Skatter og avgifter

Skatter og avgifter utgjør størstedelen av statens, kommunenes og fylkeskommunenes inntekter. Inntektene brukes til å finansiere offentlige oppgaver som helsetjenester, drift av sykehus, utdanning og samferdsel.

Temabilde skatter og avgifter

Skatte- og avgiftssystemet skal sikre offentlig sektor tilstrekkelige inntekter. Samtidig er det viktig med en rimelig og rettferdig fordeling av skattene. I tillegg brukes avgifter som virkemiddel for å redusere forbruket av helse- og miljøskadelige produkter.

På disse sidene gis det en oversikt over gjeldende skatte- og avgiftssystem. Her finner du informasjon om direkte skatter for personer og bedrifter, særavgifter, merverdiavgift og toll. Se også lenker til eksterne virksomheter og relevante lover og forskrifter.

Skattesatser 2014

Tabell med skattesatser og beløpsgrenser for 2013 og 2014. Ved lønns- eller prisjustering fra 2013 til 2014 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet.

Avgiftssatser 2014

Tabellen viser satser for merverdiavgiften og særavgiftene for 2013 og 2014. Alle særavgiftssatser er i utgangspunktet justert opp med 1,9 pst. fra 2013 til 2014 for å ta hensyn til forventet prisstigning. Små avvik fra dette skyldes avrundinger.

Fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftslovgivningen for 2014

Finansdepartementet utarbeider og publiserer årlig en oversikt over alle fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftlovgivningen med tilhørende forskrifter.

Skatteavtaler mellom Norge og andre stater

Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, samt andre internasjonale avtaler på skatteområdet.

Kontaktinformasjon

Skatteøkonomisk avdeling

Telefon: 22 24 45 09
Faks: 22 24 27 07

Adresse:

Finansdepartementet
Skatteøkonomisk avdeling
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Skattelovavdelingen

Telefon: 22 24 44 31/33
Faks: 22 24 95 11

Adresse:

Finansdepartementet
Skattelovavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Gamle regjeringsbygningen: Dørhåndtak

Kontaktinformasjon

Skatteøkonomisk avdeling

Telefon: 22 24 45 09
Faks: 22 24 27 07

Adresse:

Finansdepartementet
Skatteøkonomisk avdeling
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Skattelovavdelingen

Telefon: 22 24 44 31/33
Faks: 22 24 95 11

Adresse:

Finansdepartementet
Skattelovavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo