NOU 2004: 24

Pensjonskasselovgivning. Konsolidert forsikringslov

Bla i dokumentet: | 1 Sammendrag > | Dokumentets forside

Til Finansdepartementet

Banklovkommisjonen legger med dette frem sin Utredning nr. 12, NOU 2004: 24 Pensjonskasselovgivning. Konsolidert forsikringslov. Utredningen er delt i to deler.

Den første delen inneholder forslag til endringer i forsikringsvirksomhetsloven som innebærer at det tas inn bestemmelser om pensjonskasser og om pensjonskassers virksomhet i loven. Lovforslaget gjennomfører EUs pensjonskassedirektiv (2003/41/EF) i norsk rett. Ved utarbeidelsen av lovforslaget har Banklovkommisjonen lagt vekt på at pensjonskassene skal kunne operere innenfor de samme rammebetingelsene som er foreslått for livsforsikringsselskaper i Innst. O. nr. 4 (2004-2005). Lovforslaget åpner for interkommunale pensjonskasser og felles pensjonskasser for foretak med pensjonsordning som inngår i samme fellesordning for premieberegning under forutsetning av at Banklovkommisjonens lovforslag i Utredning nr. 11, NOU 2003: 28 gjennomføres. Det åpnes også for at foreninger for selvstendig næringsdrivende kan etablere felles pensjonskasse for sine medlemmer og deres arbeidstakere.

Banklovkommisjonen foreslår også at det åpnes for etablering av egne innskuddspensjonsforetak som kan tilby innskuddspensjonsordninger uten forsikringselement, hvor arbeidstakernes pensjonsrettigheter er sikret i samsvar med kravene i EUs pensjonskassedirektiv. Dette vil etter Banklovkommisjonens vurdering også sikre konkurransen innenfor dette segmentet av pensjonsmarkedet.

Den andre delen av utredningen inneholder forslag til en redaksjonell opprydding av forsikringsvirksomhetsloven. Forslaget omfatter de endringer i forsikringsvirksomhetsloven som er foreslått i Innst. O. nr. 4 (2004-2005), i Banklovkommisjonens Utredning nr. 11, NOU 2003: 28, og forslaget til bestemmelser om pensjonskasser i den første delen av utredningen her. En konsolidert forsikringslov vil sikre oversiktlighet i forsikringslovgivningen på en bedre måte enn det som vil være tilfelle i gjeldende forsikringsvirksomhetslov, dersom de foreslåtte endringer i loven gjennomføres.

Banklovkommisjonens lovforslag er med unntak av to punkter, enstemmige.

Oslo, 4. november 2004

Erling Selvig leder

Bernt Nyhagen, nestleder

Olav Breck

Ottar Dalsøren

Sverre Dyrhaug

Kjersti Elvestad

Ragnhild Fusdahl

Jo Gjedrem

Eystein Gjelsvik

Arnhild Dordi Gjønnes

Jan A. Halvorsen

Øivind Fegth Knutsen

Øystein Løining

Per Melsom

Erling G. Rikheim

Rolf A. Skomsvold

Kristin Skrede

Per Anders Stalheim

Liv Synnøve Taraldsrud

Olav Vannebo

Lise Ljungmann (hovedsekretær) Kari Lærum Gudrun Rogdaberg Åse Natvig

Bla i dokumentet: | 1 Sammendrag > | Dokumentets forside