NOU 1994: 6

Private pensjonsordninger

3.2 Bakgrunn for skattereformen

Allerede på 1970-tallet ble det arbeidet med forslag til endringer av systemet for bedrifts- og kapitalbeskatningen. Skattekommisjonen, som ble oppnevnt i 1981, tok også opp sentrale problemstillinger innen bedrifts- og kapitalbeskatningen (jf. NOU 1984: 22). I St.meld. nr. 35 for 1986-87 om reformer i personbeskatningen, samt i finanskomiteens innstilling (Innst. S. nr. 258 for 1986-87), ble en del av disse problemstillingene drøftet nærmere. Det ble i denne forbindelse lagt til grunn at bedrifts- og kapitalbeskatningen ville bli gjennomgått senere.

I mars 1988 oppnevnte Finansdepartementet en ekspertgruppe (Aarbakkegruppen) som skulle utrede forslag til endringer i det samlede systemet for bedrifts- og kapitalbeskatning. Bakgrunnen for oppnevningen var dels de reformene en hadde startet innenfor personbeskatningen fra 1987 og dels at skattesystemet over tid hadde utviklet mange uheldige sider. Blant de uheldige sidene kan spesielt nevnes ulike skattekredittordninger som førte til manglende likebehandling og nøytralitet, og dermed til en lite effektiv utnytting av ressursene i samfunnet. Gruppen la fram en reformskisse for bedrifts- og kapitalbeskatningen i oktober 1989 (NOU 1989: 14), og fulgte senere opp med to delutredninger i november 1990 (NOU 1990: 27 Bedrifts- og kapitalbeskatning. Beskatning av aksjer, obligasjoner, valuta og enkelte finansielle instrumenter) og mai 1991 (NOU 1991: 17 Bedrifts- og kapitalbeskatningen. Beskatning av formue).

Arbeidet ble videreført av Regjeringen Syse, som i mai 1990 la fram St.meld. nr. 48 (1989-90) Retningslinjer for reformen i bedrifts- og kapitalbeskatningen, og konsekvenser for personbeskatningen. Regjeringen Brundtland la så den 12. april 1991 fram forslag til en omfattende skattereform som skulle gjelde f.o.m. 1992 (Ot.prp. nr. 35 for 1990-91). Et bredt flertall i Stortinget sluttet seg til hovedtrekkene i reformen og de fleste enkeltforslagene gjennom lovvedtak den 17. juni 1991. 1

1

Følgende hovedpublikasjoner i tilknytning til skattereformen er utgitt etter Ot.prp. nr. 35 (1990-91):

– Innst. O. nr. 80 (1990-91) Innstilling fra finanskomiteen om skatteformen 1992

– Ot.prp. nr. 16 (1991-92) Oppfølging av skattereformen 1992

– Innst. O. nr. 33 (1991-92) Innstilling fra finanskomiteen om oppfølging av skattereformen 1992

– Innst. O. nr. 47 (1991-92) Innstilling fra finanskomiteen om oppfølging av skattereformen 1992

– Ot.prp. nr. 64 (1991-92) Om lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr.8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) m.fl.

– Innst. O. nr. 89 (1991-92) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov av 18. august 1991 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) m.fl.