Langtidsplanlegging i forsvarssektoren

Langtidsplan for Forsvaret 2012-2016 (Prop. 73 S (2011–2012)) ble lagt fram 23.03.12. Et enstemmig storting la ved behandlingen av proposisjonen til grunn at Forsvarets grunnleggende oppgave er å forsvare Norge og norske interesser og verdier mot eksterne trusler og angrep. Det å opprettholde et militært forsvar er et avgjørende element i det grunnleggende og tidløse ansvaret det er å sikre borgernes, samfunnets og statens frihet og sikkerhet.

Om kontinuerlig planlegging.

Sist oppdatert 15. oktober 2013.

Nyeste artikler om Langtidsplanlegging i forsvarssektoren


Utsetter flytting av Generalinspektøren for Luftforsvaret og viderefører Bodø som operasjonsbase for F-16 QRA

Regjeringen har gjennomgått vedtakene i langtidsplanen for Forsvaret med spesiell vekt på sentrale deler av Luftforsvarets omstilling. På bakgrunn av denne gjennomgangen anser regjeringen det som nødvendig å justere tidslinjene for to vedtak. Regjeringen vil utsette flyttingen av Luftforsvarets ledelse fra Rygge til Reitan og videreføre Bodø som operasjonsbase for F-16 Quick Reaction Alert (QRA) så lenge F-16 skal ha denne rollen.

Innlegg i Nordlys: En nødvendig gjennomgang

Dette innlegget sto på trykk i Nordlys 5. februar 2014 som et svar på Liv Signe Navarsetes innlegg i samme avis 3. februar.

Forsvarsministeren besøkte Ørland

-Det er viktig for meg å få innsikt i lokale forhold og å få kunnskap om muligheter og utfordringer slik de oppleves lokalt, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide etter besøket på Ørland hovedflystasjon.

Ingen endring i vedtaket om Ørland som hovedkampflybase

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide gjentok i dag det hun flere ganger tidligere har sagt om at hovedkampflybasen skal ligge på Ørland. – Det har ikke på noe tidspunkt vært aktuelt å revurdere dette vedtaket, og det har vært kommunisert hele veien, sier hun.

Ingen enkle løsninger

De siste årene har politisk ledelse i Forsvarsdepartementet brukt mye energi på utelukkende å snakke om det positive – på grensen til å forsøke å redigere virkelighetsbildet. Konsekvensen har vært at viktige problemområder ikke har blitt kommunisert og håndtert på en tilstrekkelig god og åpen måte.

-Et åpnere forsvar – en mer bærekraftig forsvarspolitikk

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen i Oslo Militære Samfund (OMS) 6. januar 2014. Tittelen på innlegget er: «Et åpnere forsvar – en mer bærekraftig forsvarspolitikk».

3. - 4. desember avholdes et nordisk forsvarsministermøte i Helsinki

Signerte samarbeidsavtale om transportfly

Forsvarsministrene i de nordiske landene signerte en avtale om å samarbeide om transportfly. Avtalen ble signert under det nordiske forsvarsministermøtet i Helsinki, 3. -4. desember 2013. -Samarbeidet kan gi økt operativ effekt til bedre pris. Til sammen bruker de nordiske landene over 130 millioner Euro årlig på å operere transportfly, så potensialet er stort. Konkrete samarbeid som dette er nordisk forsvarssamarbeid på sitt beste, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Evalueringsrapport: Omstillingseffekten er dokumentert

Forsvaret er vesentlig styrket, og forsvarssektoren drives mer effektivt. Siden årtusenskiftet har det vært gjennomført store endringer i den norske forsvarssektoren. I sum utgjør dette en av de mest omfattende omstillingsprosesser i det offentlige Norge. Nå er effektene av omstillingens fire siste år dokumentert i en evalueringsrapport.

Prop. 136 S (2012–2013)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (Investeringar i Forsvaret og andre saker)

Prop. 73 S (2011–2012)

Et forsvar for vår tid

Flere dokumenter om temaet