NOU 2004: 24

Pensjonskasselovgivning. Konsolidert forsikringslov

21 Merknader til de enkelte bestemmelser

21.1 Merknader til lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven)

Lovutkastet er i hovedsak bygget opp på samme redaksjonelle måte som gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Når det gjelder nummerering i paragrafer og lignende er gjeldende anbefalte format anvendt. Dette innebærer endring i forhold til forsikringsvirksomhetsloven.

Pensjonsforetak anvendes i denne loven som en samlebetegnelse for pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak, jf. lovutkastet § 1–1 første ledd annet punktum.

Til kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

Til § 1–1. Virkeområde

Bestemmelsen er foreslått og nærmere begrunnet i Del I av denne utredningen. Det vises til spesielle motiver foran i Del I kapittel 14.

I Innst. O. nr. 4 (2004–2005) er det foreslått at det tas inn en bestemmelse om takseringstjenester i skadeforsikringsselskaper som et nytt siste ledd i forsikringsvirksomhetsloven § 1–1, se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 74 (2003–2004) avsnitt 15.1. Banklovkommisjonen foreslår at denne bestemmelsen i stedet plasseres under kapitlet om skadeforsikring, jf. lovutkastet her § 12–3 annet ledd.

Til § 1–2. Forsikringsvirksomhet

Paragrafen svarer til forslaget i Del I av denne utredningen og bygger på forsikringsvirksomhetsloven § 1–1 første og tredje ledd. Det vises til spesielle motiver foran i Del I kapittel 14.

Til § 1–3. Skille mellom forsikringsbransjer

Paragrafen svarer til forslaget i Del I av denne utredningen. Det vises til spesielle motiver foran i Del I kapittel 14. Henvisningen til § 8–1 i første ledd er oppdatert som følge av at lovutkastets kapittelinndeling er en annen enn i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 1–4. Pensjonskasser

Paragrafen svarer til forslaget i Del I av denne utredningen. Det vises til spesielle motiver foran i Del I kapittel 14. Henvisningene til andre bestemmelser i lovutkastet i første og annet ledd er oppdatert som følge av at lovutkastets kapittelinndeling er en annen enn i gjeldende forsikringsvirksomhetslov og lovutkastet i Del I.

Til § 1–5. Innskuddsforetak

Paragrafen svarer til forslaget i Del I av denne utredningen. Det vises til spesielle motiver foran i Del I kapittel 14.

Til § 1–6. Taushetsplikt

Paragrafen svarer i all hovedsak til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 1–3. Det er imidlertid gjort endringer slik at det klart fremgår at taushetsplikten også omfatter ansatte og tillitsvalgte i pensjonsforetak, det vil si pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak, jf. definisjonen i lovutkastet § 1–1 første ledd annet punktum. Det vises til spesielle motiver foran i Del I kapittel 14.

Til § 1–7. Tillitsmenns og ansattes handel med finansielle instrumenter

Paragrafen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 1–3a. Det vises videre til at det følger av verdipapirhandelloven § 2a-1 at egenhandlebestemmelsene i denne loven også gjelder for pensjonskasser selv om pensjonskasseforskriften ikke har gjort forsikringsvirksomhetsloven § 1–3a gjeldende for pensjonskasser. Ved endringene foreslått i Del I i denne utredningen vil forsikringsvirksomhetsloven kapittel 1 gjelde direkte for pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak. Bestemmelsen i § 1–7 vil dermed få direkte anvendelse også på pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak, og ikke bare forsikringsselskaper slik som gjeldende § 1–3 gjør. Det vises til redegjørelsen i alminnelige motiver Del I avsnitt 9.4.4.

Til § 1–8. Geografisk virkeområde

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 1–4.

Til Del I. Forsikringsselskaper

Del I i lovutkastet gjelder både livsforsikringsselskaper, skadeforsikringsselskaper og kredittforsikringsselskaper. Denne delen gjelder derimot i utgangspunktet ikke for pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak. I lovutkastet del II om pensjonskasser og andre pensjonsforetak gis imidlertid en rekke av bestemmelsene i lovutkastet del I anvendelse på pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak. Det vises til alminnelige motiver Del II avsnitt 3.2.

Til kapittel 2. Konsesjon

Til § 2–1. Konsesjon

Paragraf 2–1 første, tredje, fjerde og femte ledd svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 2–1. I Innst. O. nr. 4 (2004–2005) er det foreslått et nytt annet ledd om krav til kompetanse og egnethet hos styremedlemmer og ledelse i forsikringsselskaper. Annet ledd i lovutkastet § 2–1 svarer til dette forslaget. Det vises til omtale av forslaget i Ot.prp. nr. 74 (2003–2004) avsnitt 15.3. Nummereringen i bestemmelsen er omgjort fra tall til bokstaver.

Til § 2–2. Tilbakekall av konsesjon

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 2–2. Nummereringen i bestemmelsen er omgjort fra tall til bokstaver. Henvisningen i § 2–2 første ledd nr. 2 er oppdatert som følge av endringene i § 2–1 nytt annet ledd, jf. lovforslaget Innst. O nr. 4 (2004–2005). Videre er henvisningen i siste ledd til gjeldende § 12–1 annet ledd i forsikringsvirksomhetsloven oppdatert som følge av den nye kapittelinndelingen i lovutkastet.

Til § 2–3. Søknad om konsesjon

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 2–3. Nummereringen i bestemmelsen er omgjort fra tall til bokstaver.

Til § 2–4. Utenlandske og utenlandsk eide forsikringsselskaper

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 2–4. Henvisningen i første ledd til gjeldende kapittel 12 er rettet til kapittel 16 som følge av den nye kapittelinndelingen i lovutkastet.

Til kapittel 3. Alminnelige regler om forsikringsselskaper

Til § 3–1. Selskapsformer

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 3–1.

Til § 3–2. Vedtekter

Bestemmelsen svarer i hovedsak til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 3–2. Siste del av annet ledd er imidlertid strøket som følge av overgang til et annet overskuddsregime i forslaget i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). Det vises til alminnelige motiver Del II avsnitt 3.2.

Til § 3–3. Registrering

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 3–3. Kun en trykkfeil i «vedtekter» i annet ledd er rettet opp.

Til § 3–4. Foretaksnavn

Bestemmelsen svarer i all hovedsak til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 3–4. Bruken av «firma» er endret til foretaksnavn idet dette er mer i samsvar med moderne begrepsbruk. Nummereringen i bestemmelsen er endret fra tall til bokstaver, og henvisningen til andre bestemmelser i loven er oppdatert i samsvar med kapittelinndelingen i lovutkastet.

Til § 3–5. Særlige regler for konsernforhold

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 3–5. Nummereringen i bestemmelsen er endret fra tall til bokstaver, og henvisningene til andre bestemmelser er oppdatert i samsvar med kapittelinndelingen i lovutkastet.

Til § 3–6. Sammenføying, deling mv.

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 3–6.

Til § 3–7. Forhøyelse av ansvarlig kapital

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 3–7.

Til § 3–8. Overdragelse av forsikringsportefølje

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 3–8. Nummereringen er endret fra tall til bokstaver.

Til kapittel 4. Særlige regler om gjensidige forsikringsselskaper

Til § 4–1. Stiftelse

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 4–1.

Til § 4–2. Garantifond

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 4–2. Henvisningen i annet ledd er endret til § 4–3 bokstav b som følge av endret nummerering i § 4–3 fra tall til bokstaver.

Til § 4–3. Vedtekter

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 4–3. Nummereringen er endret fra tall til bokstaver.

Til § 4–4. Stiftelsesdokument

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 4–4.

Til § 4–5. Innbydelse til forsikringstegning

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 4–5.

Til § 4–6. Innkalling til konstituerende generalforsamling

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 4–6.

Til § 4–7. Konstituerende generalforsamling

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 4–7. Henvisningene til § 4–3 i fjerde og femte ledd er oppdatert som følge av endringen i nummereringen i § 4–3.

Til § 4–8. Utligning av overskudd og underskudd

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 4–8.

Til § 4–9. Ansvar overfor tredjemann

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 4–9.

Til § 4–10. Samarbeid

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 4–10.

Til kapittel 5. Selskapets organer mv.

Til § 5–1. Styre

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 5–1.

Til § 5–2. Administrerende direktør

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 5–2.

Til § 5–3. Aksjelovens anvendelse på gjensidige selskaper

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 5–3.

Til § 5–4. Representantskap

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 5–4.

Til § 5–5. Kontrollkomité

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 5–5.

Til § 5–6. Kontrollkomiteens oppgaver og myndighet

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 5–6.

Til § 5–7. Kontrollkomiteens innberetnings- og rapportplikt

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 5–7.

Til § 5–8. Generalforsamling

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 5–8.

Til § 5–9. Revisjon og granskning

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 6–1.

Til kapittel 6. Alminnelige regler om selskapets virksomhet

Til § 6–1. Forbud mot annen virksomhet

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 7–1. Det vises til alminnelige motiver Del II avsnitt 3.2.

Til § 6–2. Eierandeler og innflytelse i andre selskaper

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 7–2. Henvisningen i første ledd til 7–1 er endret som følge av endringene i kapittelinndelingen i lovutkastet. Det vises til alminnelige motiver Del II avsnitt 3.2.

Til § 6–3. Krav til kapitaldekning

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 7–3 første og annet ledd. Det vises til alminnelige motiver Del II avsnitt 3.2.

Til § 6–4. Krav til solvensmarginkapital

Bestemmelsen svarer i all hovedsak til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 7–3 femte ledd første og annet punktum. I annet ledd er det imidlertid presisert at det kan fastsettes ulike bestemmelser for livsforsikringsselskap og skadeforsikringsselskap. Dette har blant annet sin bakgrunn i at solvensmarginbestemmelsene i livsforsikringsdirektivet (2002/83/EF) og skadeforsikringsdirektivene (73/239/EØF, 88/357/EØF og 92/49/EØF) er utformet på forskjellige måter. Det vises for øvrig til alminnelige motiver Del II avsnitt 3.2.

Til § 6–5. Kontroll av forsikringsselskapers solvens

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 7–3 tredje og fjerde ledd.

Til § 6–6. Kapitalforvaltning

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 7–4.

Til § 6–7. Forsikringsvilkår

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 7–7.

Til § 6–8. Gjenforsikring

Bestemmelsen svarer til forslaget til forsikringsvirksomhetsloven § 8–4 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005) med den endring at bestemmelsen er gjort generell for alle forsikringsselskaper og ikke bare livsforsikringsselskap. Det vises til alminnelige motiver Del II avsnitt 3.2. Bestemmelsen er også gjort gjeldende for pensjonskasser, jf. lovutkastet § 7–10 første ledd.

Til Del II. Pensjonskasser og andre pensjonsforetak

Denne delen av lovutkastet gjelder pensjonskasser og andre pensjonsforetak, dvs. innskuddspensjonsforetak. Bestemmelsene er delt i to, henholdsvis del A for pensjonskasser og del B for innskuddspensjonsforetak. Forslaget samsvarer med lovutkastet til kapittel 6a i gjeldende forsikringsvirksomhetslov i Del I i denne utredningen. Det vises derfor i hovedsak til merknadene til de enkelte bestemmelsene i Del I kapittel 14.

Til kapittel 7. Alminnelige regler for pensjonskasser

Til A. pensjonskasser

Til § 7–1. Pensjonskasse

Bestemmelsen svarer til § 6a-1 i lovutkastet i Del I i denne utredningen. Det vises til merknadene i Del I kapittel 14.

Til § 7–2. Pensjonskasser for flere foretak/arbeidsgivere

Bestemmelsen svarer til § 6a-2 i lovutkastet i Del I i denne utredningen. Det vises til merknadene i Del I kapittel 14. Henvisningene i annet og fjerde ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Lovteksten reflekterer forslaget fra flertallet i Banklovkommisjonen. Når det gjelder mindretallets forslag vises det til merknadene til § 6a-2 foran i Del I kapittel 14.

Til § 7–3. Konsesjon

Bestemmelsen svarer til § 6a-3 i lovutkastet i Del I i denne utredningen. Det vises til merknadene i Del I kapittel 14. Henvisningen i første ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 7–4. Vedtekter mv.

Bestemmelsen svarer til § 6a-4 i lovutkastet i Del I i denne utredningen. Det vises til merknadene i Del I kapittel 14.

Til § 7–5. Kapitalforhold

Bestemmelsen svarer til § 6a-5 i lovutkastet i Del I i denne utredningen. Det vises til merknadene i Del I kapittel 14.

Til § 7–6. Styret og daglig leder

Bestemmelsen svarer til § 6a-6 i lovutkastet i Del I i denne utredningen. Det vises til merknadene i Del I kapittel 14. Lovteksten reflekterer forslaget fra flertallet i Banklovkommisjonen. Når det gjelder mindretallets forslag vises det til merknadene til § 6a-6 foran i Del I kapittel 14.

Til § 7–7. Organisering av virksomheten

Bestemmelsen svarer i hovedsak til § 6a-7 i lovutkastet i Del I i denne utredningen. Det vises til merknadene i Del I kapittel 14. Siste ledd i lovutkastet i Del I § 6a-7 om gjenforsikring er ikke tatt med, da dette dekkes av § 6–8 i dette lovutkastet.

Til § 7–8. Forholdet til pensjonsordningene og arbeidsgiver

Bestemmelsen svarer til § 6a-8 i lovutkastet i Del I i denne utredningen. Det vises til merknadene i Del I kapittel 14.

Til § 7–9. Krav til ansvarlig kapital mv.

Bestemmelsen svarer til § 6a-9 i lovutkastet i Del I i denne utredningen. Det vises til merknadene i Del I kapittel 14. Henvisningen i første ledd er oppdatert som følge av at gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 7–3 er delt i tre ulike paragrafer (§§ 6–3 til 6–5) og plassert i kapittel 6 i lovutkastet her.

Til § 7–10. Alminnelige regler for virksomheten

Bestemmelsen svarer til § 6a-10 i lovutkastet i Del I i denne utredningen. Det vises til merknadene i Del I kapittel 14. Henvisningene til de ulike bestemmelsene er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her. Siden bestemmelsen om kontoføring og kontoutskrift er foreslått flyttet til § 8–23 er det gjort enkelte justeringer i første og tredje ledd i forhold til lovutkastet til § 6a-10 i Del I.

Til § 7–11. Informasjonskrav

Bestemmelsen svarer til § 6a-11 i lovutkastet i Del I i denne utredningen. Det vises til merknadene i Del I kapittel 14.

Til § 7–12. Sammenslåing, deling og opphør

Bestemmelsen svarer til § 6a-12 i lovutkastet i Del I i denne utredningen. Det vises til merknadene i Del I kapittel 14.

Til B. Innskuddspensjonsforetak

Til § 7–13. Innskuddspensjonsforetak

Bestemmelsen svarer til § 6a-13 i lovutkastet i Del I i denne utredningen. Det vises til merknadene i Del I kapittel 14.

Til § 7–14. Konsesjon

Bestemmelsen svarer til § 6a-14 i lovutkastet i Del I i denne utredningen. Det vises til merknadene i Del I kapittel 14.

Til § 7–15. Krav til organisering

Bestemmelsen svarer til § 6a-15 i lovutkastet i Del I i denne utredningen. Det vises til merknadene i Del I kapittel 14. Henvisningene til de ulike bestemmelsene er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 7–16. Alminnelige regler for virksomheten

Bestemmelsen svarer til § 6a-16 i lovutkastet i Del I i denne utredningen. Det vises til merknadene i Del I kapittel 14. Henvisningene til de ulike bestemmelsene er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til Del III. Livsforsikring

Bestemmelsene i del III i lovutkastet omfatter spesielle bestemmelser om livsforsikringsselskaper slik de blant annet er foreslått i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). Disse bestemmelsene kommer i tillegg til de alminnelige bestemmelser om forsikringsselskaper som er inntatt i lovutkastet del I. Det vises til de alminnelige motivene i Del II avsnitt 3.4 i denne utredningen.

Til kapittel 8. Kollektiv og individuell livsforsikring

Bestemmelsene i dette kapitlet svarer i hovedsak til lovforslaget i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). I tillegg kommer enkelte bestemmelser fra gjeldende forsikringsvirksomhetslov kapittel 7 og 8 som kun retter seg mot livsforsikringsvirksomhet og som fortsatt skal gjelde.

Til A. Innledende bestemmelser

Til § 8–1. Virkeområde og definisjoner

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-1 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). Henvisningen i første ledd til gjeldende forsikringsvirksomhetslov kapittel 8b er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her. Som følge av den endrede strukturen i lovutkastet her i forhold til gjeldende forsikringsvirksomhetslov, er det ikke behov for å ta med bestemmelsen i første ledd annet punktum i lovforslaget til § 8a-1 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005).

Til § 8–2. Skille mellom virksomhetsregler

Bestemmelsen svarer i hovedsak til forslaget i § 8a-2 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). I annet ledd er det imidlertid foretatt en endring slik at gjeldende bestemmelser i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 7 og 8 fortsatt skal gjelde for eksisterende individuelle livsforsikringskontrakter med kontraktsfastsatte ytelser etter at dette lovutkastet eventuelt er vedtatt. Dette da lovforslaget i § 8a-2 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005) bygger på den forutsetning at slike kontrakter skal kunne underlegges bestemmelsene i gjeldende regelverksregime.

Til B. Pristariffer og premieberegning

Til § 8–3. Pristariffer

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-3 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005).

Til § 8–4. Endringer av pristariffer

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-4 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005).

Til § 8–5. Beregning av premier mv.

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-5 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). Henvisningen i første ledd er oppdatert som følge av ny kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 8–6. Meldeplikt og tilsyn med pristariffer

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-6 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). Henvisningene i annet ledd er oppdatert som følge av ny kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til C. Kapitalforvaltning og tilordning av avkastning

Til § 8–7. Inndeling av forvaltningskapitalen

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-7 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). Henvisningene i annet og tredje ledd er oppdatert som følge av ny kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 8–8. Forvaltning av porteføljene

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-8 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). Henvisningen i første ledd er oppdatert som følge av ny kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 8–9. Tilordning av avkastning, overskudd

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-9 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). Henvisningene i første ledd er oppdatert som følge av ny kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til D. Beregning av risikoresultat

Til § 8–10. Overskudd på risikoresultat

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-10 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005).

Til E. Anvendelse av årlig overskudd

Til § 8–11. Styrking av premiereserve

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-11 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). Henvisningene i første ledd er oppdatert som følge av ny kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 8–12. Overskudd tilordnet fripoliser og pensjonskapitalbevis med kontraktsfastsatte forpliktelser

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-12 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). Henvisningen i første ledd er oppdatert som følge av ny kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 8–13. Negativt risikoresultat for fripoliser og pensjonskapitalbevis med investeringsvalg

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-13 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). Henvisningen i annet ledd er oppdatert som følge av ny kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 8–14. Anvendelse av overskudd tilordnet kontrakten

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-14 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). Henvisningene er oppdatert som følge av ny kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til F. Forsikringsmessige avsetninger

Til § 8–15. Minstekrav til forsikringsmessige avsetninger

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-15 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). Henvisningene i første ledd er oppdatert som følge av ny kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 8–16. Premiereserve for kontraktsfastsatte forpliktelser

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-16 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). Henvisningene i første og tredje ledd er oppdatert som følge av ny kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 8–17. Tilleggsavsetninger

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-17 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). Henvisningene i annet og tredje ledd er oppdatert som følge av ny kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 8–18. Avsetninger for forpliktelser knyttet til særskilt investeringsportefølje

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-18 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). Henvisningene i annet og fjerde ledd er oppdatert som følge av ny kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 8–19. Premie-, innskudds- og pensjonsreguleringsfond

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-19 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). Henvisningene i annet og tredje ledd er oppdatert som følge av ny kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til G. Kursreguleringsfond, erstatningsavsetning og risikoutjevningsfond

Til § 8–20. Kursreguleringsfond

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-20 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). Henvisningen i første ledd er oppdatert som følge av ny kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 8–21. Erstatningsavsetning

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-21 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005).

Til § 8–22. Risikoutjevningsfond

Bestemmelsen svarer til forslaget til § 8a-22 i Innst. O. nr. 4 (2004–2005).

Til H. Øvrige bestemmelser

Til § 8–23. Kontoføring. Kontoutskrift

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 7–10.

Til § 8–24. Aktuar

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 8–7.

Til § 8–25. Endringer i avsetningsgrunnlaget

Bestemmelsen er noe omformulert i forhold til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 8–3. Det er imidlertid ikke ment å foreta noen realitetsendring i forhold til gjeldende bestemmelse i forsikringsvirksomhetsloven.

Til § 8–26. Livsforsikringsytelser i krig

Bestemmelsen svarer til gjeldende forsikringsvirksomhetslov § 8–5.

Til kapittel 9. Kommunale pensjonsordninger

Til § 9–1. Virkeområde

Bestemmelsen svarer til § 8b-1 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 9–2. Kommunale konsernlignende forhold

Bestemmelsen svarer til § 8b-2 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningen i annet ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her. Videre er forslaget til nytt annet ledd annet punktum i lovutkastet del I av denne utredningen tatt inn.

Til § 9–3. Kommunal bransje

Bestemmelsen svarer til § 8b-3 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 9–4. Årets premier

Bestemmelsen svarer til § 8b-4 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningene i annet ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 9–5. Premieberegning

Bestemmelsen svarer til § 8b-5 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 9–6. Fellesordning for premieberegning

Bestemmelsen svarer til § 8b-6 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningene i første, femte og sjette ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 9–7. Premieberegning ut fra lineær opptjening mv.

Bestemmelsen svarer til § 8b-7 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningen i tredje ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 9–8. Endring i forutsetningen for det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget

Bestemmelsen svarer til § 8b-8 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningen i første ledd er oppdatert som følge av oppdatert kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 9–9. Innbetaling av premie

Bestemmelsen svarer til § 8b-9 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 9–10. Minstekrav til premiereserve

Bestemmelsen svarer til § 8b-10 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningene i annet, tredje og fjerde ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 9–11. Pensjonsordningens midler

Bestemmelsen svarer til § 8b-11 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 9–12. Rådighet over pensjonsordningens midler

Bestemmelsen svarer til § 8b-12 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 9–13. Kapitalforvaltningen

Bestemmelsen svarer til § 8b-13 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningen i første ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 9–14. Overskudd

Bestemmelsen svarer til § 8b-14 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 9–15. Egen investeringsportefølje

Bestemmelsen svarer til § 8b-15 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 9–16. Pensjonsinnretningens opplysningsplikt

Bestemmelsen svarer til § 8b-16 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningen i tredje ledd fjerde punktum er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 9–17. Flytting av pensjonsordning

Bestemmelsen svarer til § 8b-17 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningen til bestemmelsene om flytting, er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 9–18. Opphør av pensjonsordningen

Bestemmelsen svarer til § 8b-18 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til kapittel 10. Flytting

I dette kapitlet er bestemmelsene i gjeldende forsikringsvirksomhetslov kapittel 8c om flytting tatt inn. Det vises til de alminnelige motiver Del II avsnitt 3.4.

Til § 10–1. Virkeområde og flytterett

Bestemmelsen svarer til § 8c-1 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningen i første ledd bokstav c er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til A. Flytting av kollektive pensjonsordninger

Til § 10–2. Flytting av kollektive pensjonsordninger

Bestemmelsen svarer til § 8c-2 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningene i første ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 10–3. Rettigheter i den nye pensjonsordningen

Bestemmelsen svarer til § 8c-3 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 10–4. Medlemmenes uttalerett mv.

Bestemmelsen svarer til § 8c-4 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 10–5. Oppsigelse. Flyttegebyr

Bestemmelsen svarer til § 8c-5 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningene i annet ledd er oppdatert som følge av endringer i kapittelinndelingen her og som følge av forslag til endring i NOU 2003: 28 Kjønns- og aldersnøytralitet i kollektive pensjonsordninger (se Del III vedlegg 6).

Til § 10–6. Oppgjørsfrist

Bestemmelsen svarer til § 8c-6 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 10–7. Beregning av pensjonsordningens midler

Bestemmelsen svarer i hovedsak til § 8c-7 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. I første ledd er det gjort endringer slik som foreslått i Innst. O. nr. 4 (2004–2005).

Til § 10–8. Premiereserve for uføreytelser

Bestemmelsen svarer til § 8c-8 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 10–9. Oppgjørsmåte

Bestemmelsen svarer til § 8c-9 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningene i første ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 10–10. Anvendelse av overførte midler

Bestemmelsen svarer i hovedsak til § 8c-10 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. I annet ledd er det gjort endringer slik som foreslått i Innst. O. nr. 4 (2004–2005).

Til B. Flytting av pensjonsrettigheter utgått fra kollektive pensjonsordninger

Til § 10–11. Flytting sammen med pensjonsordningen

Bestemmelsen svarer til § 8c-11 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningene i første og annet ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 10–12. Flytting ved medregning av tidligere tjenestetid

Bestemmelsen svarer til § 8c-12 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningene i annet og tredje punktum er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 10–13. Flytting av fripolise og pensjonskapitalbevis

Bestemmelsen svarer til § 8c-13 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningene i annet og tredje ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til C. Flytting av individuelle pensjonsavtaler

Til § 10–14. Flytteretten

Bestemmelsen svarer til § 8c-14 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningene i annet, tredje og fjerde ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til Kapittel 11. Fellesordning for premieberegning for pensjonsordninger med ytelsesbasert foretakspensjon

Bestemmelsene i dette kapitlet er hentet fra Banklovkommisjonens utkast til nytt kapittel 8d i gjeldende forsikringsvirksomhetsloven i NOU 2003: 28 Kjønns- og aldersnøytralitet i kollektive pensjonsordninger (se Del III vedlegg 6).

Til § 11–1. Virkeområde mv.

Bestemmelsen svarer til utkastet til § 8d-1 i forsikringsvirksomhetsloven i NOU 2003: 28.

Til § 11–2. Årets premier

Bestemmelsen svarer til utkastet til § 8d-2 i forsikringsvirksomhetsloven i NOU 2003: 28. Henvisningene i annet ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 11–3. Premieberegning

Bestemmelsen svarer til utkastet til § 8d-3 i forsikringsvirksomhetsloven i NOU 2003: 28.

Til § 11–4. Vilkår for fellesordning for premieberegning

Bestemmelsen svarer til utkastet til § 8d-4 i forsikringsvirksomhetsloven i NOU 2003: 28. Henvisningen i første ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 11–5. Premieberegning i fellesordninger

Bestemmelsen svarer til utkastet til § 8d-5 i forsikringsvirksomhetsloven i NOU 2003: 28. Henvisningene i første, fjerde og femte ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 11–6. Eldre arbeidstakere

Bestemmelsen svarer til utkastet til § 8d-6 i forsikringsvirksomhetsloven i NOU 2003: 28.

Til § 11–7. Innbetaling av premie

Bestemmelsen svarer til utkastet til § 8d-7 i forsikringsvirksomhetsloven i NOU 2003: 28. Henvisningene i første og tredje ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 11–8. Minstekrav til premiereserve

Bestemmelsen svarer til utkastet til § 8d-8 i forsikringsvirksomhetsloven i NOU 2003: 28. Henvisningen i annet ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til Del IV. Skadeforsikring

I denne delen av lovutkastet er det satt av plass til spesielle bestemmelser om skadeforsikring som skal gjelde i tillegg til de alminnelige bestemmelser i del I av lovutkastet. Bestemmelsene som er inntatt i lovutkastet bygger på gjeldende bestemmelser om skadeforsikring i forsikringsvirksomhetsloven. Det vises for øvrig til de alminnelige motivene i Del II avsnitt 3.5.

Til kapittel 12. Alminnelige regler om skadeforsikring

Til § 12–1. Premier

Første, annet og tredje ledd svarer i hovedsak til § 7–6 første ledd i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Omformuleringen og presiseringen, særlig i annet og tredje ledd, er gjort for å gjøre innholdet av bestemmelsene tydeligere. Banklovkommisjonen legger til grunn at omformuleringene i forhold til gjeldende forsikringsvirksomhetslov ikke innebærer noen endring i forhold til det regelverket skadeforsikringsselskapene er underlagt pr. i dag. Det vises for øvrig til alminnelige motiver Del II avsnitt 3.5.

Fjerde ledd svarer til § 7–6 første ledd siste punktum og fjerde ledd.

Til § 12–2. Forsikringstekniske beregninger

Bestemmelsene svarer innholdsmessig til § 8–6 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. I første ledd i paragrafen foreslås det imidlertid at det skal sies uttrykkelig at et skadeforsikringsselskap til en-hver tid skal ha forsvarlige forsikringstekniske avsetninger til sikring av sine forsikringsforpliktelser.

Til § 12–3. Aktuar- og takseringsregler

Første ledd første punktum svarer til § 8–7 annet ledd annet punktum i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. I tillegg foreslås det at bestemmelsene om aktuar for livsforsikringsselskap i lovutkastet § 8–24 gis tilsvarende anvendelse for skadeforsikringsselskaper.

Annet ledd gjelder takseringstjenester i skadeforsikringsselskaper. I Innst. O. nr. 4 (2004–2005) foreslår departementet at denne bestemmelsen inntas som et nytt siste ledd i forsikringsvirksomhetsloven § 1–1. Forslaget er fulgt opp i Innst. O. nr. 4 (2004–2005). Siden bestemmelsen bare gjelder skadeforsikringsselskaper, finner Banklovkommisjonen det hensiktsmessig at bestemmelsen plasseres sammen med de øvrige bestemmelsene om skadeforsikring.

Til Del V. Øvrige bestemmelser

Til kapittel 13. Alminnelige regler om forsikringsmegling

Til § 13–1. Forskrifter

Kapittel 14 svarer til § 2–4 annet ledd siste punktum, men er gitt en noe annen formuleringen for å få fram tydeligere at det dreier seg om forsikringsmegling. Det vises for øvrig til alminnelige motiver Del II avsnitt 3.6.

Til kapittel 14. Garantiordninger

Bestemmelsene svarer til kapittel 9 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Det vises til alminnelige motiver Del II avsnitt 3.6.

Til § 14–1. Skadeforsikringsselskapenes garantiordning

Bestemmelsen svarer til § 9–1 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 14–2. Styre

Bestemmelsen svarer til § 9–2 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 14–3. Garantiordningens virksomhet

Bestemmelsen svarer til § 9–3 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 14–4. Livs- og kredittforsikringsselskaper

Bestemmelsen svarer til § 9–4 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til kapittel 15. Avvikling mv.

Kapitlet svarer til kapittel 10 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Det vises til alminnelige motiver Del II avsnitt 3.6.

Til § 15–1. Avvikling av forsikringsselskap

Bestemmelsen svarer til § 10–1 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 15–2. Plikt til å avvikle gjensidig selskap

Bestemmelsen svarer til § 10–2 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 15–3. Overdragelse av forsikringsbestanden

Bestemmelsen svarer til § 10–3 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningen i gjeldende § 10–3 tredje punktum i forsikringsvirksomhetsloven til lovens §§ 11–9 og 11–10 er ikke tatt med. Kapittel 11 i forsikringsvirksomhetsloven ble opphevet ved lov 6. desember 1996 og erstattet av banksikringsloven.

Til § 15–4. Omdanning til annen selskapsform

Bestemmelsen svarer til § 10–4 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 15–5. Fusjon og fisjon

Bestemmelsen svarer til § 10–5 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til kapittel 16. Utenlandske forsikringsselskapers virksomhet i Norge

Kapitlet svarer til kapittel 12 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Det vises til alminnelige motiver Del II avsnitt 3.6.

Til § 16–1. Filial av utenlandsk selskap

Bestemmelsen svarer til § 12–1 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningene i første og tredje ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet.

Til § 16–2. Generalagent

Bestemmelsen svarer til § 12–2 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningene i annet ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet.

Til § 16–3. Norsk rett

Bestemmelsen svarer til § 12–3 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 16–4. Kapitalkrav i skadeforsikring

Bestemmelsen svarer til § 12–4 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 16–5. Kapitalkrav i livsforsikring

Bestemmelsen svarer til § 12–5 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningene i første ledd første punktum er oppdatert i forhold til de nye bestemmelsene om livsforsikring som er foreslått i Innst. O. nr. 4 (2004–2005) og den nye kapittelinndeling som gjennomføres i lovutkastet her. Gjeldende § 8–2 er foreslått erstattet av §§ 8–15 og 8–16, og gjeldende § 8–3 forslås her erstattet av § 8–25.

Til § 16–6. Deponering, offentlig administrasjon, avvikling

Bestemmelsen svarer til § 12–6 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningene i første ledd er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her. Henvisningen i annet ledd til kapittel 11 i forsikringsvirksomhetsloven er foreldet da kapittel 11 i loven ble opphevet 6. desember 1996 og erstattet av banksikringsloven. Det foreslås derfor at banksikringsloven kapittel 3 og 4 gis tilsvarende anvendelse så langt de passer.

Til § 16–7. Konsesjonssøknad

Bestemmelsen svarer til § 12–7 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Nummereringen i første ledd er endret fra tall til bokstaver. I tillegg er henvisningen i første ledd bokstav a oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til § 16–8. Oppnevnelse av ny generalagent

Bestemmelsen svarer til § 12–8 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Henvisningen er oppdatert som følge av endret kapittelinndeling i lovutkastet her.

Til kapittel 17. Unntaksbestemmelser

Bestemmelsene i dette kapitlet svarer til bestemmelsene i kapittel 13 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov. Det vises til alminnelige motiver Del II avsnitt 3.6.

Til § 17–1. Stat

Bestemmelsen svarer til § 13–1 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 17–2. Husdyrforsikring

Bestemmelsen svarer til § 13–2 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 17–3. Begravelseskasser og hjelpekasser

Bestemmelsen svarer til § 13–3 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 17–4. Mindre gjensidige forsikringsselskaper

Bestemmelsen svarer til § 13–4 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 17–5. Sjøtrygdelag

Bestemmelsen svarer til § 13–5 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 17–6. Gjenforsikring

Bestemmelsen svarer til § 13–6 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 17–7. Krigsrisiko til sjøs

Bestemmelsen svarer til § 13–7 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til § 17–8. Andre unntak

Bestemmelsen svarer til § 13–8 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

Til kapittel 18. Straffebestemmelser

Til § 18–1. Straffeansvar

Bestemmelsen svarer til § 14–1 i gjeldende forsikringsvirksomhetslov.

II

Til endringer i lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold

Til § 2–2. Krav til institusjon

Forslaget til endring svarer til lovutkastet i Del I av denne utredningen. Det vises derfor til merknadene til denne bestemmelsen i Del I kapittel 14. Denne endringen i innskuddspensjonsloven vil være nødvendig dersom lovutkastet i denne delen av utredningen, gjennomføres før, og i stedet for, lovutkastet i Del I.

III

Til ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Bestemmelsen svarer til lovbestemmelse om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser i lovutkastet del III i denne utredningens første del kapittel 15. Det vises til alminnelige motiver Del I kapittel 12 og merknader til denne bestemmelsen i Del I kapittel 14. Dersom lovutkastet her i denne utredningens Del II vedtas før og i stedet for lovutkastet i Del I, vil det måtte etableres egne overgangsregler. Disse må i så tilfelle sammenholdes med de overgangsregler det er behov for i forhold til de nye livsforsikringsbestemmelsene inntatt i kapittel 8 i dette lovutkastet, jf. Innst. O. nr. 4 (2004–2005).

Eksisterende virksomhet

Bestemmelsen svarer til lovbestemmelse om eksisterende virksomhet i lovutkastet del III i denne utredningens første del kapittel 15. Det vises til alminnelige motiver Del I kapittel 12 og merknader til denne bestemmelsen i Del I kapittel 14. Om lovutkastet her i denne utredningens Del II vedtas før og i stedet for lovutkastet i Del I, vil det måtte etableres egne overgangsregler. Disse må i så tilfelle sammenholdes med de overgangsregler det er behov for i forhold til de nye livsforsikringsbestemmelsene inntatt i kapittel 8 i dette lovutkastet, jf. Innst. O. nr. 4 (2004–2005).