Finansmarkedene

Finansdepartementet skal legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt finansmarked for betaling og kapitalallokering. Solide og effektive finansinstitusjoner og finansmarkeder er en forutsetning for å nå de overordnede målene i den økonomiske politikken.

Minibank

Finansmarkedet i Norge har siden begynnelsen av 1980-tallet gjennomgått store endringer. Det har skjedd store strukturendringer ved at ulike typer institusjoner innen finansnæringen i større grad konkurrerer om de samme kundene. Samtidig er finansmarkedene i større grad enn tidligere blitt internasjonalisert. Disse omveltningene har forsterket behovet for tilrettelegging av finansnæringens rammebetingelser i form av lover og forskrifter. Sidene gir en oversikt over de mest sentrale lovene som gjelder den offentlige reguleringen av finansmarkedene og en oversikt over delegasjoner fra Finansdepartementet til Finanstilsynet.

Den norske innskuddsgarantiordningen

Den norske innskuddsgarantiordningen

Kronologisk oversikt over tiltak for å beholde den gjeldende norske innskuddsgarantiordningen, som dekker 2 millioner kroner per innskyter per bank.

Eiendomsmegling

Eiendomsmeglingsloven og den tilhørende eiendomsmeglingsforskriften hører under Finansdepartementets ansvarsområde. Gjeldende eiendomsmeglingslov- og forskrift trådte i kraft 1. januar 2008 (med noen unntak). Finanstilsynet fører tilsyn med foretak, advokater og boligbyggelag som driver eiendomsmegling.

Delegert myndighet til Finanstilsynet og Skattedirektoratet

Flere lovbestemmelser på finansmarkedsområdet gir Kongen eller departementet myndighet til å fastsette forskrifter eller fatte avgjørelse i enkeltsaker. Myndigheten etter disse bestemmelsene er i de fleste tilfeller delegert/lagt til Finansdepartementet. Oversikten omfatter delegasjoner i brev fra Finansdepartementet til Finanstilsynet og Skattedirektoratet. Delegasjoner som er fastsatt i og framgår av forskrifter er ikke tatt inn i oversikten.

Finansdepartementets oppgaver overfor finansmarkedene

Finansdepartementets arbeidsområder inkluderer en rekke oppgaver i forhold til finansmarkedene. En grunnleggende målsetting bak Finansdepartementets virksomhet på finansmarkedsområdet er å legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt system for betaling og kapitalallokering.

Prinsippavgjørelser fra Finanstilsynet samlet på nett

Finanstilsynets vedtak som har prinsipiell betydning, er nå tilgjengelig i et såkalt presedensregister på finanstilsynet.no

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å påse at rettssikkerhets- og personvernhensyn ivaretas i forbindelse med Økokrims behandling av opplysninger de mottar i medhold av hvitvaskingsloven.

Bokføring - nye plikter fra 2006

Bokføringsreglene skal sikre en tilfredsstillende registrering og dokumentasjon av de enkelte transaksjoner gjennom regnskapsåret og dermed sikre ulike interessegrupper pålitelig informasjon som kan etterkontrolleres. Fra 1. januar 2006 må alle bokføringspliktige følge bokføringsreglene i ny bokføringslov med forskrifter.

Regelverksprosessen for finansielle tjenester

Arbeidet med å integrere de europeiske finansmarkeder har vært et hovedsatsningsområde i EU de siste årene. Satsningen på finansmarkedsspørsmål har vist seg dels ved nye måter å vedta finansmarkedslovgivning på og vedtakelsen av en ambisiøs handlingsplan for finansielle tjenester. Denne satsningen innebærer særlige utfordringer for EØS-land utenfor EU.


Siste dokumenter om finansmarkedene

Norsk finansnæring sikres adgang til det europeiske markedet

Nå har Regjeringen blitt enige med de andre EØS EFTA-landene og EU-landene om et avgrenset samarbeid, som kan løse de utestående utfordringene på tilsynsområdet.

Statsbudsjettet 2015

Finanstale

Norge er et godt land å bo i. Sammenliknet med de fleste andre land, har vi bedre muligheter til å forme en god fremtid for våre barn og barnebarn. Samtidig har vi mulighet til å gjøre hverdagen enklere for mennesker som lever i dag.

Svar på spm. nr. 9 fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen

Norsk økonomi og banknæring i et fremtidsperspektiv

- Det går godt i norsk økonomi. Verdiskapingen per innbygger er blant de høyeste i verden. Sysselsettingen er høy, arbeidsledigheten lav og inntektene jevnt fordelt. Norge skårer høyt i undersøkelser om folks oppfatning av egen livskvalitet og lykke, sa finansminister Siv Jensen.

Motsyklisk kapitalbuffer uendret - 3. kvartal 2014

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået på den motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har sluttet seg til Norges Banks råd.

Svar på spm. nr. 1250 fra stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal

European Commodity Clearing AG gis tillatelse som sentral motpart (CCP)

Finansdepartementet har gitt European Commodity Clearing AG (ECC) tillatelse til å drive virksomhet som sentral motpart (CCP) i Norge, jf. verdipapirhandelloven § 13-1 sjette ledd. Tillatelsen er gitt på vilkår.

Tillatelse til å drive virksomhet som sentral motpart

Høring - endring i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004

Høringsfrist: 4. november 2014
Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Finansmarkeds­avdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Faks: 22 24 27 16

Adresse:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Gamle regjeringsbygningen: Detaljer fra gelender i hovedtrapp

Kontaktinformasjon

Finansmarkeds­avdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Faks: 22 24 27 16

Adresse:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo