NOU 2008: 20

Skadeforsikringsselskapenes virksomhet

5.4.1 Konsesjonspliktig virksomhet

Som nevnt ovenfor i avsnitt 5.3.1, vil karakteristiske kjennetegn ved en forsikring være at forsik­ringsselskapet mot avgift (premie) påtar seg, for et bestemt tidsrom, et risikoavhengig økonomisk ansvar overfor forsikringskunden. Videre at avtalen gjelder bestemte objekter eller forhold som i avtaleperioden er utsatt for et risikoforløp som er bestemt av tilfeldige begivenheter. Forsikringsavtalen angir hvilke utfall av et risikoforløp som medfører plikt for forsikringsselskapet til å utbetale penger.

Konsesjonsplikten innebærer at en privat person eller et foretak ikke har lovlig adgang til å inngå avtaler som må karakteriseres som forsikring, uten at det er gitt konsesjon til å drive forsik­ringsvirksomhet. Konsekvensen av dette er at dersom en virksomhet ikke er å anse som forsikringsvirksomhet, vil det heller ikke være behov for konsesjon for å drive denne formen for virksomhet.

Spørsmålet om avgrensningen mellom konsesjonspliktig forsikringsvirksomhet og ikke-konsesjonspliktig forsikringsvirksomhet, må holdes atskilt fra spørsmålet om hvilken virksomhet som et forsikringsselskap, det vil si et selskap som allerede er gitt konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet, kan drive. Det er selve kjernevirksomheten (se ovenfor avsnitt 5.3.1.) for et forsikringsselskap som vil utgjøre den konsesjonspliktige virksomheten. Definisjonen av «skadeforsikring» vil si en del om grensedragningen mellom konsesjonspliktig forsikringsvirksomhet og ikke-konsesjonspliktig virksomhet, men ikke gi avgjørende føringer for sistnevnte grensedragning. Forsikringsselskapene vil videre kunne drive tilleggsvirksomhet i tillegg til kjernevirksomhet, se ovenfor 5.3.4. Dette vil kunne være virksomhet som også fritt kan drives av foretak som ikke har konsesjon som forsikringsselskap. Et eksempel er at et foretak kan administrere rene kontoordninger på lik linje med skadeforsikringsselskaper, slik det er lagt til grunn ovenfor i avsnitt 5.3.5.4 punkt 2, uten at dette utløser noen konsesjonsplikt.

Banklovkommisjonen har i denne utredningen om skadeforsikringsvirksomhet ikke funnet grunnlag for å gå nærmere inn på hvilke kriterier som kan være relevante ved grensedragning mellom konsesjonspliktig forsikringsvirksomhet og ikke-konsesjonspliktig virksomhet generelt sett. Her tas bare opp en særskilt problemstilling som Finansdepartementet i et delmandat har bedt om at Banklovkommisjonen vurderer nærmere.