NOU 2004: 24

Pensjonskasselovgivning. Konsolidert forsikringslov

16 Utkast til lov om endring i lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (pensjonskasser og andre pensjonsforetak)

I

I lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) gjøres følgende endringer:

§§ 1–1 til 1–6 skal lyde:

§ 1–1. (virkeområde)

Denne lov gjelder forsikringsselskaper, pensjonsforetak og virksomhet som drives av slike foretak. Med pensjonsforetak menes pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak.

Reglene i kapittel 8c om flytting gjelder også for banker og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Kongen kan bestemme at regler i loven skal gjelde for pensjonsfond og kan gi nærmere regler om dette.

§ 1–2. (forsikringsvirksomhet)

Forsikringsvirksomhet kan bare drives av forsikringsselskaper og pensjonskasser i henhold til tillatelse etter reglene i denne lov.

Betegnelsen «forsikring» og andre betegnelser med samme betydningsinnhold kan i foretaksnavn og ved markedsføring bare benyttes i næringsvirksomhet som er, eller drives i forbindelse med forsikringsvirksomhet.

§ 1–3. (skille mellom forsikringsbransjer)

Livsforsikringsselskaper kan bare overta forsikringer som regnes som kollektiv eller individuell livsforsikring, jf. § 8a-1. Et livsforsikringsselskap som har overtatt pensjonsordning med foretakspensjon for et foretak eller for konsernforetak som har felles pensjonsordning, kan likevel også overta pensjonsordning med innskuddspensjon for samme foretak eller for et foretak som inngår i samme konsernforhold. Kredittilsynet kan tillate at livsforsikringsselskaper overtar andre personforsikringer.

Skadeforsikringsselskaper kan bare overta forsikringer som ikke regnes som livsforsikringer eller kredittforsikringer. Kredittilsynet kan tillate at skadeforsikringsselskaper overtar livsforsikringer i form av rene risikoforsikringer av høyst ett års varighet og gjenforsikringer innen livsforsikring.

Kredittforsikringsselskaper kan bare overta kredittforsikringer. Kredittilsynet kan gi nærmere regler om hvilke forsikringer som skal regnes som kredittforsikringer. I forhold til reglene i loven regnes kredittforsikringsselskaper som skadeforsikringsselskaper og kredittforsikring som skadeforsikring, hvor ikke annet er bestemt.

Kredittilsynet avgjør i tvilstilfelle om en forsikring kan eller må overtas av livs-, skade- eller kredittforsikringsselskaper.

§ 1–4. (pensjonskasser)

Pensjonskasser kan bare overta kollektive pensjonsordninger og drive annen virksomhet som omfattes av § 6a-1.

Pensjonskasser som overtar kollektive pensjonsordninger som regnes som livsforsikring, jf. § 8a-1, kan ikke overta kollektive pensjonsordninger eller andre pensjonsforpliktelser uten forsikringselement. En pensjonskasse som har overtatt pensjonsordning med foretakspensjon for et foretak eller for konsernforetak som har felles pensjonsordning i pensjonskassen, kan likevel også overta pensjonsordning med innskuddspensjon for samme foretak eller for et foretak som inngår i samme konsernforhold.

Pensjonskasser som overtar kollektive pensjonsordninger uten forsikringselement, kan ikke overta kollektive pensjonsordninger eller andre pensjonsforpliktelser som regnes som livsforsikring.

§ 1–5. (innskuddspensjonsforetak)

Innskuddspensjonsforetak kan bare overta kollektive pensjonsordninger uten forsikringselement. Innskuddspensjonsforetak kan ikke overta andre kollektive pensjonsordninger eller andre pensjonsforpliktelser som regnes som livsforsikring.

§ 1–6. (taushetsplikt)

Ansatte og tillitsvalgte i et forsikringsselskap eller pensjonsforetak har taushetsplikt med hensyn til opplysninger de får om andres forretningsmessige eller private forhold, med mindre de etter lov har plikt til å gi opplysninger. Tilsvarende gjelder andre som utfører oppdrag for forsikringsselskap eller pensjonsforetak.

Taushetsplikten etter første ledd er ikke til hinder for at styret eller noen som har fullmakt fra styret gir andre kredittinstitusjoner opplysninger selskapet har mottatt i egenskap av kredittinstitusjon. Tilsvarende gjelder meddelelse av helse- og skadeopplysninger til annet forsikringsselskap eller pensjonsforetak, med mindre begrensninger i opplysningsadgangen fastsettes av Kongen.

Nåværende §§ 1–3a (tillitsmenns og ansattes handel for egen regning), og 1–4 (lovens geografiske anvendelsesområde) blir nye §§ 1–7 og 1–8.

Nytt kapittel 6a skal lyde:

Kapittel 6a. Alminnelige regler om pensjonskasser og andre pensjonsforetak A. Pensjonskasser

§ 6a-1. (pensjonskasse)

En pensjonskasse er en selveiende finansinstitusjon med virksomhet som er basert på én eller flere kollektive pensjonsordninger, og som også kan omfatte virksomhet som naturlig henger sammen med slik virksomhet (tilknyttet virksomhet).

Som kollektiv pensjonsordning regnes kommunale pensjonsordninger og pensjonsordninger opprettet i samsvar med reglene i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven, samt andre kollektive pensjonsordninger. Som kollektiv pensjonsordning regnes også pensjonsordning opprettet for medlemmer i en forening av selvstendige næringsdrivende og i tilfelle deres arbeidstakere (foreningspensjonsordning).

Som tilknyttet virksomhet regnes også utstedelse av fripoliser, pensjonsbevis eller pensjonskapitalbevis til arbeidstakere som er fratrådt sin stilling og opphørt å være medlem av pensjonsordning i pensjonskassen, samt tilleggsavtaler til slik rett til pensjon. Har en pensjonskasse tillatelse til å overta kollektive pensjonsordninger som regnes som livsforsikring, regnes også forsikring av risiko for uførhet eller død knyttet til medlemmene i en kollektiv pensjonsordning i pensjonskassen som tilknyttet virksomhet.

§ 6a-2. (pensjonskasser for flere foretak/arbeidsgivere)

Flere foretak som inngår i samme konsern eller i en gruppe basert på gjensidige eierforhold, kan ha felles pensjonsordning i en pensjonskasse. Det samme gjelder pensjonsordninger for flere kommunale arbeidsgivere som inngår i samme kommunale konsernlignende forhold.

To eller flere kommuner kan avtale å ha felles pensjonsordning i pensjonskasse (interkommunale pensjonskasse). Pensjonsordningen kan også omfatte foretak som inngår i kommunalt konsernlignende forhold med en av kommunene. Bestemmelsene i § 8b-2 gjelder tilsvarende.

Foretak med pensjonsordninger som etter avtale skal omfattes av fellesordning for premieberegning, kan også ha felles pensjonsordning i samme pensjonskasse.

Når flere foretak/arbeidsgivere har pensjonsordning i samme pensjonskasse, gjelder foretakspensjonsloven §§ 12–2 til 12–7 og innskuddspensjonsloven §§ 10–2 til 10–5 tilsvarende, med mindre annet følger av reglene i kapittel 8b og 8d.

Boks 16.1

Forslag fra mindretall (Gjelsvik, Gjønnes og Skomsvold):

§ 6a-2 første ledd gis slik ordlyd:

To eller flere foretak kan avtale å ha felles pensjonsordning i samme pensjonskasse.

§ 6a-2 tredje ledd utgår.

§ 6a-3. (konsesjon)

En pensjonskasse kan ikke drive virksomhet uten tillatelse gitt av Kongen.

En pensjonskasse kan meddeles tillatelse til å overta kollektive pensjonsordninger som regnes som livsforsikring, jf. § 8a-1, eller tillatelse til å overta kollektive pensjonsordninger uten forsikringselement. Det kan settes vilkår for tillatelsen, herunder vilkår som avgrenser den virksomhet pensjonskassen kan drive.

Bestemmelsene i §§ 2–1 annet til femte ledd, 2–2 og 2–3 gjelder tilsvarende.

Kongen kan fastsette regler om utenlandske pensjonskassers adgang til å drive virksomhet her i riket og norske pensjonskassers adgang til å drive virksomhet i annen stat.

§ 6a-4. (vedtekter mv.)

En pensjonskasse skal ha vedtekter som minst angir:

 1. pensjonskassens navn og forretningskontor,

 2. pensjonskassens virksomhet,

 3. minstekrav til grunnkapital,

 4. regler om styre, daglig leder og andre organer,

 5. regler om valg av styremedlemmer, styreleder, andre organer og revisor,

 6. regler om vedtak vedrørende endring av vedtekter og sammenslutning, deling og avvikling av pensjonskassen,

 7. regler om utbytte av grunnkapitalen og andre kapitalinnskudd.

Vedtektene og endring av vedtektene skal være godkjent av Kongen.

En pensjonskasse skal være registrert i Foretaksregisteret.

§ 6a-5. (kapitalforhold)

Pensjonskassen skal til enhver tid ha en minste grunnkapital tilsvarende 10 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), med mindre et høyere minstekrav er fastsatt i vedtekter eller konsesjonsvilkår.

Pensjonskassen kan oppta ansvarlig lånekapital.

Pensjonskassen kan utstede grunnfondsbevis etter regler gitt av Kongen.

Pensjonskassens grunnkapital og ansvarlige kapital kan ikke uten samtykke av Kongen settes ned eller forhøyes på annen måte enn ved fondsopplegg.

§ 6a-6. (styret og daglig leder)

Pensjonskassen skal ha et styre med minst tre eller, hvis forvaltningskapitalen er 100 mill. kr. eller mer, minst fem styremedlemmer. Styret skal ha minst ett medlem uten tilknytning til pensjonskassen eller til arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i pensjonskassen. Medlemmene i pensjonsordningen(e) i pensjonskassen skal være representert i styret.

Pensjonskassen skal ha daglig leder utpekt av styret. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Reglene i aksjeloven §§ 6–1 til 6–3, 6–6 til 6–15 og 6–19 til 6–34 gjelder tilsvarende. Aksjeloven § 6–17 gjelder dersom dette er fastsatt i konsesjonsvilkårene.

Revisor og ansvarshavende aktuar i pensjonskassen skal møte samtidig i minst to styremøter per år.

Boks 16.2

Forslag fra mindretall (Gjønnes og Skomsvold):

§ 6a-6 første ledd gis slik ordlyd:

Pensjonskassen skal ha et styre med minst tre eller, hvis forvaltningskapitalen er 100 mill. kr. eller mer, minst fem styremedlemmer. Medlemmene i pensjonsordningen(e) i pensjonskassen skal være representert i styret.

§ 6a-6 fjerde ledd utgår.

§ 6a-7. (organisering av virksomheten)

En pensjonskasses virksomhet og økonomiske forhold skal holdes rettslig atskilt fra virksomheten til arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon som har pensjonsordning i pensjonskassen.

Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder at det foreligger systemer for internkontroll.

Styret kan inngå avtaler med tjenesteyter om utførelse av forsikringstekniske beregninger, registrering av medlemmer og rettigheter og andre særskilte arbeidsoppgaver som omfattes av den daglige ledelse av virksomheten. Avtale om kapitalforvaltning kan bare inngås med bank eller livsforsikringsselskap som har adgang til å drive virksomhet her i riket, samt med verdipapirforetak med adgang til å drive aktiv forvaltning her i riket.

Styret skal sørge for at det til enhver tid foreligger skriftlig fastsatte retningslinjer for forsvarlig kapitalforvaltning, og skal drøfte retningslinjene minst hvert år. Det skal utarbeides en redegjørelse for investeringsstrategien som omfatter metoder for måling og styring av investeringsrisiko og allokering av eiendeler sett i forhold til pensjonsforpliktelsenes art og varighet.

Styret skal påse at pensjonskassen har forsvarlig gjenforsikring tilpasset pensjonskassens risikoeksponering.

§ 6a-8. (forholdet til pensjonsordningene og arbeidsgiver)

Regelverket for en pensjonsordning fastsettes ved avtale mellom pensjonskassen og arbeidsgiver. Som arbeidsgiver regnes her også morselskap i konsern, kommune, forening og styrende organ for interkommunal pensjonskasse eller foreningspensjonsordning.

Utkast til regelverket skal forelegges pensjonskassens aktuar til uttalelse før avtalen inngås.

Skal midler i en pensjonskasse forvaltes som egen investeringsportefølje, skal avtalen fastsette hvordan porteføljen skal være sammensatt, om adgang til å endre porteføljen og andre vilkår som er påkrevd.

Bestemmelsene om kollektive pensjonsordninger i lov om forsikringsavtaler gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 6a-9. (krav til ansvarlig kapital mv.)

En pensjonskasse med pensjonsordninger som anses som livsforsikring skal til enhver tid ha forsvarlig ansvarlig kapital og solvensmarginkapital. Bestemmelsene i § 7–3 med tilhørende forskrifter gjelder tilsvarende.

En pensjonskasse med pensjonsordninger uten forsikringselement skal til enhver tid ha forsvarlig ansvarlig kapital. Bestemmelsene i § 7–3 første til fjerde ledd med tilhørende forskrifter gjelder tilsvarende.

Arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i pensjonskassen kan skyte inn ny kapital i pensjonskassen for å sikre at soliditeten til enhver tid er forsvarlig, og at minstekravene til grunnkapital og annen kapital er oppfylt. Det samme gjelder arbeidsgivere tilknyttet interkommunale pensjonskasser eller foreningspensjonsordning.

Lov av 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner kapitlene 3 og 4 gjelder tilsvarende for pensjonskasser.

§ 6a-10. (alminnelige regler for virksomheten)

Følgende bestemmelser gjelder tilsvarende for pensjonskasser:

 • § 7–1 forbud mot annen virksomhet,

 • § 7–2 eierandeler og innflytelse i andre selskaper,

 • § 7–4 kapitalforvaltning,

 • § 7–7 forsikringsvilkår,

 • § 7–10 kontoføring, kontoutskrift,

 • kapittel 8b,

 • kapittel 8c med tilhørende forskrifter.

Bestemmelsene om livsforsikring i §§ 8–3 til 8–5, 8–7 og kapittel 8a med tilhørende forskrifter gjelder tilsvarende for pensjonskasser med tillatelse til å overta kollektive pensjonsordninger som regnes som livsforsikring, med mindre annet er særskilt fastsatt i lov eller i forskrift gitt av Kongen.

For pensjonskasser med tillatelse til å overta kollektive pensjonsordninger uten forsikringselement gjelder følgende bestemmelser tilsvarende så langt de passer:

 • § 8a-3 pristariffer,

 • §§ 8a-7 til 8a-9 kapitalforvaltning og tilordning av avkastning,

 • §§ 8a-15, 8a-18 og 8a-19 avsetninger,

 • § 8–7 aktuar.

Kongen kan gi nærmere regler om pensjonskassers virksomhet, herunder regler til gjennomføring og avgrensning av bestemmelsene i paragrafen her.

§ 6a-11. (informasjonskrav)

Medlemmer og pensjonister skal underrettes om endringer i regelverket for egen pensjonsordning.

Hvert år skal det enkelte medlem og pensjonist motta en oppgave med informasjon om nivået på vedkommendes opptjente pensjonsrettigheter. Det skal også orienteres om pensjonskassens investeringsstrategi dersom resultatet av kapitalforvaltningen er av direkte betydning for omfanget av pensjonsrettighetene.

Medlemmer og pensjonister skal på anmodning få tilsendt pensjonskassens årsregnskap med årsberetning. Det samme gjelder regnskap for egen pensjonsordning dersom det er flere pensjonsordninger i pensjonskassen.

Kongen kan fastsette nærmere regler om opplysninger som skal gis til medlemmer og pensjonister.

§ 6a-12. (sammenslåing, deling og opphør)

Sammenslåing, deling og opphør av en pensjonskasse krever samtykke av Kongen.

Bestemmelse i foretakspensjonsloven kapitlene 13, 14 og 15 og innskuddspensjonsloven kapitlene 11, 12 og 13 gjelder tilsvarende så langt de passer, med mindre Kongen i sitt samtykke etter første ledd fastsetter andre vilkår.

B. Innskuddspensjonsforetak

§ 6a-13. (innskuddspensjonsforetak)

Et innskuddspensjonsforetak er en finansinstitusjon organisert som et aksjeselskap og med virksomhet basert på kollektiv innskuddspensjon uten forsikringselement og som også kan omfatte virksomhet som naturlig henger sammen med slik virksomhet (tilknyttet virksomhet).

Som tilknyttet virksomhet regnes utstedelse av pensjonskapitalbevis til arbeidstakere som er fratrådt sin stilling og opphørt å være medlem av pensjonsordning i innskuddspensjonsforetaket, samt fortsatt pensjonsspareavtale for slike personer.

§ 6a-14. (konsesjon)

Et innskuddspensjonsforetak kan ikke drive virksomhet uten tillatelse gitt av Kongen.

Et innskuddspensjonsforetak kan meddeles tillatelse til å overta kollektive pensjonsordninger uten forsikringselement.

Bestemmelsene i §§ 2–1 annet til femte ledd, 2–2, 2–3 og § 6a-3 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

§ 6a-15. (krav til organisering mv.)

Følgende bestemmelser gjelder tilsvarende for innskuddspensjonsforetak:

 • § 6a-4 vedtekter mv.,

 • § 6a-5 kapitalforhold,

 • § 6a-6 første og annet ledd styret og daglig leder,

 • § 6a-7 organisering av virksomheten,

 • § 6a-8 første, tredje og fjerde ledd forholdet til pensjonsordningene og arbeidsgiver,

 • § 6a-9 fjerde ledd (offentlig administrasjon),

 • § 6a-11 informasjonskrav,

 • § 7–3 første til fjerde ledd krav til kapitaldekning.

Kongen kan gi nærmere regler om organisering av innskuddspensjonsforetak.

§ 6a-16. (alminnelige regler for virksomheten)

Følgende bestemmelser gjelder tilsvarende så langt de passer:

 • § 7–7 forsikringsvilkår,

 • § 7–10 kontoutskrift,

 • § 8–7 aktuar,

 • § 8a-3 pristariffer,

 • §§ 8a-7 til 8a-9 kapitalforvaltning og tilordning av avkastning,

 • §§ 8a-15, 8a-18 og 8a-19 avsetninger,

 • kapittel 8c med tilhørende forskrifter.

Kongen kan gi nærmere regler om innskuddspensjonsforetaks virksomhet, herunder regler til gjennomføring og avgrensning av bestemmelsene i paragrafen her.

§ 8b-2 annet ledd skal lyde:

Pensjonsordninger kan i samsvar med bestemmelsene i § 8b-6 anses som fellesordning for premieberegning. Det samme gjelder pensjonsordning i interkommunal pensjonskasse etablert i samsvar med § 6a-2 annet ledd. For øvrig gjelder lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon §§ 12–3 og 12–4 tilsvarende så langt det passer.

II

I lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold gjøres følgende endringer:

§ 2–2 første ledd skal lyde:

(1) Pensjonsordning etter loven her kan opprettes ved avtale med institusjon som har tillatelse til å drive virksomhet her i riket som bank, livsforsikringsselskap, pensjonskasse, innskuddspensjonsforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond.

III

Ikrafttredelse og overgangsregler.

Lovbestemmelsene i dette kapitlet trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer. Reglene i §§ 6a-3, 6a-4 og 6a-14 kommer til anvendelse på saker som avgjøres etter lovbestemmelsenes ikrafttredelse.

Kongen kan fastsette overgangsregler, herunder regler om pensjonskassers oppfyllelse av solvensmarginkravet i § 7–3, jf. § 6a-9.

Eksisterende virksomhet.

Lovbestemmelsene i dette kapitlet får anvendelse på virksomhet som drives ved lovbestemmelsenes ikrafttredelse.

Endringer av organisasjonsmessig og annen art som er nødvendig på grunn av lovens bestemmelser, må være gjennomført innen ett år etter lovens ikrafttredelse. Eksisterende pensjonskasse må sende inn søknad om konsesjon innen den nevnte frist. Det samme gjelder lovhjemlet søknad om unntak fra lovens bestemmelser.

Kongen kan gi nærmere regler om overgangsordninger.