Finansmarkedene

Finansdepartementet skal legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt finansmarked for betaling og kapitalallokering. Solide og effektive finansinstitusjoner og finansmarkeder er en forutsetning for å nå de overordnede målene i den økonomiske politikken.

Minibank

Finansmarkedet i Norge har siden begynnelsen av 1980-tallet gjennomgått store endringer. Det har skjedd store strukturendringer ved at ulike typer institusjoner innen finansnæringen i større grad konkurrerer om de samme kundene. Samtidig er finansmarkedene i større grad enn tidligere blitt internasjonalisert. Disse omveltningene har forsterket behovet for tilrettelegging av finansnæringens rammebetingelser i form av lover og forskrifter. Sidene gir en oversikt over de mest sentrale lovene som gjelder den offentlige reguleringen av finansmarkedene og en oversikt over delegasjoner fra Finansdepartementet til Finanstilsynet.

Den norske innskuddsgarantiordningen

Den norske innskuddsgarantiordningen

Kronologisk oversikt over tiltak for å beholde den gjeldende norske innskuddsgarantiordningen, som dekker 2 millioner kroner per innskyter per bank.

Eiendomsmegling

Eiendomsmeglingsloven og den tilhørende eiendomsmeglingsforskriften hører under Finansdepartementets ansvarsområde. Gjeldende eiendomsmeglingslov- og forskrift trådte i kraft 1. januar 2008 (med noen unntak). Finanstilsynet fører tilsyn med foretak, advokater og boligbyggelag som driver eiendomsmegling.

Delegert myndighet til Finanstilsynet og Skattedirektoratet

Flere lovbestemmelser på finansmarkedsområdet gir Kongen eller departementet myndighet til å fastsette forskrifter eller fatte avgjørelse i enkeltsaker. Myndigheten etter disse bestemmelsene er i de fleste tilfeller delegert/lagt til Finansdepartementet. Oversikten omfatter delegasjoner i brev fra Finansdepartementet til Finanstilsynet og Skattedirektoratet. Delegasjoner som er fastsatt i og framgår av forskrifter er ikke tatt inn i oversikten.

Finansdepartementets oppgaver overfor finansmarkedene

Finansdepartementets arbeidsområder inkluderer en rekke oppgaver i forhold til finansmarkedene. En grunnleggende målsetting bak Finansdepartementets virksomhet på finansmarkedsområdet er å legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt system for betaling og kapitalallokering.

Prinsippavgjørelser fra Finanstilsynet samlet på nett

Finanstilsynets vedtak som har prinsipiell betydning, er nå tilgjengelig i et såkalt presedensregister på finanstilsynet.no

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å påse at rettssikkerhets- og personvernhensyn ivaretas i forbindelse med Økokrims behandling av opplysninger de mottar i medhold av hvitvaskingsloven.

Bokføring - nye plikter fra 2006

Bokføringsreglene skal sikre en tilfredsstillende registrering og dokumentasjon av de enkelte transaksjoner gjennom regnskapsåret og dermed sikre ulike interessegrupper pålitelig informasjon som kan etterkontrolleres. Fra 1. januar 2006 må alle bokføringspliktige følge bokføringsreglene i ny bokføringslov med forskrifter.

Regelverksprosessen for finansielle tjenester

Arbeidet med å integrere de europeiske finansmarkeder har vært et hovedsatsningsområde i EU de siste årene. Satsningen på finansmarkedsspørsmål har vist seg dels ved nye måter å vedta finansmarkedslovgivning på og vedtakelsen av en ambisiøs handlingsplan for finansielle tjenester. Denne satsningen innebærer særlige utfordringer for EØS-land utenfor EU.


Siste dokumenter om finansmarkedene

Høring – Regulering av fastsettelse av referanserenter

Høringsfrist: 4. august 2014

Høring om referanserenter

Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til nye lovregler om fastsettelse av allment brukte referanserenter. Høringsutkastet inneholder bl.a. regler om at fastsettelsen av referanserenter basert på kvoteringer fra finansinstitusjoner skal organiseres forsvarlig, og at administrator og organiseringen skal godkjennes av departementet.

Prop. 77 L (2013–2014)

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Forslag til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Finansdepartementet har i dag lagt forslag til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond frem for Stortinget. – Loven skal bidra til konkurransedyktige rammevilkår for bransjen og ivareta hensynet til investorvern og forbrukerbeskyttelse, sier finansminister Siv Jensen.

Svar på spm. 626 fra stortingsrepresentant Terje Breivik

Viktige veivalg

Finansnæringens tjenester gjør en forskjell i folks og bedrifters hverdag. Og næringen leverer viktig infrastruktur for å holde hjulene i økonomien i gang. Jeg er derfor glad for å komme hit for å diskutere aktuelle spørsmål i finanssektoren og snakke om viktige veivalg som har betydning for næringen og vekstkraften i norsk økonomi, sa finansminister Siv Jensen.

Et steg nærmere for nordisk harmonisering

Finansdepartementet har i lang tid arbeidet for en enighet blant de nordiske landene om at bankvirksomhet i større grad skal være underlagt soliditetskravene som gjelder i det landet hvor virksomheten drives, såkalt vertslandsregulering. – Dette arbeidet har nå fått et løft, sier finansminister Siv Jensen.

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået til den motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har sluttet seg til Norges Banks råd.

Opptrappingsplaner og anvendelse av overskudd for å dekke pliktige avsetninger

I tilknytning til arbeidet med opptrappingsplaner har Finanstilsynet i brev 15. oktober 2013 til departementet reist noen nærmere spørsmål om oppreservering og forholdet mellom forsikringsvirksomhetsloven §§ 9-9 og 9-11. Det vises også til ytterligere kontakt, bl.a. Finansdepartementets brev 3. desember 2013 og Finanstilsynets brev 16. desember 2013.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Finansmarkeds­avdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Faks: 22 24 27 16

Adresse:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo