Internasjonale operasjoner

Norge har lang tradisjon som støttespiller for FN- og NATO-operasjoner.

Norske bidrag til ISAF-operasjonen i Afghanistan har vært det største norske utenlandsoppdraget de senere år. Hovedfokus er nå rådgivning og opplæring av afghanske sikkerhetsstyrker (politienheter) i Kabul og Mazar-e Sharif. Vi har p.t 120 personer i Afghanistan. ISAF-operasjonen avsluttes ved utgangen av 2014, og erstattes etter planen av en ny NATO-misjon (Resolute Support Mission). Det er ennå ikke tatt stilling til eventuelle norske bidrag til denne.

Norge har i år hatt kommando over to av NATOs fire stående flåtestyrker, og vi bidrar også gjennom å stille ulike typer styrker på beredskap i NATOs styrkeregister.

FN: I Mali deltar Norge med om lag 25 offiserer, og vi bidrar med om lag 16 stabsoffiserer og observatører i operasjonen i Sør-Sudan. Norge støttet også FN og OPCW gjennom vår bistand til uttransportering av kjemiske stridsmidler fra Syria. I tillegg stiller Forsvaret også med et mindre antall stabspersonell til ulike operasjoner, som KFOR i Kosovo, NATO HQ Sarajevo i Bosnia og observatører til MFO på Sinaihalvøya.

Sist oppdatert: 08.08.2014

Norske soldater i Afghanistan. - Foto: Forsvaret

Kronologisk utvikling av det norske styrkebidraget i Afghanistan

Her er en kronologisk oversikt over de norske styrkene som har vært i Afghanistan.


Nyeste dokumenter om Utenlandsoperasjoner

Forsvarsministeren ber om fagmilitært råd

Verden rundt oss er i sterk sikkerhetspolitisk endring. Dette har konsekvenser også for norsk forsvarspolitikk. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har derfor i dag bedt Forsvarssjefen om et fagmilitært råd om hvordan det norske Forsvaret bør utvikles for å møte de nye utfordringene.

Norske bidrag til bekjempelsen av ISIL i Irak

Regjeringen har i dag vedtatt en kongelig resolusjon som gir fullmakt til deltagelse med norske bidrag til den internasjonale koalisjonen av stater i bekjempelsen av ISIL i Irak.

Forsvarsministeren på bilateralt besøk i Estland

-Min estiske kollega Sven Mikser og jeg snakket om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, internasjonale operasjoner og vårt bilaterale forsvarssamarbeid. Vi er fornøyde med at forsvarssamarbeidet mellom Estland og Norge er i utvikling, og vi ser på mulighetene for tettere samarbeid blant annet på cyberområdet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Statssekretær Øystein Bø om sluttrapporten fra Pilotprosjekt Østerdalen

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet overrakk sluttrapport fra Pilotprosjekt Østerdalen og holdt dette innlegget 22. september 2014.

Sluttrapport fra Pilotprosjekt Østerdalen

-Pilotprosjekt Østerdalen har gitt oss ny kunnskap om hvordan lokalsamfunnene best kan ivareta veteraner som trenger støtte, sier statssekretær Øystein Bø i forsvarsdepartementet. I dag fikk han overlevert sluttrapporten for pilotprosjektet.

Presseinvitasjon: Mottar sluttrapport for Pilotprosjekt Østerdalen

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet vil mandag 22. september motta sluttrapporten for Pilotprosjekt Østerdalen. Priv. til red.: Overleveringen skjer på NAV kontoret på Elverum kl. 0930. Pressen er invitert til å delta på overrekkelsen.

På vei til Irak

Utviklingen i nord-Irak blir betegnet av FN som en humanitær katastrofe, og det er et akutt behov for nødhjelp. FN og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har etablert en luftbro inn til nord-Irak. Forsvaret vil fly inn nødhjelpsutstyr til flyktninger i nord-Irak.

Nye viktige tiltak for veteraner

-Norsk personell gjør en stor innsats for å bidra til økt sikkerhet og stabilitet i andre land. Selv om det går bra med de aller fleste veteranene, har de som først sliter ofte sammensatte behov og trenger bistand fra flere instanser samtidig, som NAV, Statens Pensjonskasse (SPK), helsetjenesten og familievernet. Vi har fortsatt en vei å gå før disse tjenestene har den kompetansen som trengs, og er godt nok koordinert. Dette er en viktig sak for regjeringen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Presseinvitasjon: Nye viktige tiltak for veteraner

Oppfølgingsplanen til «I tjeneste for Norge» lanseres tirsdag 26. august. Planen inneholder 27 nye tiltak for personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonal tjeneste for Norge, og er utarbeidet av syv departementer i fellesskap.

Tale på medaljesermonien for operasjon RECSYR

Sortland, 20. august 2014

Flere dokumenter om temaet