Finansmarkedene

Finansdepartementet skal legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt finansmarked for betaling og kapitalallokering. Solide og effektive finansinstitusjoner og finansmarkeder er en forutsetning for å nå de overordnede målene i den økonomiske politikken.

Minibank

Finansmarkedet i Norge har siden begynnelsen av 1980-tallet gjennomgått store endringer. Det har skjedd store strukturendringer ved at ulike typer institusjoner innen finansnæringen i større grad konkurrerer om de samme kundene. Samtidig er finansmarkedene i større grad enn tidligere blitt internasjonalisert. Disse omveltningene har forsterket behovet for tilrettelegging av finansnæringens rammebetingelser i form av lover og forskrifter. Sidene gir en oversikt over de mest sentrale lovene som gjelder den offentlige reguleringen av finansmarkedene og en oversikt over delegasjoner fra Finansdepartementet til Finanstilsynet.

Den norske innskuddsgarantiordningen

Den norske innskuddsgarantiordningen

Kronologisk oversikt over tiltak for å beholde den gjeldende norske innskuddsgarantiordningen, som dekker 2 millioner kroner per innskyter per bank.

Eiendomsmegling

Eiendomsmeglingsloven og den tilhørende eiendomsmeglingsforskriften hører under Finansdepartementets ansvarsområde. Gjeldende eiendomsmeglingslov- og forskrift trådte i kraft 1. januar 2008 (med noen unntak). Finanstilsynet fører tilsyn med foretak, advokater og boligbyggelag som driver eiendomsmegling.

Delegert myndighet til Finanstilsynet og Skattedirektoratet

Flere lovbestemmelser på finansmarkedsområdet gir Kongen eller departementet myndighet til å fastsette forskrifter eller fatte avgjørelse i enkeltsaker. Myndigheten etter disse bestemmelsene er i de fleste tilfeller delegert/lagt til Finansdepartementet. Oversikten omfatter delegasjoner i brev fra Finansdepartementet til Finanstilsynet og Skattedirektoratet. Delegasjoner som er fastsatt i og framgår av forskrifter er ikke tatt inn i oversikten.

Finansdepartementets oppgaver overfor finansmarkedene

Finansdepartementets arbeidsområder inkluderer en rekke oppgaver i forhold til finansmarkedene. En grunnleggende målsetting bak Finansdepartementets virksomhet på finansmarkedsområdet er å legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt system for betaling og kapitalallokering.

Prinsippavgjørelser fra Finanstilsynet samlet på nett

Finanstilsynets vedtak som har prinsipiell betydning, er nå tilgjengelig i et såkalt presedensregister på finanstilsynet.no

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å påse at rettssikkerhets- og personvernhensyn ivaretas i forbindelse med Økokrims behandling av opplysninger de mottar i medhold av hvitvaskingsloven.

Bokføring - nye plikter fra 2006

Bokføringsreglene skal sikre en tilfredsstillende registrering og dokumentasjon av de enkelte transaksjoner gjennom regnskapsåret og dermed sikre ulike interessegrupper pålitelig informasjon som kan etterkontrolleres. Fra 1. januar 2006 må alle bokføringspliktige følge bokføringsreglene i ny bokføringslov med forskrifter.

Regelverksprosessen for finansielle tjenester

Arbeidet med å integrere de europeiske finansmarkeder har vært et hovedsatsningsområde i EU de siste årene. Satsningen på finansmarkedsspørsmål har vist seg dels ved nye måter å vedta finansmarkedslovgivning på og vedtakelsen av en ambisiøs handlingsplan for finansielle tjenester. Denne satsningen innebærer særlige utfordringer for EØS-land utenfor EU.


Siste dokumenter om finansmarkedene

Pressetreff med Michel Barnier og Siv Jensen

Det inviteres til pressetreff i Finansdepartementet med visepresident i Europakommisjonen og kommissær for det indre markedet Michel Barnier og finansminister Siv Jensen mandag 21. juli kl. 13.00.

Forskrift om endring av forskrift 7. september 2006 nr. 1062 til utfylling og gjennomføring m.v. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56

Fastsatt av Finansdepartementet 3. juli 2014 med hjemmel i lov 17 juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 8-2 fjerde ledd annet punktum.

Pålegg om elektronisk innsending av årsregnskap mv.

Finansdepartementet har fastsatt en forskrift som pålegger regnskapspliktige å sende inn sine årsregnskap mv. elektronisk til Regnskapsregisteret via Altinn-portalen.

Regelendringer fra 1. juli 2014

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2014 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter og finansmarkedene.

Henvendelse om endringer i fripoliseregelverket

Forslag fra Finans Norge om endringer i fripoliseregelverket ble drøftet i forbindelse med Banklovkommisjonens arbeid med fripoliser og kapitalkrav (NOU 2012: 3) og var senere en del av grunnlaget for det videre arbeidet med pensjonslovene og folketrygd­reformen (NOU 2012: 13 og NOU 2013: 3).

Fripoliser med investeringsvalg

Fripoliseinnehavere og pensjonsleverandører kan fra 1. september i år inngå avtale om investeringsvalg. Investeringsvalg betyr at innehaveren av en fripolise kan velge hvordan alderspensjonskapitalen skal forvaltes.

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond regulerer forvaltere av kollektive investeringsstrukturer som ikke er tradisjonelle verdipapirfond (for eksempel private equity og ulike investeringsselskaper). Forvaltere av alternative investeringsfond har ifølge loven konsesjonsplikt, og det stilles løpende krav til forvalters virksomhet. Loven inneholder også regler om forvaltningen av alternative investeringsfond, samt bestemmelser om markedsføring av slike fond til henholdsvis profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer.

Loven i fulltekst

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået til den motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har sluttet seg til Norges Banks råd.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Finansmarkeds­avdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Faks: 22 24 27 16

Adresse:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Gamle regjeringsbygningen: Detaljer fra gelender i hovedtrapp

Kontaktinformasjon

Finansmarkeds­avdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Faks: 22 24 27 16

Adresse:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo