Normrente for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver

Normrenten for september og oktober 2014 er den beregnet til 2,75 prosent mens normrenten for november og desember 2014 er beregnet til 2,50 prosent.

Normrenten beregnes med utgangspunkt i den effektive renten på 0-3 måneders statskasseveksler tillagt 1,25 prosentpoeng, med mulig endring hver 2. måned (januar, mars, mai, juli, september og november). Over tid vil dette trolig være et godt anslag på beste effektive markedsrente på utlån fra bankene. Det vil være et etterslep på 2 måneder fra endringer i rentene på statskasseveksler slår ut i normrenten. Hovedårsaken til dette er å gjøre det mulig for långiver å tilpasse sine utlånsrenter i tråd med annet regelverk.

Gjeldende normrente publiseres på Skattedirektoratets nettsider. Den nominelle utlånsrenten i Statens Pensjonskasses boliglånsordning beregnes på bakgrunn av normrenten. Metoden for fastsetting av normrenten står nærmere omtalt i Ot.prp.nr. 1 (2003-2004) kapittel 5.

Sist oppdatert: 04.09.2014