Norsk økonomi

Finansdepartementet og en rekke andre institusjoner rapporterer om tilstanden i norsk økonomi. På denne siden finner du en oversikt over noen av de viktigste kildene til informasjon om emnet.

Temabilde norsk økonomi

Finansministerens ansvar i regjeringen er å utarbeide og samordne den økonomiske politikken. Det er politiske myndigheter - regjeringen og Stortinget - som tar beslutningene, men Finansdepartementet skal både gi faglige råd før beslutningene fattes og følge opp de vedtakene som blir gjort.

Finansdepartementets Økonomiavdeling overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet.

Bruk av oljepenger

Handlingsregelen ligger til grunn for budsjettpolitikken. Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU), anslått til 4 prosent av fondskapitalen.

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.

Pengepolitikk

Pengepolitikken sikter mot stabilitet i den norske krones verdi, nasjonalt og i forhold til våre handelspartnere. Norges Bank er landets sentralbank, og har ansvaret for den løpende utøvelsen av pengepolitikken.

Økonomisk kriminalitet

Den økonomiske kriminaliteten utgjør et stigende og alvorlig samfunnsproblem. Finansdepartementet prioriterer arbeidet mot økonomisk kriminalitet og har iverksatt en rekke tiltak mot dette.

Statsgjelden

Finansdepartementet har ansvaret for statens gjeldsforvaltning og forvaltningen av statens kontantbeholdning. Her er det samlet informasjon om statsgjelden.

Det internasjonale valutafondet (IMF)

Finansdepartementet har ansvaret for norsk politikk overfor Det internasjonale valutafondet (IMF), som arbeider for å fremme internasjonal økonomisk og finansielt samarbeid og kan yte kriselån til land med betalingsbalanseproblemer. IMF har også jevnlig gjennomgang av utviklingen i de enkelte medlemslands økonomi og økonomiske politikk.

OECD om norsk økonomi

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) lager med 18 måneders mellomrom rapporter om utviklingen i norsk økonomi.

Makroøkonomiske anslag

Anslag for en del makroøkonomiske størrelser 2013 og 2014 fra ulike prognosemiljøer.

Temanotater og artikler

Her finnes en del notater og artikler publisert i økonomiske tidsskrifter og i særlige arbeidsnotater fra Finansdepartementet. Noen av artiklene er også skrevet for OECD.


Siste dokumenter om temaet norsk økonomi:

Seminar: Norsk økonomi i endring

Mandag 8. desember arrangerer Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål et åpent seminar om utfordringer for norsk økonomi som følge av utsiktene til lavere etterspørsel fra petroleumsvirksomheten og svekket bytteforhold overfor utlandet.

Svar på spm. 220 fra stortingsrepresentant Karin Andersen

Statistisk sentralbyrå

Støre mot Støre

- Regjeringens 2015-budsjett er langt innenfor handlingsregelen. I budsjett tar vi ut 3 prosent. Vi kunne tatt ut over 60 milliarder mer – og likevel vært innenfor. Aps to milliarder mindre utgjør 0,04 prosent av Fondet. At det skal være forskjell på ansvarlig og uansvarlig oljepengebruk faller på sin egen urimelighet, skriver statssekretær Paal Bjørnestad.

Trenger vi avvenning fra oljeavhengigheten?

- Vi er i gang med en rekke viktige reformer som kan øke produktiviteten, konkurransekraften og sysselsettingen i næringslivet. Og når regjeringen snakker om konkurransekraft mener vi summen av hvor godt vi bruker ressursene våre i dag, og hvor tilpasningsdyktig og nyskapende vi er, sa finansminister Siv Jensen i sitt foredrag.

Reformtørkens tid er over

- Regjeringens budsjettforslag som nå diskuteres i Stortinget, peker i en klar retning: Vi fornyer offentlig sektor. Åtte år med rød-grønn reformtørke er over. Effektivisering og modernisering er ikke bare noe vi skal holde oss med i festtaler, skriver finansminister Siv Jensen.

Prop. 17 S (2014–2015)

Finansdepartementet foreslår ny fullmakt for statleg opplåning i 2015. Frå 1. januar 2015 blir arbeidsdelinga endra mellom departementet og Noregs Bank innan statsgjeldforvaltinga. Departementet vil reindyrke si rolle som overordna, styrande eining og Noregs Banks blir utøvande eining innanfor ramma av eit mandat. Dette er i tråd med omtale i forrige lånefullmaktsproposisjon. Det nye mandatet er omhandla i proposisjonen.

NOU 2014: 11

Konkurranseklagenemnda

Holmsen utnevnt til ekspedisjonssjef i Økonomiavdelingen

Amund Holmsen (46) er i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet.

Svar på spm. 135 fra stortingsrepresentant Tone Merete Sønsterud

Statistisk sentralbyrå

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Økonomiavdelingen

Telefon: 22 24 45 03
Faks: 22 24 95 09

Adresse:

Finansdepartementet
Økonomiavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Gamle regjeringsbygningen: Innvendig lyssjakt
Statsbudsjettet 2015Meld. St. 12 (2012–2013)

Lommebudsjettet 2014

Lommebudsjettet 2014
Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi.

Tilknyttet lov/forskrift

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Økonomiavdelingen

Telefon: 22 24 45 03
Faks: 22 24 95 09

Adresse:

Finansdepartementet
Økonomiavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo