Renter

På denne siden er det samlet informasjon om forsinkelsesrenten, normrenten for beskatning av billige lån hos arbeidsgiver og rentesatsen for restkatt og tilbakebetaling av skatt. Her finner du mer informasjon om rentene, kalkulator, historiske tabeller og nyttige lenker. Styringsrenten i Norge er renten på bankenes innskudd i Norges Bank (foliorenten). For informasjon om denne, se hjemmesiden til Norges Bank.

Temabilde rente

Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Normrenten kan endres hver andre måned (januar, mars, mai, juli, september og november). Rentesatsen for restskatt og tilbakebetaling av skatt ble endret med virkning fra 1. januar 2004.

  

Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,50 prosent fra 1. juli 2014.

Rente for restskatt og tilbakebetaling av skatt

Renter på tilgodebeløp beregnes fra 1. juli i inntektsåret og frem til datoen skatteoppgjøret blir sendt skattyter. Renter på restskatt beregnes fra 1. juli i inntektsåret og frem til forfall første termin restskatt. Det er samme sats for rentegodtgjørelse og for rentetillegg.

Normrente for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver

Normrenten beregnes med utgangspunkt i den effektive renten på 0-3 måneders statskasseveksler tillagt 1,25 prosentpoeng, med mulig endring hver 2. måned (januar, mars, mai, juli, september og november). Normrenten for november og desember 2014 er beregnet til 2,50 prosent. Normrenten for januar og februar 2015 er beregnet til det samme, 2,50 prosent.

Normrente ved beregning av inntektstillegg for høy egenkapital i rederiskatteordningen

Metoden for beregning av normrente etter skatteloven § 8-15 sjuende ledd følger av § 8–15–1 i Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven (forskrift 19. november 1999 nr. 1158). Departementet har beregnet normrenten for inntekståret 2013 til 2,1 prosent.

Skjermingsrente for inntektsåret 2013

Skjermingsrenten i aksjonærmodellen og deltakermodellen settes til 1,1 prosent for inntektsåret 2013. Maksimal skjermingsrente i foretaksmodellen settes til 1,5 prosent.


Retningslinjer for Finansdepartementets fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. er endret med virkning fra 1. januar 2004. Endringene er en gjennomføring av direktiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner. Finansdepartementet vil med dette gi informasjon om hvilke retningslinjer departementet vil følge ved fastsettelsen av rentesatsen etter forsinkelsesrenteloven § 3.


Se tidligere nyhetssaker om renter i kronologisk rekkefølge:

Fastsettelse av forsinkelsesrente og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader fra 1. juli 2014

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2014. Rentesatsen skal være 9,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 320 kroner.

Fradrag for gjeldsrenter i interessefellesskap

Regler om begrensning av rentefradrag i interessefellesskap ble innført fra og med 2014 for å motvirke uheldig skatteplanlegging. I forbindelse med innføringen ble det varslet en høring om unntak fra reglene.

Kunngjøring av normrentesats for inntektsåret 2013 til bruk ved anvendelse av forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

Fastsatt av Finansdepartementet 29. januar 2014 i henhold til forskrift 18. august 1998 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd

Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2013 til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt i henhold til forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattelegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum.

Fastsatt av Finansdepartementet 29. januar 2014 med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum § 16.

Skjermingsrente for inntektsåret 2013

Skjermingsrenten i aksjonærmodellen og deltakermodellen settes til 1,1 prosent for inntektsåret 2013. Maksimal skjermingsrente i foretaksmodellen settes til 1,5 prosent.

Normrente for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver

Normrenten beregnes med utgangspunkt i den effektive renten på 0-3 måneders statskasseveksler tillagt 1,25 prosentpoeng, med mulig endring hver 2. måned (januar, mars, mai, juli, september og november). Normrenten for november og desember 2014 er beregnet til 2,50 prosent. Normrenten for januar og februar 2015 er beregnet til det samme, 2,50 prosent.

Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,50 prosent fra 1. juli 2014.

Normrente ved beregning av inntektstillegg for høy egenkapital i rederiskatteordningen

Metoden for beregning av normrente etter skatteloven § 8-15 sjuende ledd følger av § 8–15–1 i Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven (forskrift 19. november 1999 nr. 1158). Departementet har beregnet normrenten for inntekståret 2013 til 2,1 prosent.

Regelendringer fra 1. januar 2014

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2014 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter og finansmarkedene.

Fastsettelse av forsinkelsesrente og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader fra 1. januar 2014

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2014. Rentesatsen skal være 9,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 320 kroner.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Finansmarkeds­avdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Faks: 22 24 27 16

Adresse:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Skattelovavdelingen

Telefon: 22 24 44 31/33
Faks: 22 24 95 11

Adresse:

Finansdepartementet
Skattelovavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Gamle regjeringsbygningen: Detaljer fra glassmosaikk

Kalkulator

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Finansmarkeds­avdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Faks: 22 24 27 16

Adresse:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Skattelovavdelingen

Telefon: 22 24 44 31/33
Faks: 22 24 95 11

Adresse:

Finansdepartementet
Skattelovavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo