Norsk økonomi

Finansdepartementet og en rekke andre institusjoner rapporterer om tilstanden i norsk økonomi. På denne siden finner du en oversikt over noen av de viktigste kildene til informasjon om emnet.

Temabilde norsk økonomi

Finansministerens ansvar i regjeringen er å utarbeide og samordne den økonomiske politikken. Det er politiske myndigheter - regjeringen og Stortinget - som tar beslutningene, men Finansdepartementet skal både gi faglige råd før beslutningene fattes og følge opp de vedtakene som blir gjort.

Finansdepartementets Økonomiavdeling overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet.

Bruk av oljepenger

Handlingsregelen ligger til grunn for budsjettpolitikken. Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU), anslått til 4 prosent av fondskapitalen.

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål ble opprettet i mai 2011. Utvalget skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.

Pengepolitikk

Pengepolitikken sikter mot stabilitet i den norske krones verdi, nasjonalt og i forhold til våre handelspartnere. Norges Bank er landets sentralbank, og har ansvaret for den løpende utøvelsen av pengepolitikken.

Økonomisk kriminalitet

Den økonomiske kriminaliteten utgjør et stigende og alvorlig samfunnsproblem. Finansdepartementet prioriterer arbeidet mot økonomisk kriminalitet og har iverksatt en rekke tiltak mot dette.

Statsgjelden

Finansdepartementet har ansvaret for statens gjeldsforvaltning og forvaltningen av statens kontantbeholdning. Her er det samlet informasjon om statsgjelden.

Det internasjonale valutafondet (IMF)

Finansdepartementet har ansvaret for norsk politikk overfor Det internasjonale valutafondet (IMF), som arbeider for å fremme internasjonal økonomisk og finansielt samarbeid og kan yte kriselån til land med betalingsbalanseproblemer. IMF har også jevnlig gjennomgang av utviklingen i de enkelte medlemslands økonomi og økonomiske politikk.

OECD om norsk økonomi

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) lager med 18 måneders mellomrom rapporter om utviklingen i norsk økonomi.

Makroøkonomiske anslag

Anslag for en del makroøkonomiske størrelser 2013 og 2014 fra ulike prognosemiljøer.

Temanotater og artikler

Her finnes en del notater og artikler publisert i økonomiske tidsskrifter og i særlige arbeidsnotater fra Finansdepartementet. Noen av artiklene er også skrevet for OECD.


Siste dokumenter om temaet norsk økonomi:

Nett-TV: Danske erfaringer med produktivitetskommisjon

Sendingen starter 23. april 2014, kl. 13:00

Skatt har man råd til å betale

Produktivitetsvekst er ikke noe endimensjonalt. Vi kan fylle en vare eller tjeneste med mer innhold enn før. Vi kan produsere flere varer. Eller vi kan produsere dem billigere, og med mindre ressursinnsats. Men bak alt ligger at vi må gjøre det smartere, skriver statssekretær Jon Gunnar Pedersen.

Statsrekneskapen for 2013 lagt fram

Det oljekorrigerte underskotet i statsrekneskapen for 2013 vart 116,5 milliardar kroner. Kapitalen i Statens pensjonsfond auka i 2013 med 1230,5 milliardar kroner. Det syner statsrekneskapen som vart lagt fram i dag.

Traktor på åker

Inntektsvekst i jordbruket

Budsjettnemnda for jordbruket avga torsdag grunnlagsmaterialet for vårens jordbruksforhandlinger.

Viktige veivalg

Finansnæringens tjenester gjør en forskjell i folks og bedrifters hverdag. Og næringen leverer viktig infrastruktur for å holde hjulene i økonomien i gang. Jeg er derfor glad for å komme hit for å diskutere aktuelle spørsmål i finanssektoren og snakke om viktige veivalg som har betydning for næringen og vekstkraften i norsk økonomi, sa finansminister Siv Jensen.

Veileder i statlig budsjettarbeid

Veileder i statlig budsjettarbeid

Finansdepartementet har utarbeidet en oppdatert utgave av veileder i statlig budsjettarbeid (mars 2014). Den nye veilederen erstatter den tidligere utgaven fra mars 2012.

Meld. St. 19 (2013–2014)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013

Statens innkrevingssentral blir en del av Skatteetaten

Regjeringen vil effektivisere og forenkle offentlig sektor. - For å få en bedre organisering av innkrevingen av offentlige krav foreslår vi å la Statens Innkrevingssentral (SI) bli en del av Skatteetaten. Vi skal også utrede om forvaltningen av dokumentavgiften skal flyttes fra Kartverket til Skatteetaten, sier finansminister Siv Jensen.

Svar på spm. 565 fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen

Produktivitetsvekst

Financial Action Task Force skal evaluere Norge

I dag kommer Financial Action Task Force (FATF) til Norge som en del av arbeidet med å vurdere Norges gjennomføring av FATFs reviderte anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Økonomiavdelingen

Telefon: 22 24 45 03
Faks: 22 24 95 09

Adresse:

Finansdepartementet
Økonomiavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Gamle regjeringsbygningen: Innvendig lyssjakt
Meld. St. 12 (2012–2013)

Lommebudsjettet 2014

Lommebudsjettet 2014
Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi.

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Økonomiavdelingen

Telefon: 22 24 45 03
Faks: 22 24 95 09

Adresse:

Finansdepartementet
Økonomiavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo