NOU 2004: 24

Pensjonskasselovgivning. Konsolidert forsikringslov

2 Regnskapsforskriften

Forskrift av 19. februar 1993 nr 117 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1–1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for private og kommunale pensjonskasser, jf. § 1 og § 21 i forskrift av 19. februar 1993 nr. 117 om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond (pensjonskasseforskriften).

Regnskapslovens bestemmelser om små foretak får ikke anvendelse. Pensjonskasser som nevnt i første ledd skal følge regnskapslovens regler for store foretak.

Kapittel 2. Årsregnskap og årsberetning

§ 2–1.Plikt til å utarbeide årsregnskap og årsberetning

Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes av styret innen tre måneder etter regnskapsårets slutt.

§ 2–2.Årsberetningens innhold

I årsberetningen skal det gis følgende opplysninger i tillegg til det som følger av regnskapsloven § 3–3:

 1. Dersom pensjonskassens kapitaldekning ikke oppfyller gjeldende minimumskrav eller for øvrig ikke er forsvarlig sett i forhold til virksomheten, skal det gjøres oppmerksom på dette og redegjøres for tiltak som er truffet eller som skal treffes for å sikre pensjonskassens drift.

 2. Dersom det ved det forsikringstekniske oppgjøret viser seg at det ikke er dekning for de forsikringsmessige forpliktelsene skal styret redegjøre for dette. Det skal redegjøres særskilt for tiltak som er truffet for å oppnå dekning.

 3. Det skal redegjøres for den finansielle risikoen som har vært knyttet til virksomheten i regnskapsåret. Det skal redegjøres for selskapets risikostyring og organiseringen av denne.

§ 2–3.Konsernregnskap

Regnskapsloven § 3–6 annet ledd tredje punktum gjelder tilsvarende for norske datterselskap dersom det etter de regnskapsreglene som gjelder for datterselskapet er nødvendig at dette utarbeider selskapsregnskap etter andre prinsipper enn morselskapet. Konsernregnskapet skal i tilfelle bygge på dette selskapsregnskapet, omarbeidet i samsvar med de prinsipper konsernregnskap utarbeides etter.

Kapittel 3. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Regnskapsprinsipper

§ 3–1.Godregnskapsskikk

Utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i overensstemmelse med bestemmelsene i denne forskrift, og for øvrig i samsvar med god regnskapsskikk og de grunnleggende regnskapsprinsipper i regnskapsloven kapittel 4.

§ 3–2.Kongruensprinsippet

Regnskapsloven § 4–3 annet ledd første punktum gjelder ikke.

Virkning av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere årsregnskap skal resultatføres.

Ved resultatføring av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere årsregnskap som nevnt under annet ledd, skal tidligere års regnskap ikke omarbeides.

Vurderingsregler

§ 3–3 . Finansielle eiendeler – prinsippanvendelse

Alle finansielle eiendeler som inngår i en og samme underpost i balansen, skal vurderes etter samme vurderingsregler.

§ 3–4.Bygninger og andre faste eiendommer

Bygninger og andre faste eiendommer skal vurderes til virkelig verdi som beregnes ut fra reglene i denne paragraf.

Med virkelig verdi menes her driftsavkastningen multiplisert med 100 dividert med avkastningsprosenten.

Med driftsavkastning i annet ledd menes

leieinntekter (ev. beregnede)

– vedlikeholdskostnader

– administrasjonskostnader

– driftskostnader

= driftsavkastning

Med avkastningsprosenten i annet ledd menes den avkastningsprosent som etter beste skjønn tar hensyn til forventet avkastning på den enkelte bygning eller faste eiendom. Slik avkastningsprosent hensyntar beliggenhet, standard, leiekontrakter og andre klausuler, samt tidshorisont og eiendomstype, i tillegg til rent samfunnsøkonomiske forhold.

Virkelig verdi fastsettes minst hvert tredje år for den enkelte bygning og faste eiendom. Er forutsetningene for tidligere fastsatt verdi vesentlig endret eller det er sannsynlig at virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi, skal det fastsettes ny virkelig verdi.

Balanseført verdi kan ikke verdireguleres uten at det er fastsatt ny virkelig verdi etter annet til fjerde ledd.

For bygninger og andre faste eiendommer som er planlagt solgt kort tid etter balansedagen, skal virkelig verdi etter beste skjønn settes til nåverdien av antatt salgspris nedskrevet med anslåtte salgskostnader.

For bygninger og andre faste eiendommer som er solgt for levering etter balansedagen skal virkelig verdi settes til salgsprisen nedskrevet med faktiske salgskostnader.

Hvis det ikke er mulig å fastlegge virkelig verdi på en bygning eller fast eiendom, skal bygningen eller den faste eiendommen vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og balanseført verdi.

Kredittilsynet kan fastsette nærmere regler.

§ 3–5.Aksjer og andeler i datterselskap og tilknyttet selskap

Aksjer og andeler i datterselskap/tilknyttet selskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden.

Dersom datterselskapet eller det tilknyttede selskapet utarbeider regnskapet etter andre prinsipper enn pensjonskassen, skal datterselskapets/det tilknyttede selskapets regnskap omarbeides i samsvar med de prinsipper pensjonskassens regnskap utarbeides etter.

Regnskapsloven § 5–17 første ledd annet punktum og § 5–17 tredje ledd nr. 4 gjelder ikke.

Resultatandeler fra datterselskap/tilknyttet selskap som kan henføres til urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler skal føres til kursreguleringsfond.

Kredittilsynet kan fastsette nærmere bestemmelser om regnskapsføring av datterselskap/tilknyttet selskap.

§ 3–6.Obligasjoner som holdes til forfall

Med obligasjoner som holdes til forfall menes obligasjoner selskapet har intensjon om og evne til å holde til forfall. Beslutningen må være tatt av øverste administrative leder, og styret må være orientert.

Obligasjoner som holdes til forfall vurderes til anskaffelseskost med tillegg/fradrag for eventuell overkurs/underkurs.

Eventuell overkurs/underkurs ved anskaffelse skal fordeles over resterende løpetid frem til forfall, eller eventuelt til første rentereguleringstidspunkt. Overkurs/underkurs resultatføres som en justering av obligasjonens løpende renteinntekt.

Det kan ikke knyttes finansielle rentederivater til selskapets portefølje av anleggsobligasjoner som holdes til forfall.

Om pensjonkassen ønsker å reklassifisere en obligasjon som holdes til forfall, må hele gruppen av obligasjoner reklassifiseres med mindre minst ett av følgende forhold er tilstede:

 1. Vesentlig endring i obligasjonsutstederens kredittverdighet.

 2. En større foretaksintegrasjon eller en større avhendelse av del av virksomheten (f.eks. salg av et virksomhetsområde) som nødvendiggjør salg eller reklassifisering av slike obligasjoner for å opprettholde virksomhetens eksisterende renteeksponering eller ønsket nivå på eksponering mot kredittrisiko.

 3. Endring i lover og regler som betydelig endrer hva som godtas som investering eller maksimalt nivå på investeringen i visse obligasjoner.

 4. En betydelig endring i lovbestemte kapitalkrav, eller regelverk om tildeling av overskudd eller flytting i livsforsikring, som medfører at selskapet må bygge seg ned ved å selge slike obligasjoner.

 5. En betydelig økning i risikovektingen til en obligasjon som anvendes til å regulere den generelle risikoen.

Hvis pensjonskassen har solgt eller reklassifisert obligasjoner klassifisert som holdes til forfall, slik at hele gruppen av obligasjoner skal reklassifiseres, jf. femte ledd, har kassen ikke anledning til å klassifisere nye obligasjoner som holdes til forfall de påfølgende tre regnskapsår.

§ 3–7.Finansielle eiendeler – tilordning av anskaffelseskost

Regnskapsloven § 5–5 første ledd tredje punktum gjelder ikke for aksjer.

Aksjer skal tilordnes anskaffelseskost ved FIFO-metoden (først inn, først ut).

§ 3–8 . Finansielle omløpsmidler

Regnskapsloven § 5–8 gjelder ikke.

Følgende eiendeler som er klassifisert som finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi:

 • Aksjer og andeler, balansepost 2.4.1.

 • Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning, balansepost 2.4.2.

 • Finansielle derivater, balansepost 2.4.6.

 • Andre finansielle omløpsmidler, balansepost 2.4.7.

Med virkelig verdi på finansielle eiendeler menes markedsverdi.

Med markedsverdi for verdipapirer som noteres på en offentlig børs, forstås børskursen på balansedagen eller siste børsdag før balansedagen.

Med markedsverdi for finansielle omløpsmidler som ikke er notert på en offentlig børs og som det finnes et marked for, forstås den gjennomsnittsprisen som disse eiendelene har vært omsatt til på balansedagen eller på siste handelsdag før balansedagen.

Med virkelig verdi på finansielle omløpsmidler som ikke er nevnt i fjerde eller femte ledd, menes antatt salgsverdi.

§ 3–9.Kursreguleringsfond

Urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler, jf. § 3–8, skal føres til kursreguleringsfond.

§ 3–10.Utlån og garantier

Tap på utlån og garantier skal vurderes i samsvar med regler fastsatt av departementet.

§ 3–11.Gjeld

Regnskapsloven § 5–13 gjelder med tillegg som følger av denne forskrift kapittel 3.

Denne forskrift § 3–7 gjelder tilsvarende for finansielle derivater klassifisert som kortsiktig gjeld.

Kravene til resultatføring av urealisert tap, gjelder ikke urealisert tap som følge av renteendring på ansvarlig lånekapital.

§ 3–12.Forsikringsmessige avsetninger

De forsikringsmessige avsetningene skal beregnes i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven § 8–2 og § 8–4 med tilhørende forskrifter, jf. pensjonskasseforskriften § 16, § 17 og § 19. Beregningene skal hensynta alle opplysninger som foreligger på tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet og avsetningene skal være tilstrekkelige til å dekke selskapets totale forpliktelser i henhold til forsikringsavtalene.

Kapittel 4. Resultatregnskap og balanse

§ 4–1.Resultatregnskap

Regnskapsloven § 6–1 første og annet ledd gjelder ikke.

Resultatregnskapet skal ha følgende oppstillingsplan:

1. Premieinntekter

1.1 Forfalte premier

1.2 Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser

Sum premieinntekter

2. Inntekter fra finansielle eiendeler

2.1 Inntekter fra foretak i samme konsern og tilknyttede selskaper

2.1.1 Inntekter fra aksjer og andeler i foretak i samme konsern

2.1.2 Inntekter fra fordringer på og verdipapirer utstedt av foretak i samme konsern

2.1.3 Inntekter fra aksjer og andeler i tilknyttede selskaper

2.1.4 Inntekter fra fordringer på og verdipapirer utstedt av tilknyttede selskaper

2.2 Inntekter fra andre finansielle eiendeler

2.2.1 Inntekter fra bygninger og andre faste eiendommer

2.2.2 Renteinntekter fra finansielle eiendeler

2.2.3 Andre inntekter fra andre finansielle eiendeler enn bygninger og faste eiendommer

2.3 Verdiregulering av bygninger og andre faste eiendommer

2.4 Urealiserte gevinster, og reversering av urealisert tap, på finansielle omløpsmidler

2.5 Reversering av nedskrivning på andre finansielle eiendeler

2.6 Gevinster ved realisasjon av finansielle eiendeler

Sum inntekter av finansielle eiendeler

3. Andre forsikringsrelaterte inntekter

4 . Erstatninger m.v.

4.1 Pensjoner

4.2 Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser

Sum erstatninger m.v.

5 . Endring i forsikringsmessige avsetninger m.v.

5.1 Til (fra) premiereserve i forsikringsfondet (brutto)

5.2 Garanterte renter til premiefond

5.3 Garanterte renter til pensjonsreguleringsfond

5.4 Endring i tilleggsavsetninger i forsikringsfondet

5.4.1 Årets tilleggsavsetninger

5.4.2 Overføring av tilleggsavsetninger og kursreserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser

5.4.3 Til (fra) tilleggsavsetninger i forsikringsfondet

5.5 Til (fra) sikkerhetsfond

Sum endring i forsikringsmessige avsetninger m.v.

6. Kostnader ved finansielle eiendeler

6.1 Kostnader ved finansielle eiendeler

6.2 Verdiregulering av bygninger og andre faste eiendommer

6.3 Urealisert tap, og reversering av urealiserte gevinster, på finansielle omløpsmidler

6.4 Nedskrivning av andre finansielle eiendeler

6.5 Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler

Sum kostnader ved finansielle eiendeler

7 . Andre forsikringsrelaterte kostnader

8. Driftskostnader

8.1 Lønnskostnad

8.2 Avskrivninger på varige driftsmidler

8.3 Andre driftskostnader

Sum driftskostnader

9. Andre inntekter

10. Andre kostnader

11. Til (fra) kursreguleringsfond

12. Resultat før særlige avsetninger

13 . Fra tilleggsavsetninger i forsikringsfondet til dekning av renteunderskudd

14. Overført til/fra premiefond og pensjonsreguleringsfond

14.1 Overføring til premiefond i forsikringsfondet

14.2 Overføring til pensjonsreguleringsfond i forsikringsfondet

14.3 Overføring fra premiefond til dekning av underskudd

Sum overføring til/fra premiefond og pensjonsreguleringsfond

15. Resultat av ordinær virksomhet

16. Ekstraordinære inntekter

17. Ekstraordinære kostnader

18. Skattekostnad

19. Årsresultat

20. Overføringer

20.1 Avsatt til renter på innskutt egenkapital

20.2 Overført til annen egenkapital

§ 4–2.Balanse

Regnskapsloven § 6–2 første ledd gjelder ikke.

Balansen skal ha følgende oppstillingsplan:

Eiendeler

1. Immaterielle eiendeler

1.1 Utsatt skattefordel

2. Finansielle eiendeler

2.1 Bygninger og andre faste eiendommer

2.2 Aksjer, andeler og andre tilgodehavender i foretak i samme konsern og tilknyttede selskaper

2.2.1 Aksjer og andeler i foretak i samme konsern

2.2.2 Fordringer på og verdipapirer utstedt av foretak i samme konsern

2.2.3 Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper

2.2.4 Fordringer på og verdipapirer utstedt av tilknyttede selskaper

2.3 Finansielle anleggsmidler utenom foretak i samme konsern og tilknyttede selskaper

2.3.1 Aksjer og andeler

2.3.2 Obligasjoner som holdes til forfall

2.3.3 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning

2.3.4 Pantelån

2.3.5 Andre utlån

2.3.6 Plasseringer hos kredittinstitusjoner

2.3.7 Finansielle derivater

2.3.8 Andre finansielle anleggsmidler

2.4 Finansielle omløpsmidler

2.4.1 Aksjer og andeler

2.4.2 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning

2.4.3 Pantelån

2.4.4 Andre utlån

2.4.5 Plasseringer hos kredittinstitusjoner

2.4.6 Finansielle derivater

2.4.7 Andre finansielle omløpsmidler

Sum finansielle eiendeler

3. Fordringer

3.1 Fordringer knyttet til premieinntekter

3.2 Andre fordringer

Sum fordringer

4. Andre eiendeler

4.1 Varige driftsmidler unntatt bygninger og andre faste eiendommer

4.2 Kasse, bank

4.3 Andre eiendeler betegnet etter sin art

Sum andre eiendeler

5. Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter

5.1 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter

Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld

6. Innskutt egenkapital

7.  Opptjent egenkapital

8. Ansvarliglånekapital

8.1 Ordinær ansvarlig lånekapital

8.2 Evigvarende ansvarlig lånekapital

Sum ansvarlig lånekapital

9. Kursreguleringsfond

10. Forsikringsmessigeavsetninger

10.1 Avsetninger til forsikringsfond

10.1.1 Premiereserve

10.1.2 Tilleggsavsetninger

10.1.3 Premiefond

10.1.4 Pensjonsreguleringsfond

Sum avsetninger til forsikringsfond

10.2 Sikkerhetsfondsavsetninger

Sum forsikringsmessige avsetninger

11. Avsetninger for forpliktelser

11.1 Pensjonsforpliktelser o.l.

11.2 Utsatt skatt

11.3 Andre avsetninger for forpliktelser

Sum avsetninger for forpliktelser

12. Gjeld

12.1 Finansielle derivater klassifisert som langsiktig gjeld

12.2 Finansielle derivater klassifisert som kortsiktig gjeld

12.3 Forfalte, ikke betalte pensjoner og utløsningsbeløp

12.4 Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

13. Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter

13.1 Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter

Sum egenkapital og gjeld

Poster utenom balansen

14. Betingede forpliktelser

15. Forpliktelser

§ 4–3.Oppdeling eller sammenslåing av poster

Dersom pensjonskassen har gjenforsikring som utgjør mer enn 5 prosent av premieinntektene, skal gjenforsikringsandelen spesifiseres på de relevante postene i resultatregnskapet og balansen. Fordringer og gjeld i forbindelse med gjenforsikring skal spesifiseres særskilt i balansen under fordringer (post 3) og gjeld (post 12).

Hovedposter og underposter skal inndeles ytterligere når pensjonskassens stilling tilsier det. Det er ikke anledning til å tilføye nye hovedposter eller endre rekkefølgen av hovedpostene.

Underposter innenfor samme hovedpost skal slås sammen hvis sammenslåingen fører til et mer oversiktlig årsregnskap, med de unntak som følger av § 3–3 og denne paragraf.

Underposter i resultatregnskapet under følgende hovedposter kan ikke slås sammen: Premieinntekter (post 1), erstatninger (post 4) og endring i forsikringsmessige avsetninger (post 5).

Underposter i balansen som gjelder forsikringsmessige avsetninger kan ikke slås sammen.

§ 4–4. Sammenligning med foregående årsregnskap

Omarbeiding av sammenligningstall etter regnskapsloven § 6–6 skal ikke foretas for forhold som nevnt i § 3–2.

§ 4–5.Nettoføring

Nettoføring av en eiendelspost og en gjeldspost er ikke tillatt med mindre det foreligger en juridisk rett til å motregne postene.

Nettoføring av inntekter og kostnader er ikke tillatt med mindre annet følger av regnskapsloven eller denne forskrift.

Kapittel 5. Nærmere om postene i resultatregnskapet

§ 5–1.Premieinntekter – § 4–1 resultatpost 1

«Forfalte premier» består av alle beløp som i regnskapsperioden er forfalt uavhengig av om disse helt eller delvis vedrører senere regnskapsår.

§ 5–2.Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger mellom forsikringsselskaper og pensjonskasser – § 4–1 resultatpostene 1.2, 4.2 og 5.4.2

Resultatpost 1.2 «Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser» omfatter bare den del av de overførte midler som er knyttet til forsikringskontrakten og som skal inngå i premiereserven til sikring av forpliktelsene i den nye kontrakten. Overskytende tilleggsavsetninger og kursreserve føres under resultatpost 5.4.2. Overført pensjonsreguleringsfond og premiefond som ikke benyttes til å dekke premiereserve, skal balanseføres.

Resultatpost 4.2 «Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser» omfatter alle midler som er knyttet til forsikringskontrakten ved opphør.

Forsikringskontrakter som flyttes med risikoovergang ved årsskiftet, skal resultatføres i det påfølgende regnskapsår. Oppgjørstidspunktet er ikke av betydning for regnskapsføringstidspunktet. I den grad det ikke foreligger fullstendig dokumentasjon for beregning av flyttebeløp, må flyttebeløpets størrelse estimeres.

§ 5–3 . Erstatninger – § 4–1 resultatpost 4

Pensjoner omfatter alle pensjoner som i regnskapsperioden er betalt til eller avsatt til utbetaling, som vedrører regnskapsåret, til medlemmene eller andre berettiget etter vedtektene, eventuelt inklusive utbetalinger fra premiefond og pensjonsreguleringsfond.

§ 5–4.Kostnader ved finansielle eiendeler – § 4–1 resultatpost 6

Resultatpost 6.1 «Kostnader ved finansielle eiendeler» omfatter rentekostnader, disagio og vedlikehold på bygninger og andre faste eiendommer.

§ 5–5 . Driftskostnader – § 4–1 resultatpost 7

Resultatpost 7.3 «Andre driftskostnader» omfatter forvaltningskostnader knyttet til finansielle eiendeler.

§ 5–6.Andre kostnader – § 4–1 resultatpost 9

Posten omfatter rente på ansvarlig lånekapital.

§ 5–7.Overført til/fra premiefond og pensjonsreguleringsfond – § 4–1 resultatpost 13

Overført til premiefond og pensjonsreguleringsfond omfatter overføringer til fondene av årets overskudd.

Kapittel 6. Nærmere om postene i balansen m.v.

§ 6–1.Obligasjoner m.v.

Verdipapirer med variabel rente knyttet til bestemte referansesatser, f.eks. interbankrente eller euromarkedrente, skal anses som obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning.

§ 6–2.Avsetninger for forpliktelser

Posten omfatter avsetninger for forpliktelser som på balansedagen anses å være sannsynlige eller sikre, men hvor det foreligger en usikkerhet med hensyn på beløpets størrelse eller forfallstidspunkt.

§ 6–3.Forsikringsmessige avsetninger

Med forsikringsmessige avsetninger menes midler avsatt til dekning av pensjonskassens forpliktelser etter vedtektene, samt avsetninger til sikkerhetsfond.

Med forsikringsfond menes summen av premiereserve, tilleggsavsetninger, premiefond og pensjonsreguleringsfond.

Med premiefond og pensjonsreguleringsfond menes i denne forskrift fond avsatt i henhold til skatteloven § 44 første ledd bokstav k og § 44 annet ledd nr. 1, samt tilsvarende fond knyttet til pensjonsordninger uten skattefavorisering. Innbetalinger til premiefond og pensjonsreguleringsfond føres direkte i balansen.

Med sikkerhetsfond menes midler som er avsatt etter forsikringsvirksomhetsloven § 8–4.

§ 6–4.Betingede forpliktelser utenom balansen

Alle garantier som pensjonskassen har avgitt og eiendeler som er stilt som sikkerhet på vegne av tredjemann, skal føres under denne posten.

§ 6–5.Forpliktelser utenom balansen

Ugjenkallelige forpliktelser som vil kunne føre til fremtidige kostnader/tap, inngår i denne posten.

Dersom pensjonskassen har avhendet eiendeler hvor erverver har rett, men ikke plikt, til å tilbakeføre de overdratte eiendeler til pensjonskassen til et fastsatt beløp og på fastsatt tidspunkt, skal den avtalte pris i tilfelle gjenkjøp føres opp under denne posten.

Forpliktelser som skal oppføres utenom balansen omfatter ikke forpliktelser som er knyttet til forsikringsvirksomheten.

Kapittel 7. Særlige regler om balanseføring

§ 7–1.Etableringsgebyrer

Gebyrer, provisjoner o.l. som belastes kunden ved låneopptak og som ikke skal tilbakebetales, skal oppføres i balansen og periodiseres over lånets løpetid, såfremt disse inntektene overstiger de direkte kostnader som påløper ved opprettelsen av låneengasjementet. Inntektsføringen skal gjennomføres planmessig over utlånets løpetid som en justering av de løpende renteinntektene.

Kapittel 8. Noteopplysninger

§ 8–1 . Alminnelig opplysningsplikt

Regnskapsloven kapittel 7 om noteopplysninger gjelder med de unntak og tillegg som følger av bestemmelsene i dette kapittel. Opplysninger som nevnt i dette kapitlet kan utelates når de ikke er av betydning for å bedømme den regnskapspliktiges eller konsernets stilling og resultat. Det skal likevel alltid gis opplysninger som nevnt i § 8–22.

§ 8–2.Regnskapsprinsipper

Opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper etter regnskapsloven § 7–2 skal minst omfatte følgende opplysninger:

 1. Prinsippene for fastsettelse av virkelig verdi, herunder om beregning av virkelig verdi bygger på observerbare markedsverdier eller om den er beregnet på annen måte. Det skal opplyses om usikkerheter i beregningene.

 2. Prinsippene for regnskapsmessig behandling av bygninger og andre faste eiendommer.

 3. Prinsippene for regnskapsmessig behandling av aksjer, andeler og fordringer på foretak i samme konsern og tilknyttede selskaper.

 4. Prinsippene for regnskapsmessig behandling av andre finansielle anleggsmidler utenom foretak i samme konsern og tilknyttede selskaper.

 5. Prinsippene for regnskapsmessig behandling av finansielle omløpsmidler.

 6. Prinsippene for verdsettelse av utlån, herunder prinsippene for verdsettelse av tapsutsatte lån.

 7. Prinsippene for å stoppe inntektsføring av og tilbakeføring av renter på tapsutsatte lån og prinsippene for periodisering av provisjoner og gebyrer.

 8. Prinsippene for regnskapsmessig behandling av finansielle derivater, herunder kriteriene for klassifikasjon.

 9. Prinsippene for regnskapsmessig behandling av sikringsvurdering og eventuell porteføljevurdering og kriteriene som er lagt til grunn for slik vurdering. Bruk av sikringsvurdering og porteføljevurdering skal begrunnes.

 10. Prinsippene for regnskapsmessig behandling av gjenforsikringsdepoter.

 11. Prinsippene for regnskapsmessig behandling av utenlandsk valuta.

 12. Prinsippene for regnskapsmessig behandling av ansvarlig lånekapital.

 13. Prinsippene som er lagt til grunn for beregning av de forsikringsmessige avsetningene. Det skal redegjøres for de metoder som er anvendt ved beregningene.

 14. Prinsippene for regnskapsmessig behandling av flytting.

§ 8–3 . Virkning av endring av regnskapsprinsipp m.v.

Regnskapsloven § 7–3 tredje punktum gjelder ikke.

Det skal gis opplysninger om hvordan endringen av regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere års regnskap er behandlet.

§ 8–4.Bygninger og andre faste eiendommer

Regnskapsloven § 7–12 og § 7–13 gjelder ikke.

For bygninger og andre faste eiendommer skal det opplyses om:

 1. inngående balanse,

 2. anskaffelseskost,

 3. tilgang og avgang i løpet av regnskapsåret,

 4. samlede verdireguleringer og reverseringer av disse,

 5. verdireguleringer (brutto) i regnskapsåret og

 6. utgående balanse.

Det skal opplyses om beregningen av virkelig verdi, herunder underliggende komponenter i forhold til metode fastsatt i § 3–4. Det skal videre opplyses om siste tidspunkt for verdivurderingen. Dersom virkelig verdi ikke kan fastsettes, jf. § 3–4, skal dette opplyses og begrunnes.

Det skal for hvert av de siste fem regnskapsår angis det bruttobeløp som er investert i bygninger og andre faste eiendommer, samt avhendelse av slike.

For bygninger og andre faste eiendommer av vesentlig verdi for pensjonskassen skal det gis opplysninger om eiendomstype, geografisk beliggenhet, areal fordelt på egen utnyttelse og utleiedel. Det skal for undergrupper av bygninger og faste eiendommer opplyses om kontraktenes gjennomsnittlig leiebeløp, varighet samt eventuelle leiejusteringsklausuler. Balanseført verdi på bygninger og andre faste eiendommer som pensjonskassen eier og bruker til egen virksomhet skal angis. Det skal redegjøres for hvordan beregnet leieinntekt ved egen bruk er fremkommet.

§ 8–5.Aksjer og andeler i foretak i samme konsern og tilknyttede selskap

Datterselskap og tilknyttede selskap

Det skal for investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap som driver virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet samlet vises investeringene spesifisert på hovedposter i balansen og resultatregnskapet, som om de var ført etter bruttometoden.

§ 8–6.Fordringer på og verdipapirer utstedt av foretak i samme konsern og tilknyttede selskaper

Ansvarlig lånekapital i foretak i samme konsern og tilknyttede selskaper skal angis særskilt. Regnskapsloven § 6–6 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.

§ 8–7.Aksjer og andeler

Aksjer, grunnfondsbevis og andeler i andre selskaper skal spesifiseres etter selskap. Spesifikasjonen skal omfatte de største postene og minst utgjøre 90 prosent av selskapets beholdning av henholdsvis aksjer, grunnfondsbevis og andeler. Det skal spesifiseres hvilke investeringer som er henholdsvis omløpsmidler og anleggsmidler. Aksjer i finansinstitusjoner og forsikringsselskap skal uansett spesifiseres.

Det skal redegjøres for risikoprofilen i selskapets aksjeportefølje per årsslutt og gjennom året.

Omløpsmidler

Regnskapsloven § 7–17 gjelder ikke.

For verdipapirer ført under balansepost 2.4.1 skal det opplyses om anskaffelseskost. Andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer skal opplyses.

Anleggsmidler

Regnskapsloven § 7–12 gjelder ikke.

For verdipapirer ført under balansepost 2.3.1 skal det opplyses om balanseført verdi, anskaffelseskost og virkelig verdi der slik verdi kan fastsettes. Andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer skal opplyses.

Beholdningsendringer gjennom regnskapsåret spesifiseres. Spesifikasjonen skal vise:

 • inngående balanse,

 • tilgang og avgang,

 • reklassifiseringer (brutto),

 • nedskrivning i regnskapsåret/reversering av tidligere års nedskrivning og

 • utgående balanse.

§ 8–8.Ansvarlig lånekapital i andre foretak

Det skal gis opplysninger om pensjonskassens ansvarlige lånekapital i andre foretak. Det skal opplyses hvordan den ansvarlige lånekapitalen fordeler seg mellom balansepost 2.2 og balansepost 2.3.

§ 8–9.Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning

Regnskapsloven § 7–20 første ledd gjelder ikke.

Balanseført verdi av pensjonskassens beholdning av obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer skal spesifiseres etter debitorkategorier.

Omløpsmidler

For verdipapirer ført under balansepost 2.4.2 skal det opplyses om anskaffelseskost. Andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer skal opplyses. Verdipapirenes balanseførte verdi skal spesifiseres etter vesentlige valutaer. Det skal gis opplysninger om gjennomsnittlig effektiv rente og hvordan denne er beregnet.

Obligasjoner som holdes til forfall

For verdipapirer ført under balansepost 2.3.2 som obligasjoner som holdes til forfall skal det opplyses om balanseført verdi, anskaffelseskost, virkelig verdi og om den samlede forskjellen mellom balanseført verdi og pålydende verdi. Andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer skal opplyses. Verdipapirenes balanseførte verdi skal spesifiseres etter vesentlige valutaer. Det skal gis opplysninger om gjennomsnittlig effektiv rente og hvordan denne er beregnet.

Beholdningsendringer gjennom regnskapsåret skal spesifiseres. Spesifikasjonen skal vise:

 • inngående balanse,

 • tilgang og avgang,

 • reklassifiseringer (brutto),

 • årets periodiserte over-/underkurs og

 • utgående balanse.

Dersom det er solgt obligasjoner som holdes til forfall eller reklassifisert slik at hele gruppen av obligasjoner som var klassifisert som holdt til forfall må reklassifiseres, jf. § 3–6 sjette ledd, skal det gis en beskrivelse av den vurdering som er foretatt av gjenværende beholdning, samt angivelse av

 • amortisert kost ved salg eller reklassifikasjon

 • realisert/urealisert gevinst/tap ved salg eller reklassifikasjon.

Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning

For verdipapirer ført under balansepost 2.3.3 skal det opplyses om balanseført verdi, anskaffelseskost, virkelig verdi og om den samlede forskjellen mellom balanseført verdi og pålydende verdi. Andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer skal opplyses. Verdipapirenes balanseførte verdi skal spesifiseres etter vesentlige valutaer. Det skal gis opplysninger om gjennomsnittlig effektiv rente og hvordan denne er beregnet.

Beholdningsendringer gjennom regnskapsåret skal spesifiseres. Spesifikasjonen skal vise:

 • inngående balanse,

 • tilgang og avgang,

 • reklassifiseringer (brutto),

 • årets periodiserte over-/underkurs,

 • nedskrivning i regnskapsåret/reversering av tidligere års nedskrivninger, og

 • utgående balanse.

§ 8–10.Utlån, pantelån og plassering hos kredittinstitusjoner

Det skal opplyses hvor stor del av utlånet som er til henholdsvis medlemmer i pensjonskassen og til foretaket.

Det skal opplyses om volumene av totale misligholdte og totale øvrige tapsutsatte utlån. Volumene skal oppgis før og etter foretatte tapsavsetninger. Det skal gis sammenlignbare tall for de siste fire regnskapsår.

Det skal opplyses om periodens endringer i spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger.

§ 8–11.Finansielle derivater

Det skal gis opplysninger om formålet med selskapets bruk av finansielle derivater, samt en beskrivelse av de finansielle derivatene som er benyttet gjennom året. Det skal redegjøres for spesielle risikofaktorer som er knyttet til de enkelte typer av finansielle derivater.

Det skal gis opplysninger om nominelt beløp og virkelig verdi per årsslutt for henholdsvis renterelaterte derivater, valutarelaterte derivater, egenkapitalrelaterte derivater samt andre finansielle derivater, herunder råvarederivater. Dersom nominelt beløp ikke er representativt for aktiviteten gjennom året skal gjennomsnittlig nominelt beløp for året oppgis. Opplysningene skal gis fordelt på finansielle derivater klassifisert som henholdsvis finansielle omløpsmidler, finansielle anleggsmidler, kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld. Virkningen av motregning, jf. verdipapirhandelloven kapittel 10, skal fremkomme. Det skal redegjøres for definisjon av nominelt beløp.

§ 8–12.Ansvarlig lån

Det skal gis følgende opplysninger om ansvarlig lånekapital:

 1. For hvert lån som overstiger 10 prosent av totalbeløpet for den ansvarlige lånekapital:

  1. lånets størrelse, den valuta det er oppgitt i, rentesats og forfall, eller opplysning om at det er en evigvarende ansvarlig lånekapital,

  2. om det er forhold som eventuelt krever en hurtigere tilbakebetaling og

  3. vilkårene for den ansvarlige lånekapital samt vilkårene i disse bestemmelsene.

 2. For annen ansvarlig lånekapital skal det gis en summarisk oversikt over betingelsene.

Dersom det er opptatt ansvarlig lånekapital i utenlandsk valuta, skal valutakursgevinst eller valutakurstap på slik lånekapital angis. Dersom det er inngått sikringsforretning som gjelder ansvarlig lånekapital i utenlandsk valuta skal dette opplyses.

Kostnader i forbindelse med ansvarlig lånekapital i løpet av regnskapsåret skal angis.

§ 8–13 . Premiefondet

Det skal opplyses om premiefondets størrelse i forhold til årlig premie.

Det skal opplyses om premiefondets anvendelse de siste fem år.

§ 8–14.Forsikringsmessig underdekning

Det skal vises akkumulert underdekning.

§ 8–15 . Innskutt egenkapital

Innskutt egenkapital skal spesifiseres på antall innskuddsbevis og beløpet per innskuddsbevis.

§ 8–16.Kapitaldekning

Det skal opplyses om pensjonskassens kapitaldekning, herunder risikovektet beregningsgrunnlag, netto ansvarlig kapital og kapitaldekningsprosenten. For pensjonskassens kapitaldekning gjelder regnskapsloven § 6–6 om sammenligningstall tilsvarende.

Netto ansvarlig kapital skal spesifiseres på kjernekapital, ansvarlig lånekapital, annen tilleggskapital samt eventuelle fradrag som må gjøres i brutto ansvarlig kapital. Det skal opplyses om tellende og ikke-tellende andeler av ansvarlig lånekapital og annen tilleggskapital. Forskjellen mellom kjernekapital og balanseført egenkapital skal spesifiseres og forklares.

Beregningsgrunnlaget for ansvarlig kapital skal spesifiseres på de enkelte risikovektklasser.

§ 8–17.Kapitalavkastning

Det skal gis opplysninger om pensjonskassens kapitalavkastningsrente for de fem siste år.

§ 8–18.Poster utenfor balansen

Regnskapsloven § 7–28 og § 7–29 gjelder ikke.

Betingede forpliktelser

Arten og omfanget av alle betingede forpliktelser av betydning i forhold til pensjonskassens samlede virksomhet skal angis. Det skal opplyses særskilt dersom slike betingede forpliktelser er sikret ved pant.

Forpliktelser

Arten og omfanget av enhver form for forpliktelse av betydning i forhold til pensjonskassens samlede virksomhet skal angis. Det skal opplyses særskilt dersom slike forpliktelser er sikret ved pant.

§ 8–19.Premieinntekter

Regnskapsloven § 7–8 gjelder ikke.

Det skal opplyses om innbetalt premie fra medlemmene.

Kommunale pensjonskasser skal spesifisere årets premie på normaltilskudd og tilleggstilskudd.

§ 8–20.Gjenforsikring

Det skal opplyses om gjenforsikring som ikke er fordelt på hovedpostene i resultatregnskapet og balansen, jf. § 4–3.

§ 8–21.Andre driftskostnader

Det skal gis opplysninger om periodens kostnader til foretaket i leie av foretakets fasiliteter, herunder leie av lokaler, ansatte mv., og hvordan denne er beregnet.

Konsernpensjonskasser skal spesifisere opplysningene i første ledd på de forskjellige ordningene.

§ 8–22.Ytelser og lån til ledende ansatte m.v.

Regnskapsloven § 7–32 annet ledd gjelder ikke. Det skal gis opplysninger om summen av de lån og sikkerhetsstillelser som er gitt til pensjonskassens øvrige ansatte.

§ 8–23.Resultatanalyse

For pensjonskasser med 300 medlemmer eller mer skal det redegjøres for renteresultat, risikoresultat (forsikringsteknisk resultat) og administrasjonsresultat. Investeringer i selskaper, jf. § 8–5, som driver virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomheten og som er regnskapsført etter egenkapitalmetoden, skal medtas i resultatanalysen som om de var ført etter bruttometoden.

§ 8–24.Flytting

Det skal gis opplysninger om beløp for både mottatt og avgitt premiereserve, tilleggsavsetninger, kursreserve, premiefond og pensjonsreguleringsfond. Det skal også opplyses om hvor mange medlemmer tilgangen og avgangen fordeler seg på.

§ 8–25.Overskuddsdeling

Det skal gis opplysninger om hvor mye som er overført til premiefond og pensjonsreguleringsfond og hvor mye som er avsatt til renter på innskutt egenkapital, overført annen egenkapitalen og skatt i prosent av pensjonskassens resultat som er grunnlag for fordeling, samt det nominelle beløp.

Kapittel 9. Avsluttende bestemmelser

§ 9–1.Dispensasjon og utfyllende bestemmelser

Kredittilsynet kan i det enkelte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

Departementet kan gi utfyllende bestemmelser til denne forskrift.

§ 9–2.Ikrafttredelse m.v.

Denne forskrift trer i kraft fra og med 1. januar 2001.

Forskrift av 5. juli 1999 nr. 795 om årsregnskap for pensjonkasser oppheves ved denne forskrifts ikrafttredelse.

§ 9–3.Overgangsregler

For regnskapsårene 2003 og 2004 er fristen etter § 2–1 for fastsettelse av årsregnskapet og årsberetningen fire måneder etter regnskapsårets slutt.