St.prp. nr. 1 (2004-2005) : Skatte

Skatte-, avgifts- og tollvedtak

2.3.2 Gjeldende regler for beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Privat bruk av arbeidsgivers bil er en naturalytelse som er skattepliktig som lønn. Etter 1987 har fordelen ved den private bruken av firmabiler blitt beregnet ut fra sjabloner for å begrense det administrative arbeidet ved innberetning og ligning, jf. skatteloven § 5-13. Gjeldende firmabilbeskatning påvirkes av fire faktorer:

  • Den stipulerte private kjørelengden på 13 000 km i året.

  • Satsen for fordelsbeskatningen pr. km, som avhenger av bilens listepris som ny.

  • Hvor mye bilen benyttes i forbindelse med kjøring mellom hjem og arbeid.

  • Hvorvidt bilen kjøres lengre enn 40 000 km i yrket.

Tabell 2.2 gir en oversikt over gjeldende km-satser for fastsettelse av fordelen ved privat bruk av arbeidsgivers bil etter bilens listepris som ny. Kilometersatsene skal også benyttes for de første 4000 km i forbindelse med kjøring mellom hjem og arbeid. Er det kjørt mer enn 4000 km i året i forbindelse med arbeidsreiser, brukes satsen 1,40 kroner pr. km for det overskytende, uavhengig av bilens listepris som ny.

Tabell 2.2 Gjeldende kilometersatser for fastsettelse av fordelen ved privat bruk av arbeidsgivers bil etter bilens listepris som ny. 2004

ListeprisKroner pr. km
Under 75 001 kroner2,85
75 001 - 100 000 kroner3,45
100 001 - 150 000 kroner4,05
150 001 - 200 000 kroner4,70
200 001 - 250 000 kroner5,55
250 001 - 300 000 kroner6,40
Over 300 000 kroner7,00

Kilde: Skattedirektoratet.

For biler med en listepris over 450 000 kroner skal fordelen beregnes etter ovenstående regler, men med et tillegg på 10 pst. av den delen av listeprisen som overstiger 450 000 kroner.

For el-biler beregnes fordelen ved privat bruk på grunnlag av km-satsen som ligger to prisklasser lavere enn listeprisen, men ikke under laveste sats. Det samme gjelder i tilfeller der skattyter kjører mer enn 40 000 km i yrket i løpet av året.

Næringsdrivende med egen bil ( yrkesbil) har krav på fradrag for kostnadene som knytter seg til yrkeskjøring (fradrag til inntekts ervervelse). Regnes bilen som driftsmiddel, føres kostnader og inntekter i et bilregnskap, som inngår i virksomhetens regnskap. Fradrag gis enten for faktiske kostnader eller etter sats hvis bilregnskap ikke skal føres.

Når yrkesbilen brukes privat, skal kostnadene ved bilholdet i yrket reduseres med kostnadene knyttet til den private bruken. Kostnadene knyttet til privat bruk sjablonberegnes ut fra km-satser, en standardisert privat kjørelengde på 13 000 km pr. år samt arbeidsreiser. Reduksjonen på grunn av den private bruken skal likevel ikke overstige 75 pst. av beregnede samlede kostnader ved bilholdet (75-prosentregelen). Denne regelen skal hindre at næringsdrivendes fradrag for yrkeskjøringen blir svært lite eller ingenting i de tilfellene den sjablonberegnede fordelen ved privat bruk av yrkesbil er nesten like stor eller overstiger de samlede kostnadene ved bilholdet. De beregnede, samlede kostnadene settes til driftskostnader for bilen, uten gjennomførte saldoavskrivninger, men inklusive 10 pst. av bilens listepris som ny hvis bilen er yngre enn 10 år.