Bruk av oljepenger

Handlingsregelen ligger til grunn for budsjettpolitikken. Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU), anslått til 4 prosent av fondskapitalen. De varierende innbetalingene fra oljevirksomheten overføres i sin helhet til utenlandsdelen av Pensjonsfondet, mens uttaket bestemmes av handlingsregelen. På denne måten skjermes statsbudsjettet og fastlandsøkonomien fra kortsiktige svingninger i oljeprisen. Retningslinjene understreker at hensynet til en stabil økonomisk utvikling skal tillegges betydelig vekt i utformingen av budsjettpolitikken.

Andre land har også retningslinjer for statens budsjettpolitikk. Dette kan for eksempel være grenser for hvor stort budsjettunderskuddet kan være, grenser for størrelsen på offentlig gjeld eller skattenivå eller grenser for vekst i offentlige utgifter. Norges retningslinjer er tilpasset våre særtrekk, med store, men tidsavgrensede innbetalinger til staten fra petroleumsvirksomheten. Nedenfor finner du mer informasjon om bruken av oljepenger og retningslinjene for budsjettpolitikken.

Retningslinjer for bruk av oljepenger (handlingsregelen)

Med handlingsregelen legges det til rette for en bærekraftig forvaltning av petroleumsformuen slik at den også kommer framtidige generasjoner til gode.

Mer om det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet

Den underliggende bruken av oljeinntekter måles ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet. Denne indikatoren må beregnes, og anslagene er gjenstand for revisjoner.

Hvor stor er oljeformuen?

I et langsiktig perspektiv er petroleumsformuen av begrenset betydning for velferden i Norge.

Hvor mye oljepenger har vi brukt så langt?

Beregningene av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet viser en økning i den underliggende bruken av oljeinntekter fra 35 milliarder 2015-kroner i 2001 til 163 milliarder kroner i 2015. I 2015 finansieres om lag hver niende krone som brukes over offentlige budsjetter (i stat og kommuner sett under ett) av overføringene fra Statens pensjonsfond utland.

Bruk av oljeinntekter i årene framover

Handlingsregelen sikter mot at petroleumsinntektene fases gradvis inn i økonomien, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland anslått til 4 pst. av fondskapitalen. Det legges vekt på å jevne ut svingninger i økonomien, for å sikre god kapasitetsutnyttelse og lav arbeidsledighet.

Hvorfor ikke bruke mer oljepenger?

I et bærekraftperspektiv er det rimelig å se petroleumsformuen som en arv fra naturen som tilhører alle generasjoner. Avkastningen på denne formuen gir grunnlag for et varig høyere forbruk i Norge. Det mest sentrale spørsmålet er derfor ikke hvor mye av petroleumsformuen vi skal bruke, men hvor raskt vi skal ta avkastningen inn i norsk økonomi.

Langsiktige utfordringer som følge av en aldrende befolkning

Om noen år står vi overfor store utfordringer i finanspolitikken som følge av at befolkningen eldes. Dette henger sammen med at bruken av velferdstjenester og mottak av trygdeytelser gjennomgående har størst omfang blant eldre, mens ordningene er finansiert gjennom skatter og avgifter som i hovedsak betales av yrkesaktive.

Oljepenger til nytte eller besvær?

Internasjonale erfaringer viser at store inntekter fra utvinning av olje og gass eller andre ikke-fornybare naturressurser ikke er noen garanti for høy velstand på varig basis.

Anbefalt lesing

Dokumenter og publikasjoner vedrørende bruk av oljeinntekter.

Kontaktinformasjon

Økonomiavdelingen

Telefon: 22 24 45 03
Faks: 22 24 95 09

Adresse:

Finansdepartementet
Økonomiavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Gamle regjeringsbygningen: Innvendig lyssjakt

RELATERT TEMA

Kontaktinformasjon

Økonomiavdelingen

Telefon: 22 24 45 03
Faks: 22 24 95 09

Adresse:

Finansdepartementet
Økonomiavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo