgått vedtakene i langtidsplanen for Forsvaret med spesiell vekt på sentrale deler av Luftforsvarets omstilling. På bakgrunn av denne gjennomgangen anser regjeringen det som nødvendig å justere tidslinjene for to vedtak. Regjeringen vil utsette flyttingen av Luftforsvarets ledelse fra Rygge til Reitan og videreføre Bodø som operasjonsbase for F-16 Quick Reaction Alert (QRA) så lenge F-16 skal ha denne rollen.

Innlegg i Nordlys: En nødvendig gjennomgang

Dette innlegget sto på trykk i Nordlys 5. februar 2014 som et svar på Liv Signe Navarsetes innlegg i samme avis 3. februar.

Forsvarsministeren besøkte Ørland

-Det er viktig for meg å få innsikt i lokale forhold og å få kunnskap om muligheter og utfordringer slik de oppleves lokalt, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide etter besøket på Ørland hovedflystasjon.

Ingen endring i vedtaket om Ørland som hovedkampflybase

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide gjentok i dag det hun flere ganger tidligere har sagt om at hovedkampflybasen skal ligge på Ørland. – Det har ikke på noe tidspunkt vært aktuelt å revurdere dette vedtaket, og det har vært kommunisert hele veien, sier hun.

Ingen enkle løsninger

De siste årene har politisk ledelse i Forsvarsdepartementet brukt mye energi på utelukkende å snakke om det positive – på grensen til å forsøke å redigere virkelighetsbildet. Konsekvensen har vært at viktige problemområder ikke har blitt kommunisert og håndtert på en tilstrekkelig god og åpen måte.

-Et åpnere forsvar – en mer bærekraftig forsvarspolitikk

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen i Oslo Militære Samfund (OMS) 6. januar 2014. Tittelen på innlegget er: «Et åpnere forsvar – en mer bærekraftig forsvarspolitikk».

Flere dokumenter om temaet