Norsk økonomi

Finansdepartementet og en rekke andre institusjoner rapporterer om tilstanden i norsk økonomi. På denne siden finner du en oversikt over noen av de viktigste kildene til informasjon om emnet.

Temabilde norsk økonomi

Finansministerens ansvar i regjeringen er å utarbeide og samordne den økonomiske politikken. Det er politiske myndigheter - regjeringen og Stortinget - som tar beslutningene, men Finansdepartementet skal både gi faglige råd før beslutningene fattes og følge opp de vedtakene som blir gjort.

Finansdepartementets Økonomiavdeling overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet.

Bruk av oljepenger

Handlingsregelen ligger til grunn for budsjettpolitikken. Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU), anslått til 4 prosent av fondskapitalen.

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.

Pengepolitikk

Pengepolitikken sikter mot stabilitet i den norske krones verdi, nasjonalt og i forhold til våre handelspartnere. Norges Bank er landets sentralbank, og har ansvaret for den løpende utøvelsen av pengepolitikken.

Økonomisk kriminalitet

Den økonomiske kriminaliteten utgjør et stigende og alvorlig samfunnsproblem. Finansdepartementet prioriterer arbeidet mot økonomisk kriminalitet og har iverksatt en rekke tiltak mot dette.

Statsgjelden

Finansdepartementet har ansvaret for statens gjeldsforvaltning og forvaltningen av statens kontantbeholdning. Her er det samlet informasjon om statsgjelden.

Det internasjonale valutafondet (IMF)

Finansdepartementet har ansvaret for norsk politikk overfor Det internasjonale valutafondet (IMF), som arbeider for å fremme internasjonal økonomisk og finansielt samarbeid og kan yte kriselån til land med betalingsbalanseproblemer. IMF har også jevnlig gjennomgang av utviklingen i de enkelte medlemslands økonomi og økonomiske politikk.

OECD om norsk økonomi

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) lager med 18 måneders mellomrom rapporter om utviklingen i norsk økonomi.

Makroøkonomiske anslag

Anslag for en del makroøkonomiske størrelser 2013 og 2014 fra ulike prognosemiljøer.

Temanotater og artikler

Her finnes en del notater og artikler publisert i økonomiske tidsskrifter og i særlige arbeidsnotater fra Finansdepartementet. Noen av artiklene er også skrevet for OECD.


Siste dokumenter om temaet norsk økonomi:

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og fylkesmann Lars Sponheim

Forenklinger i jordbruksavtalen

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede forenklinger av virkemidlene over jordbruksavtalen. Fylkesmann Lars Sponheim, Hordaland skal lede arbeidet.

Besøk finansministerens kontor

På Ungøkonomi.no kan du lære om samfunnsøkonomi og statsbudsjettet, og nå kan du teste kunnskapen i spillet «Finansministerens kontor». Nivået er tilpasset elever i videregående skole, men passer også yngre og eldre som vil lære om offentlig pengebruk.

Introductory speech at EU Heads of Mission meeting

"I am very glad to be here because European cooperation is so important to us, both economically and politically. The EU and EU member countries are among our closest partners. The geopolitical crisis in Ukraine has reminded us how important it is to stay together and defend our values", said Minister of Finance, Siv Jensen.

Svar på spm. 1125 fra stortingsrepresentant Eirik Sivertsen

Pensjonsinnbetalinger og konsekvenser for kommunene

Svar på spm. 1092 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad

Norsk økonomi

Nett-TV: Seminar om produktivitet i offentlig sektor

Nett-TV

Vikarer og pensjon

Aftenposten tar i sin leder 11. juli til orde for å styrke vikarers rett til pensjon. Det er et ærlig og forståelig synspunkt. I samme artikkel beskyldes imidlertid jeg for å bagatellisere saken. Det er urimelig. Jeg har sagt at arbeidstakeres rett til å beholde pensjonsrettigheter som er små, må vurderes opp mot kostnadene.

Kyr på bås

Ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket på høring. Forslaget tar sikte på å forenkle dagens regelverk uten at formålene med tilskuddsordningene endres.

Høring av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Med bakgrunn i årets jordbruksoppgjør og Prop. 106 S (2013-2014) Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet for 2014 m.m., har Landbruks- og matdepartementet foretatt en revisjon av forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket. En av de mer sentrale endringene som følger av jordbruksoppgjøret er opphevingen av samdriftsregelverket.

Høringsfrist: 20. oktober 2014

Teknisk jordbruksavtale 2014 - 2015

Avtaler og protokoller

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Økonomiavdelingen

Telefon: 22 24 45 03
Faks: 22 24 95 09

Adresse:

Finansdepartementet
Økonomiavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Gamle regjeringsbygningen: Innvendig lyssjakt
Meld. St. 12 (2012–2013)

Lommebudsjettet 2014

Lommebudsjettet 2014
Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi.

Tilknyttet lov/forskrift

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Økonomiavdelingen

Telefon: 22 24 45 03
Faks: 22 24 95 09

Adresse:

Finansdepartementet
Økonomiavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo