NOU 2004: 24

Pensjonskasselovgivning. Konsolidert forsikringslov

19 Nærmere om de enkelte deler i loven

19.1 Alminnelige bestemmelser

I kapittel 1 i utkastet til lov har Banklovkommisjonen tatt inn forslaget til endringer i gjeldende forsikringsvirksomhetslov kapittel 1 som er foreslått i utredningens Del I. Som det fremgår ovenfor Del I avsnitt 7.2.3, må innledningskapitlet i forsikringsvirksomhetsloven omredigeres som følge av lovforslaget om pensjonskasser og andre pensjonsforetak. Det er ikke foretatt endringer utover dette.

I någjeldende forsikringsvirksomhetslov er det overlatt til Kongen å gi forskrift om, og i hvilke grad, lovens bestemmelser gjelder for pensjonskasser. Banklovkommisjonen foreslår i Del I i utredningen at hovedreglene for pensjonskasser tas inn i forsikringsvirksomhetsloven. Det innføres også et skille mellom pensjonskasser som overtar kollektive pensjonsordninger som regnes som livsforsikring, og pensjonskasser som overtar pensjonsordninger uten forsikringselement. Dette skillet gjenfinnes blant annet i konsesjonsreglene for pensjonskasser, se ovenfor Del I avsnitt 9.2. En har her lagt til grunn den grensen mellom kollektive pensjonsordninger som regnes som livsforsikring og pensjonsordninger uten tilstrekkelig forsikringselement som er beskrevet av Finansdepartementet i Ot. prp. nr. 74 (2003–2004) kapittel 14. I tillegg reflekterer lovutkastet kapittel 1 forslaget om adgangen til å etablere pensjonsforetak som tilbyr rene innskuddspensjonsordninger (innskuddspensjonsforetak), se ovenfor Del I avsnitt 9.2 (2) og kapittel 11.

19.2 Forsikringsselskaper

Del I av utkastet til lov består av kapitlene 2 til 6 og gjelder alle forsikringsselskap. Det vil si at denne delen av loven gjelder både livsforsikringsselskap, skadeforsikrings- og kredittforsikringsselskaper.

Kapittel 2 til 5 svarer til gjeldende bestemmelser i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 2–5 som blant annet omfatter bestemmelser om konsesjon og selskapsrettslige bestemmelser. Banklovkommisjonen foreslår imidlertid en endring i § 3–2 annet ledd vedrørende adgang til å tilbakeholde overskuddsmidler i forsikringsselskapet. Denne bestemmelsen har sammenheng med gjeldende § 8–1 om overskudd i livsforsikring som i lovforslaget i Innst. O. nr. 4 (2004–2005) erstattes av et annet overskuddsregime. Videre foreslås det at bestemmelsen om granskning og revisjon som i dag utgjør kapittel 6 i forsikringsvirksomhetsloven, løftes opp i kapittel 5 om selskapets organer som en ny § 5–9. Banklovkommisjonen kan ikke se behov for at denne bestemmelsen skal utgjøre et eget kapittel i loven.

Lovutkastet kapittel 6 består av de alminnelige regler om selskapets virksomhet i kapittel 7 som fortsatt vil gjelde generelt, uavhengig av om det dreier seg om livsforsikringsselskap eller skadeforsikringsselskap, etter at endringene i Innst. O. nr. 4 (2004–2005) er gjennomført. Virksomhetsbegrensningsreglene i gjeldende forsikringsvirksomhetslov §§ 7–1 (forbud mot annen virksomhet) og 7–2 (eierandeler og innflytelser i andre selskaper) er det ikke gjort noen endringer i, og disse er tatt inn som ��§ 6–1 og 6–2 i lovutkastet.

Når det gjelder bestemmelsene i forsikringsvirksomhetsloven om kapitaldekning, jf. § 7–3, foreslår Banklovkommisjonen at denne splittes opp i tre paragrafer. Det dreier seg her kun om en redaksjonell utskillelse av de ulike ledd i gjeldende paragraf. Første og annet ledd i § 7–3 er skilt ut som en egen bestemmelse om krav til kapitaldekning i lovutkastet § 6–3. Kravet til solvensmargin som i dag fremgår av § 7–3 fjerde ledd, er også gjort om til en egen bestemmelse, jf. lovutkastet § 6–4. Endelig er gjeldende lov § 7–3 tredje ledd skilt ut i en egen bestemmelse om kontroll av forsikringsselskapers solvens. Det er Kredittilsynets oppgave å påse at forsikringsselskapene oppfyller disse soliditetskravene og i tilfelle gi pålegg som vil sikre at selskapene igjen skal kunne drive sin virksomhet i tråd med lovens bestemmelser, alternativt gi dispensasjon fra lovens kapitalkrav, jf lovutkastet § 6–5.

Gjeldende lov § 7–4 om forsikringsselskapenes kapitalforvaltning er tatt inn uten endringer i lovutkastet § 6–6. Også gjeldende lov § 7–7 om forsikringsvilkår er tatt inn i dette kapitlet i lovutkastet. Her er det ikke gjort andre endringer enn at det substansielle kravet om at selskapene skal benytte rimelige og betryggende forsikringsvilkår og kontroll, og at kompetansebestemmelsen er skilt ut i to forskjellige ledd. Gjeldende lov § 7–6 om premier erstattes for livsforsikringsselskaper av nye regler i lovforslaget i Innst. O. nr. 4 (2004–2005), og bestemmelsen i § 7–6 er derfor flyttet til § 12–1 (skadeforsikringsselskapers premie), se nedenfor avsnitt 3.5.

I tillegg er det som nevnt ovenfor i avsnitt 2.1, tatt inn en generell bestemmelse om gjenforsikring i lovutkastet § 6–8. Selskapet, uavhengig av om det dreier seg om et livsforsikringsselskap, skadeforsikringsselskap eller kredittforsikringsselskap, skal ha en plikt til å sørge for en gjenforsikring til enhver tid som er betryggende sett i forhold til selskapets risikoeksponering og dets økonomiske stilling. Bestemmelsen gjelder selskapets risikoeksponering generelt og omfatter derfor både finansiell risiko og forsikringsmessig risiko. Bestemmelsen er også gjort gjeldende for pensjonskasser, se ovenfor alminnelige motiver Del I avsnitt 10.3.

19.3 Pensjonskasser og andre pensjonsforetak

Lovutkastet til nytt kapittel 6a i denne utredningens Del I om pensjonskasser og andre pensjonsforetak utgjør den andre delen av utkastet til ny forsikringslov. Bestemmelsene er tatt inn som et kapittel 7 i lovutkastet og det er foretatt endringer i paragrafhenvisningene i de ulike bestemmelsene i overensstemmelse med lovutkastets systematikk. Når det gjelder den nærmere utformingen av loven, vises det til motivene foran i utredningens første del. Lovteksten som er inntatt i utkastet til kapittel 7 reflekterer forslaget til flertallet i Banklovkommisjonen på de to punktene hvor det foreligger dissens, det vil si i forhold til lovutkastet i Del I § 6a-2 første og tredje ledd og § 6a-6 første og fjerde ledd.

Etter Banklovkommisjonens vurdering er det hensiktsmessig å plassere bestemmelsene om pensjonskasser og andre pensjonsforetak her, fordi dette skaper minst flytting og endring av de ulike bestemmelsenes nummerering i forhold til gjeldende lov. Endringene som er tatt inn i og foreslått i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 8, kan på denne måten behandles i den nye loven som kapittel 8 til 11.

19.4 Livsforsikring

Bestemmelser som gjelder livsforsikring er i gjeldende forsikringsvirksomhetslov plassert i kapitlene 7, 8, 8b og 8c. Som det fremgår ovenfor avsnitt 3.2, inneholder også kapittel 7 bestemmelser som gjelder forsikringsselskaper generelt, mens kapittel 8 inneholder regler om livsforsikring. Reglene i kapittel 7 og 8 erstattes langt på vei av lovforslaget i Innst. O nr. 4 (2004–2005) til nytt kapittel 8a i forsikringsvirksomhetsloven som gjelder livsforsikringsvirksomhet.

For å sikre en ryddig struktur og oversiktlighet i loven, foreslår Banklovkommisjonen at bestemmelsene om livsforsikring samles i en egen del av loven, det vil si del III i lovutkastet. Bestemmelsene om livsforsikring vil dermed enten fremgå av de generelle bestemmelsene i del I og av utførlige virksomhetsregler i del III i lovutkastet.

Del III i lovutkastet utgjør kapittel 8 til 11. Disse kapitlene erstatter dagens tilleggskapitler til kapittel 8 som er vedtatt de senere år, samt forslaget i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). I kapittel 8 er lovforslaget i Innst. O. nr. 4 (2004–2005) – kapittel 8a – tatt inn med tillegg av enkelte bestemmelser i gjeldende kapittel 8 om aktuar, endringer i avsetningsgrunnlaget mv. Gjeldende kapittel 8b om kommunale pensjonsordninger er tatt inn i lovutkastet som kapittel 9 og reglene om flytting i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 8c i lovutkastet som kapittel 10.

I sin Utredning nr. 11, NOU 2003: 28, foreslo Banklovkommisjonen bestemmelser om fellesordning for premieberegning for pensjonsordninger med ytelsesbasert foretakspensjon med utgangspunkt i den modell som er brukt til regulering av kommunale pensjonsordninger. (Foreslått som nytt kapittel 8d i forsikringsvirksomhetsloven.) Utredningen har vært til høring og er nå til vurdering i Finansdepartementet. Banklovkommisjonen har satt av plass til å innta bestemmelser om dette i lovutkastet kapittel 11.

19.5 Skadeforsikring

Lovutkastet del IV, kapittel 12, om skadeforsikring inneholder et fåtall av bestemmelser fra någjeldende forsikringsvirksomhetslov kapittel 7 og 8 som ikke er felles for livs- eller skadeforsikringsselskaper og derfor ikke er tatt inn i de alminnelige reglene for forsikringsselskaper i lovutkastet kapittel 6. Som nevnt foran i avsnitt 3.2 erstattes premiebestemmelsen i § 7–6 for livsforsikringsselskaper av nye regler i lovforslaget i Innst. O nr. 4 (2004–2005). Bestemmelsen i § 7–6 er derfor flyttet til kapittel 12 siden denne etter endringene i Innst. O nr. 4 (2004–2005), bare vil gjelde skadeforsikring.

I tillegg til å sikre at bestemmelsene om skadeforsikring er lette å finne, gir dette rom for en eventuell senere revidering av reglene om skadeforsikring ved at det er reservert plass for dette tema i et eget kapittel. En gjennomgang av reglene om skadeforsikring står på Banklovkommisjonens arbeidsplan.

Etter Banklovkommisjonens mening kan det også være behov for en vurdering av om viktige bestemmelser om skadeforsikring som i dag fremgår av forskrifter, bør løftes inn i loven for å komplettere gjeldende lovbestemmelser om skadeforsikring. Banklovkommisjonen vil komme tilbake til dette i en senere utredning.

19.6 Øvrige bestemmelser

I siste del av lovutkastet foreslår Banklovkommisjonen at det tas inn bestemmelser tilsvarende forsikringsvirksomhetsloven kapittel 9 til 15. Dette omfatter bestemmelser om garantiordninger, avvikling av forsikringsselskaper, utenlandske forsikringsselskapers virksomhet i Norge, unntaksbestemmelser, straffebestemmelser og ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser. Eksisterende bestemmelser i forsikringsvirksomhetsloven er her kun løftet inn i lovutkastet og tilpasset lovutkastets redaksjonelle utforming, uten at det er gjort noen vurdering av bestemmelsenes substansielle innhold.

Banklovkommisjonen er kjent med at Finansdepartementet i brev av juni 2004 (Finansdepartementets referanse 99/3426 FM JTO) ba Kredittilsynet om å vurdere enkelte sider ved garantiordningene i forsikring. Kredittilsynet har behandlet saken og den er nå til behandling i Finansdepartementet. Banklovkommisjonen regner med at et eventuelt forslag til regler om garantiordninger ikke vil få konsekvenser for utformingen av de øvrige bestemmelser i eksisterende forsikringsvirksomhetslov eller for lovutkastet her. Det antas at eventuelle nye lovbestemmelser om garantiordninger for forsikring kan tas inn i lovutkastet kapittel 14 som supplement til, eller erstatning for, gjeldende bestemmelser om garantiordninger, jf. forsikringsvirksomhetsloven kapittel 9.

I tillegg til gjeldende bestemmelser fra forsikringsvirksomhetsloven kapittel 9 til 15, er det i lovutkastet del V satt av plass til inkorporering av lovregler om forsikringsmegling på et senere stadium, se lovutkastet kapittel 13. Banklovkommisjonen mener at bestemmelser om forsikringsmegling hører med i en lov om forsikring, slik at loven gjelder hele forsikringsområdet. Etter Banklovkommisjonens vurdering er det ikke nødvendig eller hensiktsmessig at forsikringsmegling skal utgjøre noen egen lov innenfor regelverket på finans- og forsikringsområdet.

Banklovkommisjonen er kjent med at det foreligger et lovforslag om forsikringsmegling til behandling i Finansdepartementet. Dette lovforslaget har blant annet sin bakgrunn i direktivet om forsikringsmegling, Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF, som er gjort til en del av EØS-avtalen, jf. Stortingsvedtak av 12. februar 2004. Fristen for gjennomføring av direktivet er satt til 15. januar 2005. Dersom lovforslaget om forsikringsmegling vedtas før en eventuell forsikringslov bygget på lovutkastet her, antas det at disse lovbestemmelsene vil kunne innpasses i kapittel 13 uten at dette vil få konsekvenser for lovens bestemmelser for øvrig.

Når det gjelder bestemmelsene om ikrafttredelse og overgangsregler, har Banklovkommisjonen valgt å innta forslaget til slike bestemmelser i denne utredningens Del I, se del III i lovutkastet foran i utredningens Del I kapittel 15. Det vises til alminnelige motiver i Del I kapittel 13. Dersom lovutkastet til konsolidert forsikringslov vedtas før, og i stedet for, lovutkastet til kapittel 6a i forsikringsvirksomhetsloven i utredningen Del I, vil det måtte etableres egne overgangsregler. Disse overgangsreglene vil måtte tilpasses og sammenholdes med de overgangsregler som lovutkastet i Innst. O. nr 4 (2004–2005) nødvendiggjør.