Prop. 59 S (2009-2010)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Polen med tilhørende protokoll, undertegnet i Warszawa 9. september 2009

2 Generelle bemerkninger

Gjeldende skatteavtale mellom Norge og Polen er fra 1977, og det har i lengre tid vært et ønske om å reforhandle avtalen. Etter anmodning fra norske myndigheter ble det i første halvår 2007 gjennomført forhandlinger om en ny avtale om unngåelse av dobbeltbeskatning mellom Polen og Norge. Ved avslutningen av andre forhandlingsrunde som foregikk i Oslo, ble utkastet til avtale parafert den 5. juli 2007. Den norske delegasjonen ble ledet av ekspedisjonssjef Odd Hengsle, Finansdepartementet.

Avtalen inneholder en hoveddel og en tilhørende protokoll, som skal utgjøre en integrert del av avtalen. Avtalen gjelder bare skatt på inntekt, men følger utover dette i store trekk det mønsterutkastet som er utarbeidet av OECD og som er lagt til grunn i Norges skatteavtaler i de senere årene. Avtalen inneholder imidlertid enkelte avvik fra dette mønsteret og utvider på visse områder kildestatens beskatningsadgang, herunder en bestemmelse om beskatning av tjenester.

Avtalen og protokollen er inngått på norsk, polsk og engelsk. Alle tekstene er gyldige, men ved tolkningstvil skal den engelske teksten gå ­foran. Som vedlegg følger de engelske tekstene og de norske oversettelsene.