Konsesjon, 21.11.2011

Vedrørende søknad om endring i konsesjonsvilkår

Storebrand
Postboks 1380 Vika
0114  OSLO
 


 
Deres ref                                     Vår ref                                  Dato
                                                   07/4028 KSJ                          21.11.2011


Vedrørende søknad om endring i konsesjonsvilkår

Det vises til brev fra Storebrand ASA 9. februar 2011 samt til tidligere korrespondanse i saken. Storebrand søker i brevet om forlengelse av samtykke til å medregne en andel av ”vilkårad återbäring” i SPP som ansvarlig kapital ved beregning av kapitaldekning på konsolidert nivå, frem til nytt Solvens II-regelverk er på plass.

1 Bakgrunn
Finansdepartementet ga den 16. november 2007 Storebrand Livsforsikring AS tillatelse til erverv av SPP-gruppen. Det ble med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2-9a sjuende ledd gitt samtykke til at Storebrand Livsforsikring, i en tidsbegrenset periode frem til 16. november 2011, ved beregning av kapitaldekning på konsolidert nivå medregner en andel av ”vilkårad återbäring” i SPP som ansvarlig kapital. Det vises til punkt 4 i brevet.

2 Storebrands søknad
Storebrand søker i brevet 9. februar 2011 om at tidsbegrensningen til å medregne vilkårad återbäring i SPP ved beregning av konsolidert kapitaldekning for perioden frem til 16. november 2011, blir forlenget inntil nytt internasjonalt regelverk (Solvens II) trer i kraft. Storebrand viser til at de har rapportert kapitaldekning hvert kvartal etter de prinsipper som er nedfelt i punkt 4 i departementets brev 27. november 2007. Selskapet mener at det vil være uhensiktsmessig å endre beregningsmetoden for konsolidert kapitaldekning cirka ett år før regelverket uansett vil bortfalle og erstattes av Solvens II.

3 Departementets vurdering
Bakgrunnen for at departementet i sitt vedtak 16. november 2007 ga et tidsbegrenset samtykke til at Storebrand Livsforsikring kunne medregne en andel av ”vilkårad återbäring” i SPP som ansvarlig kapital ved beregning av kapitaldekning på konsolidert nivå, var at Storebrand ved ervervet av SPP ikke ville oppfylle kapitaldeknings-regelverket på konsolidert nivå. Denne situasjonen har endret seg. Storebrand oppfyller kapitaldekningskravet også om en ikke medregner en andel av ”vilkårad återbäring” som ansvarlig kapital, jf. senest rapporterte regnskapstall fra 3. kvartal 2011.

Departementet finner likevel å kunne samtykke i at den tidsbegrensede perioden for Storebrand til å kunne medregne en andel av ”vilkårad återbäring” i SPP som ansvarlig kapital ved beregning av kapitaldekning på konsolidert nivå, jf. departementets brev 16. november 2007 punkt 4, blir forlenget til og med 31. mars 2012. Vedtaket gis med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2-9a sjuende ledd.

Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages innen tre uker fra underretning om vedtaket, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage sendes til Finansdepartementet.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef 

                                                                                 Åse Natvig
                                                                                 underdirektør


Kopi:  Finanstilsynet

 

 

Kontaktinformasjon

Finansmarkeds­avdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Faks: 22 24 27 16

Adresse:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Finansdepartementet

Kontaktinformasjon

Finansmarkeds­avdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Faks: 22 24 27 16

Adresse:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo