Langtidsplanlegging i forsvarssektoren

Langtidsplan for Forsvaret 2012-2016 (Prop. 73 S (2011–2012)) ble lagt fram 23.03.12. Et enstemmig storting la ved behandlingen av proposisjonen til grunn at Forsvarets grunnleggende oppgave er å forsvare Norge og norske interesser og verdier mot eksterne trusler og angrep. Det å opprettholde et militært forsvar er et avgjørende element i det grunnleggende og tidløse ansvaret det er å sikre borgernes, samfunnets og statens frihet og sikkerhet.

Om kontinuerlig planlegging.

Sist oppdatert 15. oktober 2013.

Nyeste artikler om Langtidsplanlegging i forsvarssektoren


Forsvarsministeren ber om fagmilitært råd

Verden rundt oss er i sterk sikkerhetspolitisk endring. Dette har konsekvenser også for norsk forsvarspolitikk. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har derfor i dag bedt Forsvarssjefen om et fagmilitært råd om hvordan det norske Forsvaret bør utvikles for å møte de nye utfordringene.

Tale om overrekkelse av rammeskriv til forsvarssjefen - ber om fagmilitært råd

Tale om overrekkelse av rammeskriv til forsvarssjefen. Forsvarsministeren ber om et fagmilitært råd. Forsvarsministeren holdt denne talen 1. oktober 2014. Oppdraget til forsvarssjefen legger føringer for den videre utviklingen av Forsvaret og forsvarssektoren som helhet.

Regjeringa investerer i Forsvaret

Regjeringa la i dag fram ein proposisjon til Stortinget med forslag til omfattande investeringar i Forsvaret.

Nytt skvadronsbygg på Ørland

Regjeringa føreslår å byggje nytt skvadronsbygg for F-35 på Ørland innanfor ei kostnadsramme på 619 millionar kroner.

Oppgradering av luftvernsystem til Fridtjof Nansen-klassen fregattar

Regjeringa føreslår å oppgradere luftvernsystemet på Fridtjof Nansen-klasse fregattane, slik at det vert betre i stand til å nedkjempe kjende og framtidige truslar. Den tilrådde kostnadsramma er 1 849 millionar kroner.

Nye stasjonar til Grensevakta i Sør-Varanger

Regjeringa føreslår å endre omfang og kostnadsramme for tidlegare godkjent prosjekt for nye stasjonar til Grensevakta i Sør-Varanger. Kostnadsramma for prosjektet er foreslått auka til 351 millionar kroner.

Utsetter flytting av Generalinspektøren for Luftforsvaret og viderefører Bodø som operasjonsbase for F-16 QRA

Regjeringen har gjennomgått vedtakene i langtidsplanen for Forsvaret med spesiell vekt på sentrale deler av Luftforsvarets omstilling. På bakgrunn av denne gjennomgangen anser regjeringen det som nødvendig å justere tidslinjene for to vedtak. Regjeringen vil utsette flyttingen av Luftforsvarets ledelse fra Rygge til Reitan og videreføre Bodø som operasjonsbase for F-16 Quick Reaction Alert (QRA) så lenge F-16 skal ha denne rollen.

Innlegg i Nordlys: En nødvendig gjennomgang

Dette innlegget sto på trykk i Nordlys 5. februar 2014 som et svar på Liv Signe Navarsetes innlegg i samme avis 3. februar.

Forsvarsministeren besøkte Ørland

-Det er viktig for meg å få innsikt i lokale forhold og å få kunnskap om muligheter og utfordringer slik de oppleves lokalt, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide etter besøket på Ørland hovedflystasjon.

-Et åpnere forsvar – en mer bærekraftig forsvarspolitikk

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen i Oslo Militære Samfund (OMS) 6. januar 2014. Tittelen på innlegget er: «Et åpnere forsvar – en mer bærekraftig forsvarspolitikk».

Flere dokumenter om temaet