Finansmarkedene

Finansdepartementet skal legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt finansmarked for betaling og kapitalallokering. Solide og effektive finansinstitusjoner og finansmarkeder er en forutsetning for å nå de overordnede målene i den økonomiske politikken.

Minibank

Finansmarkedet i Norge har siden begynnelsen av 1980-tallet gjennomgått store endringer. Det har skjedd store strukturendringer ved at ulike typer institusjoner innen finansnæringen i større grad konkurrerer om de samme kundene. Samtidig er finansmarkedene i større grad enn tidligere blitt internasjonalisert. Disse omveltningene har forsterket behovet for tilrettelegging av finansnæringens rammebetingelser i form av lover og forskrifter. Sidene gir en oversikt over de mest sentrale lovene som gjelder den offentlige reguleringen av finansmarkedene og en oversikt over delegasjoner fra Finansdepartementet til Finanstilsynet.

Den norske innskuddsgarantiordningen

Den norske innskuddsgarantiordningen

Kronologisk oversikt over tiltak for å beholde den gjeldende norske innskuddsgarantiordningen, som dekker 2 millioner kroner per innskyter per bank.

Eiendomsmegling

Eiendomsmeglingsloven og den tilhørende eiendomsmeglingsforskriften hører under Finansdepartementets ansvarsområde. Gjeldende eiendomsmeglingslov- og forskrift trådte i kraft 1. januar 2008 (med noen unntak). Finanstilsynet fører tilsyn med foretak, advokater og boligbyggelag som driver eiendomsmegling.

Delegert myndighet til Finanstilsynet og Skattedirektoratet

Flere lovbestemmelser på finansmarkedsområdet gir Kongen eller departementet myndighet til å fastsette forskrifter eller fatte avgjørelse i enkeltsaker. Myndigheten etter disse bestemmelsene er i de fleste tilfeller delegert/lagt til Finansdepartementet. Oversikten omfatter delegasjoner i brev fra Finansdepartementet til Finanstilsynet og Skattedirektoratet. Delegasjoner som er fastsatt i og framgår av forskrifter er ikke tatt inn i oversikten.

Finansdepartementets oppgaver overfor finansmarkedene

Finansdepartementets arbeidsområder inkluderer en rekke oppgaver i forhold til finansmarkedene. En grunnleggende målsetting bak Finansdepartementets virksomhet på finansmarkedsområdet er å legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt system for betaling og kapitalallokering.

Prinsippavgjørelser fra Finanstilsynet samlet på nett

Finanstilsynets vedtak som har prinsipiell betydning, er nå tilgjengelig i et såkalt presedensregister på finanstilsynet.no

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å påse at rettssikkerhets- og personvernhensyn ivaretas i forbindelse med Økokrims behandling av opplysninger de mottar i medhold av hvitvaskingsloven.

Bokføring - nye plikter fra 2006

Bokføringsreglene skal sikre en tilfredsstillende registrering og dokumentasjon av de enkelte transaksjoner gjennom regnskapsåret og dermed sikre ulike interessegrupper pålitelig informasjon som kan etterkontrolleres. Fra 1. januar 2006 må alle bokføringspliktige følge bokføringsreglene i ny bokføringslov med forskrifter.

Regelverksprosessen for finansielle tjenester

Arbeidet med å integrere de europeiske finansmarkeder har vært et hovedsatsningsområde i EU de siste årene. Satsningen på finansmarkedsspørsmål har vist seg dels ved nye måter å vedta finansmarkedslovgivning på og vedtakelsen av en ambisiøs handlingsplan for finansielle tjenester. Denne satsningen innebærer særlige utfordringer for EØS-land utenfor EU.


Siste dokumenter om finansmarkedene

Søknad om dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven

Nye regler om meglers plikter ved salg av kontraktsposisjoner til fast eiendom

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i eiendomsmeglingsforskriften om eiendomsmeglers plikter ved formidling av rettigheter til boliger under oppføring.

Forskrift om endring i forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling

Fastsatt av Finansdepartementet 14. november 2014 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 1-4, § 3-1, § 6-7 og § 6-9.

Fullmakt til å ta opp statslån

Finansdepartementet foreslår ny fullmakt for statleg opplåning i 2015. Frå 1. januar 2015 blir arbeidsdelinga endra mellom departementet og Noregs Bank innan statsgjeldforvaltinga.

Mandat for forvaltningen av statsgjeld

Fastsatt av Finansdepartementet 2.oktober 2014 med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. § 17.

Endringer i kapitalkravsforskriften og CRR/CRD IV-forskriften

Finansdepartementet har i dag fastsatt enkelte endringer i kapitalkravsforskriften og forskriften om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av EUs kapitalkravsforordning (CRR) og kapitalkravsdirektiv (CRD IV).

Forskrift om endringer i kapitalkravsforskriften og CRR/CRD IV-forskriften

Forskrift om endringer i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften) og forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)

Endringer i verdipapirforskriften om innhold i prospekt

Finansdepartementet fastsatte 10. november 2014 endringer i verdipapirforskriftenes regler om innhold i EØS-prospekt ved offentlige tilbud og opptak til notering av omsettelige verdipapirer.

Etablering av felles nordisk rapporteringsstandard for kapitaldekning

I nordisk finansministermøte 28. oktober 2014 ble muligheten for å etablere en felles nordisk forenklet rapporteringsstandard for kapitaldekning tatt opp. En slik forenklet rapporteringsstandard vil eventuelt gjøre det mulig å sammenligne kapitaldekningen i de nordiske bankene uavhengig av nasjonalt regelverk, jf. omtalen i avsnitt 3.5 i Nasjonalbudsjettet 2015.

Forskrift om endring av forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 10. november 2014 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 7-13 annet ledd.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Finansmarkeds­avdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Faks: 22 24 27 16

Adresse:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Gamle regjeringsbygningen: Detaljer fra gelender i hovedtrapp

Kontaktinformasjon

Finansmarkeds­avdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Faks: 22 24 27 16

Adresse:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo