Bærekraftig utvikling

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling beskrev bærekraftig utvikling som en utvikling som ivaretar dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. Det er finansministeren som har ansvaret for å håndtere Norges arbeid for en bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling
Foto: tmb

Bærekraftig utvikling er satt på dagsorden de siste tjue årene fordi verden har sett vedvarende fattigdom i mange utviklingsland, samtidig som presset på jordens økosystemer har vært økende.

Fattigdom og trusler mot jordens miljøtilstand er hovedutfordringer for en bærekraftig utvikling. Arbeidet for bærekraftig utvikling i industriland som Norge må derfor rettes mot hvordan man kan møte disse utfordringene.

Ny nordisk strategi om bærekraftig utvikling

Nordisk Ministerråd har utarbeidet en ny strategi for bærekraftig utvikling som gjelder fra 2013 med langsiktige retningslinjer fram til 2025. "Et godt liv i et bærekraftig Norden", avløser tidligere strategi for perioden 2008-2012. Strategien fokuserer på den nordiske velferdsmodellen, livskraftige økosystemer, klima, bærekraftig utnyttelse av jordens ressurser samt utdanning, forskning og innovasjon. Finansdepartementet i Norge har deltatt aktivt i utarbeidelsen av strategien.

Illustrasjonsbilde. Statens kvotekjøp

Statens kvotekjøp

Her kan du lese mer om hvilke forpliktelser Norge har ifølge Kyoto-avtalen, om hvorfor Norge skal kjøpe om lag 20 millioner klimakvoter innen 2012, om hvordan handelen med klimakvoter foregår, om hvilke retningslinjer som gjelder for klimakvotekjøp og hvilke avtaler som er inngått frem til nå.


Meld. St. 7 (2014–2015)

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024

Meld. St. 2 (2013–2014)

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2 (2012–2013)

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Meld. St. 12 (2012–2013)

Perspektivmeldingen 2013

Det grønne klimafondet

Det grønne klimafondet

En av de sentrale beslutningene under klimakonferansen i Cancun i desember i fjor, var at det skal etableres et grønt klimafond for å finansiere klimatiltak i u-land.

Illustrasjonsbilde. Statens kvotekjøp

Statens kvotekjøp

Her kan du lese mer om hvilke forpliktelser Norge har ifølge Kyoto-avtalen, om hvorfor Norge skal kjøpe om lag 20 millioner klimakvoter innen 2012, om hvordan handelen med klimakvoter foregår, om hvilke retningslinjer som gjelder for klimakvotekjøp og hvilke avtaler som er inngått frem til nå.

Informasjon om prisen på leverte kvoter

I statsregnskapet blir det redegjort for innkjøpskostnad og markedsverdi av statens kvotebeholdning i en note.

Hvilke avtaler er inngått og hva er status for disse prosjektene?

Hvordan vurderer Finansdepartementet klimakvoteprosjektene?

Hvilke kvoter ønsker Finansdepartementet å kjøpe?

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Økonomiavdelingen

Telefon: 22 24 45 03
Faks: 22 24 95 09

Adresse:

Finansdepartementet
Økonomiavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Gamle regjeringsbygningen: Korridor

NYTTIGE LENKER


Gjennom dette nettstedet vil Klimaløftet informere og motivere befolkningen, bedrifter og kommuner til å bidra til å redusere klimagassutslippene.

Kontaktinformasjon

Økonomiavdelingen

Telefon: 22 24 45 03
Faks: 22 24 95 09

Adresse:

Finansdepartementet
Økonomiavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo