Brev, 30.11.2011

DNB ASA
DNB Bank ASA
Stranden 21
0021 OSLO

Deres ref. Vår ref. Dato
11/3067 CNo 30.11.2011

Søknad om etablering av datterselskap i utlandet

Finansdepartementet viser til søknad 27. juni 2011 om tillatelse til å etablere datterselskap i utlandet og Finanstilsynets tilrådning 28. oktober 2011.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd gis DNB Bank ASA tillatelse til å etablere et selskap med begrenset ansvar i Brasil. Selskapet skal være eiet 999/1000 av DNB Bank ASA og 1/1000 av DNB Invest Holding AS.

Finansdepartementet godkjenner med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-6 annet ledd, jf § 2a-7, DNB ASAs nye konsernstruktur som følge av etableringen.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                Mirella E. Wassiluk
                                                                                avdelingsdirektør

Kopi: Finanstilsynet

 

 

Kontaktinformasjon

Finansmarkeds­avdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Faks: 22 24 27 16

Adresse:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Finansdepartementet

Kontaktinformasjon

Finansmarkeds­avdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Faks: 22 24 27 16

Adresse:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo