NOU 2009: 4

Tiltak mot skatteunndragelser

5.8.5 Tolloven

Brudd på de opplysningsplikter som følger av tolloven og tollforskriften, kan straffes etter tolloven § 16-5.

Etter tolloven § 16-10 kan det ilegges administrativt tillegg (tilleggstoll) på inntil 60 prosent, dersom tollskyldneren forsettlig eller uaktsomt har overtrådt tolloven eller forskrifter gitt i medhold av tolloven, og statskassen er eller kunne ha vært unndratt toll. Bestemmelsen anvendes også på oppkrevingen av innførselsmerverdiavgift på varer, jf. merverdiavgiftsloven § 64 første ledd.

Dersom beregningsgrunnlag ikke er deklarert, eller hvor det er grunn til å tvile på om det deklarerte beregningsgrunnlaget er riktig, kan tollmyndighetene med hjemmel i tolloven § 7-6 fastsette beregningsgrunnlaget for tollen. I forslag til ny merverdiavgiftslov er det foreslått å gi bestemmelsen tilsvarende anvendelse for innførselsmerverdiavgift.

I ligningsloven og merverdiavgiftsloven er det gitt regler om tvangsmulkt ved brudd på opp­lysningsplikten. Det er også adgang til å ilegge bokføringspålegg og tvangsmulkt ved over­tredelse av bokføringsregelverket. Det finnes ingen til­svarende bestemmelser i tolloven.