Norsk økonomi

Finansdepartementet og en rekke andre institusjoner rapporterer om tilstanden i norsk økonomi. På denne siden finner du en oversikt over noen av de viktigste kildene til informasjon om emnet.

Temabilde norsk økonomi

Finansministerens ansvar i regjeringen er å utarbeide og samordne den økonomiske politikken. Det er politiske myndigheter - regjeringen og Stortinget - som tar beslutningene, men Finansdepartementet skal både gi faglige råd før beslutningene fattes og følge opp de vedtakene som blir gjort.

Finansdepartementets Økonomiavdeling overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet.

Bruk av oljepenger

Handlingsregelen ligger til grunn for budsjettpolitikken. Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU), anslått til 4 prosent av fondskapitalen.

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.

Pengepolitikk

Pengepolitikken sikter mot stabilitet i den norske krones verdi, nasjonalt og i forhold til våre handelspartnere. Norges Bank er landets sentralbank, og har ansvaret for den løpende utøvelsen av pengepolitikken.

Økonomisk kriminalitet

Den økonomiske kriminaliteten utgjør et stigende og alvorlig samfunnsproblem. Finansdepartementet prioriterer arbeidet mot økonomisk kriminalitet og har iverksatt en rekke tiltak mot dette.

Statsgjelden

Finansdepartementet har ansvaret for statens gjeldsforvaltning og forvaltningen av statens kontantbeholdning. Her er det samlet informasjon om statsgjelden.

Det internasjonale valutafondet (IMF)

Finansdepartementet har ansvaret for norsk politikk overfor Det internasjonale valutafondet (IMF), som arbeider for å fremme internasjonal økonomisk og finansielt samarbeid og kan yte kriselån til land med betalingsbalanseproblemer. IMF har også jevnlig gjennomgang av utviklingen i de enkelte medlemslands økonomi og økonomiske politikk.

OECD om norsk økonomi

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) lager med 18 måneders mellomrom rapporter om utviklingen i norsk økonomi.

Makroøkonomiske anslag

Anslag for en del makroøkonomiske størrelser 2013 og 2014 fra ulike prognosemiljøer.

Temanotater og artikler

Her finnes en del notater og artikler publisert i økonomiske tidsskrifter og i særlige arbeidsnotater fra Finansdepartementet. Noen av artiklene er også skrevet for OECD.


Siste dokumenter om temaet norsk økonomi:

Nett-TV: Seminar om urbanisering og produktivitet 24. oktober

Produktivitetskommisjonen arrangerer åpent seminar 24. oktober kl. 13.00 om urbanisering og produktivitet. Seminaret holdes i auditoriet i R5 i Regjeringskvartalet.

Ekspertutvalg om praktisering av handlingsregelen

Regjeringen har i dag utnevnt utvalget som skal vurdere praktiseringen av handlingsregelen.

Ekspertutvalg om flerårige budsjetter

Regjeringen har i dag utnevnt utvalget som skal vurdere behovet for flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet.

Langsiktige utfordringer som følge av en aldrende befolkning

Om noen år står vi overfor store utfordringer i finanspolitikken som følge av at befolkningen eldes. Dette henger sammen med at bruken av velferdstjenester og mottak av trygdeytelser gjennomgående har størst omfang blant eldre, mens ordningene er finansiert gjennom skatter og avgifter som i hovedsak betales av yrkesaktive.

Statsbudsjettet 2015

Finanstale

Norge er et godt land å bo i. Sammenliknet med de fleste andre land, har vi bedre muligheter til å forme en god fremtid for våre barn og barnebarn. Samtidig har vi mulighet til å gjøre hverdagen enklere for mennesker som lever i dag.

The proposed Payment Services Directive II - regarding comsumer protecion

As party to the EEA Agreement, Norway has implemented Directive 2007/64/EC (PSD I), and has a strong interest in how the revised Directive will be drafted.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og fylkesmann Lars Sponheim

Forenklinger i jordbruksavtalen

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede forenklinger av virkemidlene over jordbruksavtalen. Fylkesmann Lars Sponheim, Hordaland skal lede arbeidet.

Besøk finansministerens kontor

På Ungøkonomi.no kan du lære om samfunnsøkonomi og statsbudsjettet, og nå kan du teste kunnskapen i spillet «Finansministerens kontor». Nivået er tilpasset elever i videregående skole, men passer også yngre og eldre som vil lære om offentlig pengebruk.

Introductory speech at EU Heads of Mission meeting

"I am very glad to be here because European cooperation is so important to us, both economically and politically. The EU and EU member countries are among our closest partners. The geopolitical crisis in Ukraine has reminded us how important it is to stay together and defend our values", said Minister of Finance, Siv Jensen.

Svar på spm. 1125 fra stortingsrepresentant Eirik Sivertsen

Pensjonsinnbetalinger og konsekvenser for kommunene

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Økonomiavdelingen

Telefon: 22 24 45 03
Faks: 22 24 95 09

Adresse:

Finansdepartementet
Økonomiavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Gamle regjeringsbygningen: Innvendig lyssjakt
Statsbudsjettet 2015Meld. St. 12 (2012–2013)

Lommebudsjettet 2014

Lommebudsjettet 2014
Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi.

Tilknyttet lov/forskrift

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Økonomiavdelingen

Telefon: 22 24 45 03
Faks: 22 24 95 09

Adresse:

Finansdepartementet
Økonomiavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo